eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Modernizacja przepompowni ścieków PS 2 ul. Przemysłowa w Koninie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-15

Ogłoszenie nr 510219563-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie: Modernizacja przepompowni ścieków PS 2 ul. Przemysłowa w Koninie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 595516-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540199656-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, Krajowy numer identyfikacyjny 31002518700000, ul. ul. Poznańska 49, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 459 475, e-mail pwikkonin@pwik-konin.com.pl, faks 632 458 380.
Adres strony internetowej (url): www.pwik-konin.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja przepompowni ścieków PS 2 ul. Przemysłowa w Koninie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DOP/9/451/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres rzeczowy robót: 1. Wykonanie przebudowy zbiornika retencyjnego na PS 2 ul. Przemysłowa Koninie: 1) demontaż starych laminatów przykrywających zbiornik; 2) rozbiórka przegrody podłużnej zbiornika i ramy usztywniającej poprzecznej; 3) demontaż starych balustrad, drabin złazowych do zbiornika, osprzętu technologicznego 4) odbudowa wewnętrznej powierzchni starego zbiornika; 5) wykonanie izolacji przeciwwodnej powłokowej na ścianach i dnie starego zbiornika; 6) montaż przejść rurociągów przez ściany; 7) wykonanie ochrony powierzchniowej betonu zbiornika poprzez montaż okładziny kamiennej; 8) montaż nowych drabin złazowych wykonanych ze stali kwasoodpornej; 9) montaż ciągu komunikacyjnego ze stali kwasoodpornej do istniejącej zastawki; 10) montaż nowych laminatów przykrywających zbiornik, 11) zasypanie wykopów; 12) uprzątnięcie terenu. 2. Modernizacja pompowni PS 2 ul. Przemysłowa w Koninie: 1) rozbiórka budynku przepompowni ścieków; 2) budowa komory zagłębionej; 3) montaż kontenerowej obudowy rozdzielni niskiego napięcia; 4) utwardzenie placu; 5) wymiana ogrodzenia; 6) budowa infrastruktury technicznej - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, studni rewizyjnych, komory zasuw; 7) demontaż rozdzielni SN i nN, szafy zasilająco-sterowniczą ,szafy AKPiA, instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, instalacji odgromowej, instalacji zasilającej sterowniczej technologii pompowni; 8) wykonanie oświetlenia zewnętrznego LED; 9) wykonanie instalacji odgromowej; 10) montaż rozdzielni nN oraz szafy zasilająco-sterowniczej pompowni i AKPiA; 11) wpięcie do systemu monitoringu PWiK (koszt wg. cennika PWiK Sp. z o.o.) 12) uprzątnięcie terenu. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zawarty jest w dokumentacji technicznej, umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45232440-8, 45231100-6, 45232423-3, 45111300-1, 45320000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1786397.46
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Projektowania i Wykonawstwa EKOLOGIA Janusz Przybył
Email wykonawcy: ekologia.kalisz@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kozienicka 26
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2581198.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2581198.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3068929.72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty izolacyjne »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.