eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › USŁUGA OCHRONY OSÓB, MIENIA I OBIEKTÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WLKP., SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ., SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-17

Ogłoszenie nr 510221504-N-2019 z dnia 17-10-2019 r.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.: USŁUGA OCHRONY OSÓB, MIENIA I OBIEKTÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WLKP., SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ., SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600222-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., Krajowy numer identyfikacyjny 64627400000000, ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0957256749, e-mail awalewander@gorzow-wlkp.so.gov.pl, faks 957 202 807.
Adres strony internetowej (url): www.gorzow-wlkp.so.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sąd

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGA OCHRONY OSÓB, MIENIA I OBIEKTÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WLKP., SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ., SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

5/ZP/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ NR I SAD OKRĘGOWY W GORZOWIE WLKR: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych-budynki mieszczą się przy ul. Mieszka 133, ul. Mieszka I 33a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z ww. budynków, ich pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach. 2. Obiekt oraz mienie przy ul. Mieszka 133 oraz Mieszka I 33a podlega ochronie całodobowej. Zakresem zamówienia objęty jest obszar przynależny do budynku Sądu przy ul. Mieszka I 33 i ul. Mieszka I 33a, ogrodzony płotem z prętów metalowych zlokalizowany jest ogrodzony parking. 3. Ruch osobowy do i z budynków odbywa się przez jedno wejście, w poniedziałek w godzinach 7.15 - 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.15-15.15. 4. Policja Sądowa zapewnia bezpieczeństwo i porządek publiczny w budynkach Sądu przy ul. Mieszka I 33 i ul. Mieszka I 33a w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15 zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 155,poz.l093). 5. Przy wejściu głównym zlokalizowana jest portiernia, gdzie są przyjmowane, wydawane i przechowywane klucze do pomieszczeń sądowych. 6. Ochrona obiektu oraz mienia realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej na zasadach określonych w umowie (załącznik nr 2 do SIWZ), oraz zgodnie z obowiązującym u zamawiającego regulaminem pracy, przepisami bhp i p.poż oraz instrukcją i planem ochrony. 7. Inne informacje dotyczące realizacji zamówienia: a) budynki Sądu przy ul. Mieszka 133 i ul. Mieszka I 33a wyposażone są w system telewizji przemysłowej, system anty włamaniowy, system czujek dymowych; b) usługa ochrony obiektów realizowana będzie w dni robocze w poniedziałek w godzinach od 7.15 do 18.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 oraz soboty, niedziele i święta-jednoosobowo przez całą dobę, usługa ochrony wyglądać będzie następująco: - ul. Mieszka I 33 i ul. Mieszka I 33a tylko w godzinach urzędowania Sądu dwóch pracowników ochrony w pomieszczeniu ochrony i na bramce na parterze, a po godzinach urzędowania tylko jednoosobowa ochrona; -dodatkowo w szatni przy ul. Mieszka I 33 w godzinach i dniach urzędowania Sądu jeden pracownik, który będzie przyjmował i wydawał odzież w dniach i godzinach obsługi interesantów przez Sąd, ochroniarz ponosi pełną odpowiedzialność za pozostawioną odzież przez petentów Sądu oraz dba o czystość w miejscu wykonywania pracy ( czynności w szatni będą wykonywane w miesiącach: listopad i grudzień 2019r., oraz styczeń luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień i październik 2020r.). c) wykonawca z chwilą podpisania umowy przejmie obowiązki ochrony przeszkolonym w tym zakresie personelem wyposażonym w mundury lub jednolite ubrania oraz identyfikatory. Osoby te w godzinach pracy Sądu pełnić będą jednocześnie obowiązki portierów. CZEŚĆ NR II SĄD REJONOWY W MIĘDZYRZECZU: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu i mienia Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych- budynek mieści się przy ul. Wojska Polskiego 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z ww. budynku, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach. 2. Obiekt oraz mienie przy ul. Wojska Polskiego 1 podlega ochronie całodobowej. Zakresem zamówienia objęty jest obszar przynależny do budynku Sądu przy ul. Wojska Polskiego 1 -plac o powierzchni 765 m2 3. Ruch osobowy do i z budynku odbywa się przez jedno wejście, w poniedziałek w godzinach 7.00 -18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 -15.00 4. Przy wejściu głównym zlokalizowana jest portiernia, gdzie są przyjmowane, wydawane i przechowywane klucze do pomieszczeń sądowych. 5. Ochrona obiektu oraz mienia realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej na zasadach określonych w umowie (załącznik nr 2 do SIWZ), oraz zgodnie z obowiązującym u zamawiającego regulaminem pracy, przepisami bhp i p.poż oraz instrukcją i planem ochrony. 6. Inne informacje dotyczące realizacji zamówienia: a) Obiekt przy ul. Wojska Polskiego 1 wyposażony jest w system telewizji przemysłowej, system antywłamaniowy oraz system czujek dymowych; b) usługa ochrony obiektów realizowana będzie w dni robocze w poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz soboty, niedziele i święta-jednoosobowo przez całą dobę, usługa ochrony wyglądać będzie następująco: - ul. Wojska Polskiego 1 - w dni robocze oraz soboty, niedziele i święta - 1 osoba przez całą dobę c) wykonawca z chwilą podpisania umowy przejmie obowiązki ochrony przeszkolonym w tym zakresie personelem wyposażonym w mundury lub jednolite ubrania oraz identyfikatory. Osoby te w godzinach pracy Sądu pełnić będą jednocześnie obowiązki portierów. CZĘSC NR III SAD REJONOWY W STRZELCACH KRAJ.: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych-budynki mieszczą się przy ul. Rynek 2-3 66-500 Strzelce Kraj.. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z ww. budynków, ich pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach. Budynek po lewej stronie (nowszy) ma dwie kondygnację, podpiwniczony z klatką schodową. Budynek po prawej stronie (starszy) trzykondygnacyjny, podpiwniczony z klatką schodową. W budynku znajdują się dwa posterunki: PS-1 przy wejściu głównym do budynku PS-2 pomieszczenie ochrony (portiernia) położone w nowej części (pokój nr 8 z oknem wychodzącym na hol główny). Do budynku Sądu przynależy plac (parking dla 4 samochodów), który nie jest ogrodzony i znajduje się przy tylnym wyjściu z budynku. 2. Obiekt przy ul. Rynek 2-3 podlega ochronie całodobowej. Zakresem zamówienia objęty jest obszar przynależny do budynku Sądu przy ul. Rynek 2-3. 3. Ruch osobowy do i z budynków odbywa przez wejście główne i od strony parkingu, w poniedziałek w godzinach 7.15 -18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.15-15.15. 4. Przy wejściu głównym zlokalizowana jest portiernia, gdzie są przyjmowane, wydawane i przechowywane klucze do pomieszczeń sądowych. 5. Ochrona obiektu oraz mierna realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej na zasadach określonych w umowie (załącznik nr 4 do ogłoszenia), oraz zgodnie z obowiązującym u zamawiającego regulaminem pracy, przepisami bhp i p.poż oraz instrukcją i planem ochrony. 6. W przypadku osób niepełnosprawnych chcących dostać się na teren obiektu, pracownik ochrony zobowiązany będzie udzielić niezbędnej pomocy dla tych osób korzystając w razie potrzeby z dostępnej platformy dla osób niepełnosprawnych oraz z chodołazu. 7. Inne informacje dotyczące realizacji zamówienia: a) Obiekt przy ul. Rynek 2-3 wyposażony jest w system telewizji przemysłowej, system anty włamaniowy oraz system czujek dymowych; b) usługa ochrony obiektów realizowana będzie w dni robocze w poniedziałek w godzinach od 7.15 do 18.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 oraz soboty, niedziele i święta-jednoosobowo przez całą dobę, usługa ochrony wyglądać będzie następująco: - Obsługa posterunku nr 1 - jedna osoba w godzinach urzędowania; - Obsługa posterunku nr 2 -1 osoba, która będzie pełniła także funkcję portiera (całodobowo we wszystkie dni). c) wykonawca z chwilą podpisania umowy przejmie obowiązki ochrony przeszkolonym w tym zakresie personelem wyposażonym w mundury lub jednolite ubrania oraz identyfikatory. Osoby te w godzinach pracy Sądu pełnić będą jednocześnie obowiązki portierów. CZĘŚĆ NR IV SAD REJONOWY W SULĘCINIE: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 30 oraz budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie przy ulicy Plac Kościelny 1 (odległość między budynkami ok. 50 m). wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony będzie sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z ww. budynków, ich pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach. 2.Budynki oraz mienie przy ul. ul. Kościuszki 30 oraz Plac Kościelny 1 podlegają ochronie całodobowej. Zakresem zamówienia objęty jest obszar przynależny do budynków Sądu przy ul. ul. Kościuszki 30 - płac o powierzchni 323 m2' 3. Ruch osobowy do i z budynków odbywa się w poniedziałek w godzinach 7.15 -18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.15-15.15. 4. Przy wejściu głównym zlokalizowana jest portiernia, gdzie są przyjmowane, wydawane i przechowywane klucze do pomieszczeń sądowych. 5. Ochrona obiektu oraz mienia realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej na zasadach określonych w umowie (załącznik nr 2 do SIWZ), oraz zgodnie z obowiązującym u zamawiającego regulaminem pracy, przepisami bhp i p.poż oraz instrukcją i planem ochrony. 6. Inne informacje dotyczące realizacji zamówienia: a) Obiekt przy ul. Kościuszki 30 wyposażony jest w system telewizji przemysłowej, system antywłamaniowy oraz system czujek dymowych; b) usługa ochrony obiektów realizowana będzie w dni robocze w poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 oraz soboty, niedziele i święta-jednoosobowo przez całą dobę, usługa ochrony wyglądać będzie następująco: - ul. Kościuszki 30 - w dni robocze oraz soboty, niedziele i święta - 1 osoba przez całą dobę c) wykonawca z chwilą podpisania umowy przejmie obowiązki ochrony przeszkolonym w tym zakresie personelem wyposażonym w mundury lub jednolite ubrania oraz identyfikatory. Osoby te w godzinach pracy Sądu pełnić będą jednocześnie obowiązki portierów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

usługi społeczne art.138o

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: ochrona fizyczna obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 196705.27
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Sekret sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@sekretzoo.pl
Adres pocztowy: ul. E.Zawackiej 43
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 241947.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 241947.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 347059.68
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: ochrona fizyczna obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 146692.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 180432.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180432.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 234684
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: ochrona fizyczna obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 171695.22
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 211185.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 211185.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 293724
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: ochrona fizyczna obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Sulęcinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 125640
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 154537.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 154537.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 234684
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.