eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wycinka zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiegoZADANIE NR 2- teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie; ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-21

Ogłoszenie nr 510224022-N-2019 z dnia 21-10-2019 r.

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie: Wycinka zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego: ZADANIE NR 2- teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie; ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 599690-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51086673300000, ul. ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 535 66 30, e-mail psd@powiat-olsztynski.pl, faks 89 535 66 40.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-olsztynski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wycinka zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego: ZADANIE NR 2- teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie; ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.262.23.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania: 1.1. Zadanie Nr 2 - teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie, obejmuje wycinkę zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego zlokalizowanych na terenie gmin: Barczewo, Jeziorany, Biskupiec i Kolno, o łącznej powierzchni wycinki do 15,5 ha. 1.2. Zadanie Nr 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście obejmuje wycinkę zakrzewień i samosiejek z pasów drogowych zlokalizowanych na terenie gmin: Dobre Miasto, Jonkowo, Świątki, Dywity, o łącznej powierzchni wycinki do 12 ha 2. Łączna prognozowana powierzchnia wycinki, objęta zadaniami Nr 2 i 3 wynosi do 27,5 ha. 3. Wycinki zakrzewień i samosiejek należy wykonać na szerokości min 1,70 m (szerokość dotyczy zieleni przydrożnej, bez poboczy).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: ZADANIE NR 2- teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 54250.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Elżbieta Pilecka Zakład Usługowy ELPIL
Email wykonawcy: phumarcin@wp.pl
Adres pocztowy: ul. gen. K. Sosnkowskiego 23
Kod pocztowy: 10-693
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 58590
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58590
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117180
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: ZADANIE NR 3- teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 42000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Pilecka Elżbieta Zakład Usługowy ELPIL
Email wykonawcy: phumarcin@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Gen.K. Sosnkowskiego 23
Kod pocztowy: 10-693
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 45360.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45360.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.