eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie cokołu części ogrodzenia Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego, ul. Wita Stwosza, al. Grunwaldzkiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-31

Ogłoszenie nr 510234636-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

Uniwersytet Gdański: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie cokołu części ogrodzenia Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego, ul. Wita Stwosza, al. Grunwaldzkiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 598061-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, faks 58 523 31 10.
Adres strony internetowej (url): www.ug.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie cokołu części ogrodzenia Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego, ul. Wita Stwosza, al. Grunwaldzkiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

A120-211-126/19/PJ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45342000-6, 45223500-1, 45111300-1. 2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie cokołu części ogrodzenia Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego, ul. Wita Stwosza, al. Grunwaldzkiej. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 5. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. 6. Jeśli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w opisie przedmiotu zamówienia poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia norm, Zamawiający uzna za równoważne takie normy, które będą sporządzone przez niezależny podmiot obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych w opisie przedmiotu zamówienia normach. 7. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji równoważnych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. 8. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego ich zabezpieczenia, nadzoru terenu robót w trakcie prowadzenia robót, utrzymywanie terenu robót w należytym porządku. Prace będą realizowane przy czynnych obiektach jak również na terenie wykorzystywanym przez inne podmioty. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia, będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Należy się liczyć z koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów z natury. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynków i terenów przyległych wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót. 11. Niniejszym zamówieniem objęte są również roboty towarzyszące: np. związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, urządzeniem zaplecza dla pracowników i materiałów z rozbiórki, odtworzeniowymi, porządkowymi, sprzątaniem, pomiarami, próbami, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w 2 egz., wywiezieniem materiałów porozbiórkowych i innych odpadów wraz z ich utylizacją, koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów (wody, energii). 12. Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe, czynności, materiały, rozwiązania, itp. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji, a konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji dołączonej do SIWZ i ewentualnej wizji lokalnej. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty. 13. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45342000-6


Dodatkowe kody CPV: 45223500-1, 45111300-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 239013.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo Handlowa SANICOM Marcin Olszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 5
Kod pocztowy: 83-330
Miejscowość: Lniska
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 321067.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 291510.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 811800.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.