eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z migracją danych oraz asystą techniczną

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-14

Ogłoszenie nr 510218059-N-2019 z dnia 14-10-2019 r.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z migracją danych oraz asystą techniczną

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550154945-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 29101900500000, ul. al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3421901, e-mail marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl, faks 41 3445265.
Adres strony internetowej (url): www.sejmik.kielce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z migracją danych oraz asystą techniczną

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OK-III.272.1.43.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z migracją danych oraz asystą techniczną. Etapy realizacji Zadania do wykonania przez Wykonawcę zostaną podzielone na etapy: 1. Etap I - Analiza przedwdrożeniowa 2. Etap II - Szkolenia 3. Etap III - Instalacja i uruchomienie systemu 4. Etap IV - Migracja danych 5. Etap V - Asysta techniczna (utrzymanie systemu)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 72.00.00.00 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 607944.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Centralny Ośrodek Informatyki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 132-136
Kod pocztowy: 02-305
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 747771.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 747771.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 747771.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Cyfryzacji Zamawiający otrzymał nieodpłatnie bezterminową sublicencję na użytkowanie systemu eDOK. System ten wytworzony został przez jednostkę podlegającą Ministerstwu Cyfryzacji - Centralny Ośrodek Informatyki (COI), Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, który jako właściciel ma prawo rozporządzać ww. systemem (prawo własności wynikające z kodeksu cywilnego) oraz posiada do niego autorskie prawa majątkowe (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych), podlegające ochronie praw wyłącznych na mocy ww. przepisów. Żaden inny podmiot nie ma prawa do wprowadzania zmian do systemu, dekompilowania i dezasemblowania systemu oraz odtwarzania kodu źródłowego. Nie ma także możliwości samodzielnego lub poprzez inne podmioty przeprowadzania aktualizacji systemu, wprowadzania zmian w celu dostosowania systemu do obowiązujących przepisów prawa oraz sprawowania nadzoru nad poprawnością działania systemu. Na podstawie umowy sublicencyjnej Urząd uprawniony jest do uruchomienia programu na serwerach Urzędu i udostępnienia go do użytkowania 900 pracownikom, a także przechowywania i instalacji systemu na urządzeniach służących do przechowywania danych w ramach posiadanej wewnętrznej sieci oraz używania systemu wyłącznie na swoje własne potrzeby. Nie ma zatem możliwości udzielenia tego zamówienia innemu podmiotowi, ani wykonania zadania własnymi zasobami. COI jest obiektywnie jedynym podmiotem, który jest w stanie sprostać realizacji przedmiotu zamówienia bez naruszenia praw wyłącznych określonych w przepisach prawa, a tym samym jedynym wykonawcą mogącym realizować przedmiotowe zamówienie. Nie znajduje tu uzasadnienia żadne inne rozwiązanie, gdyż wiązałoby się ono z poniesieniem przez Zamawiającego niewspółmiernie wysokich kosztów, co w okolicznościach posiadania przez niego nieodpłatnych licencji do systemu eDOK stałoby w sprzeczności z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, czyli byłoby działaniem nieracjonalnym oraz ekonomicznie i organizacyjnie bezpodstawnym. Nie istnieje zatem rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a okoliczność istnienia praw wyłącznych chronionych przepisami prawa, a tym samym brak konkurencji, nie wynika z zaniechań czy celowego zawężania parametrów zamówienia, lecz z opisanej powyżej sytuacji. Centralny Ośrodek Informatyki jest jedynym Wykonawcą, który może wykonać zamówienie polegające na wdrożeniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, wraz z migracją danych oraz asystą techniczną. W związku z wypełnieniem przesłanki zawartej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy, uzasadnionym jest udzielenie zamówienia Centralnemu Ośrodkowi Informatyki w trybie z wolnej ręki.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.