eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją r. b. w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w GminieWieliczka - etap IV Zad. nr 7.4 - Budowa Zakł. Uzd. Wod. podziemnej w Wieliczka - Bogucice

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-18

Ogłoszenie nr 510223484-N-2019 z dnia 18-10-2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją r. b. w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w GminieWieliczka - etap IV Zad. nr 7.4 - Budowa Zakł. Uzd. Wod. podziemnej w Wieliczka - Bogucice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno - Ściekowa w Aglomeracjach Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0003/17

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 571049-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 12061801700000, ul. ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 291 48 06, e-mail zgk@wieliczka.eu, faks 12 291 48 05.
Adres strony internetowej (url): https://zgkwieliczka.ezamawiajacy.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją r. b. w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w GminieWieliczka - etap IV Zad. nr 7.4 - Budowa Zakł. Uzd. Wod. podziemnej w Wieliczka - Bogucice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZ/2571/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach, Przedsięwzięcie inwestycyjne nr 7: Budowa Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej w Wieliczce - Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi: Zadanie nr 7.4 - Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h w branżach konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i drogowej. Zakres zamówienia nie obejmuje usługi nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. W branży sanitarnej nadzór inwestorski prowadzony będzie w zakresie własnym Zamawiającego. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, ujęty został w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV Zad. nr 7.4 - Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m3/h w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach, które opublikowane jest na stronie internetowej zamawiającego: www.zgk.wieliczka.eu W ww. postępowaniu o roboty budowlane Zamawiający zawarł wszystkie obowiązki wykonawcy robót budowlanych, które zostały ujęte w umowie na roboty budowlane. Nadzorem inwestorskim objęte są niżej opisane roboty budowlane: 2.1) Zadanie nr 7.4 - Budowa Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej w Wieliczce - Bogucicach o wydajności do 360 m3/h, korzystającego z ujęć wód podziemnych w Bieżanowie i w Wieliczce, w skład którego wchodzą: budynek technologiczny wraz z urządzeniami do napowietrzania, usuwania Fe i Mn, obniżenia twardości, dezynfekcji, zbiornik wody czystej z komorami mieszania i komorą zasuw, pompownia II st., odmulniki ze zbiornikiem wód popłucznych i zrzutem do kanalizacji sanitarnej, poletka osadowe, budynek socjalno-biurowy stan surowy zamknięty, zasilanie energetyczne, stacja trafo, NN, zasilanie awaryjne, zagospodarowanie terenu (drogi, ogrodzenie, oświetlenie, uzbrojenie terenu). W zakres zamówienia wchodzą roboty budowlane polegające na budowie następujących obiektów: 2.1.1) Budynek biurowy o wym 11,5 m x 36,5 m - o kubaturze 10 318 m3 w technologii tradycyjnej, ze stropami żelbetowymi monolitycznymi, wspartymi na ścianach murowanych i żelbetowych, bez instalacji wewnętrznych - stan surowy zamknięty bez instalacji opisanych w p. 23 SIWZ. 2.1.2) Budynek technologiczny częściowo podpiwniczony o kubaturze 3 266,5 m3 i wymiarach w rzucie 11,5 x 36,5 m. W części podpiwniczonej ma 4 kondygnacje: 1 podziemną i 3 naziemne. Część niepodpiwniczoną stanowi hala z urządzeniami i pomieszczeniami przeznaczonymi do uzdatniania wody podziemnej i magazynowania soli wraz z technologią uzdatniania wody (aeracja ciśnieniowa, usuwanie Fe i Mn, obniżenie twardości /140 do 240 mg/l CaCO3/, retencja w zbiorniku, pompownia II st., dezynfekcja podchlorynem sodu + lampa UV). Zrealizowana inwestycja ma na celu osiągnięcie parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 2.1.3) Zbiornik wody pitnej Vu=2 000 m3 o konstrukcji żelbetowej szczelnej. 2.1.4) Odmulnik ze zbiornikiem wód popłucznych Vu-84 m3. 2.1.5) Poletka osadowe 20 m2. 2.1.6) Pompownia wody czystej - zlokalizowana w budynku technologicznym. Zestaw pompowy o wydajności Q = 360 m3/h oraz wysokości podnoszenia H = 85 m wraz z rurociągami i armaturą. Uwaga: Sterowanie układu pompowego następuje od poziomu napełnienia zbiorników końcowych przy ul. Pułaskiego w Wieliczce o pojemności V=4 000 m3 i poziomie zwierciadła 289,00 m n.p.m. 2.1.7) Rurociągi wodociągowe - zewnętrzne -

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 211447.13
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DKJ Jadwiga Kasprzyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kunice 21
Kod pocztowy: 32-420
Miejscowość: Gdów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 118080.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118080.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 499380.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi nadzoru budowlanego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.