eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie projektu i robót rozbiórkowych budynku administracyjnego i świetlicy przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu oraz utylizacja materiałów zawierających azbest

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-29

Ogłoszenie nr 510231627-N-2019 z dnia 29-10-2019 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu: Wykonanie projektu i robót rozbiórkowych budynku administracyjnego i świetlicy przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu oraz utylizacja materiałów zawierających azbest

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600510-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 17364000000000, ul. ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3682100, e-mail przetargi@kwpsp.wroc.pl, faks 713 673 374.
Adres strony internetowej (url): www.straz.wroclaw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie projektu i robót rozbiórkowych budynku administracyjnego i świetlicy przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu oraz utylizacja materiałów zawierających azbest

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WZP.2370.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Wykonanie projektu i robót rozbiórkowych budynku administracyjnego i świetlicy przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu oraz utylizacja materiałów zawierających azbest" w formule zaprojektuj i wybuduj (wyburz). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę oraz pełnienie nadzoru autorskiego, - uzyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, - wykonanie rozbiórki budynków: administracyjnego typu "Berlin" i świetlicy Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138, w oparciu o przygotowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej, - prowadzenie na podstawie wykonanych opracowań nadzorów autorskich we wszystkich branżach Szczegółowy zakres zamówienia określają: Program funkcjonalno-użytkowy - zał. nr 8 do SIWZ oraz umowa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7


Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 528000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Magdalena Łukomska-Walusiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Łukomska-Walusiak SPECBAU Roboty Ziemne i Wyburzeniowe
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Osobowicka 159/5
Kod pocztowy: 51-001
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 649440
Oferta z najniższą ceną/kosztem 450180
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1057800
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.