eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie remontu dwóch wind panoramicznych (ROTUNDA) S-1, S-2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4, wraz ze świadczeniem usługi serwisu, przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń dźwigowych, w okresie udzielonej gwarancji.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-28

Ogłoszenie nr 510179594-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.

Uniwersytet Gdański: Wykonanie remontu dwóch wind panoramicznych (ROTUNDA) S-1, S-2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4, wraz ze świadczeniem usługi serwisu, przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń dźwigowych, w okresie udzielonej gwarancji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 557030-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, faks 58 523 31 10.
Adres strony internetowej (url): www.ug.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie remontu dwóch wind panoramicznych (ROTUNDA) S-1, S-2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4, wraz ze świadczeniem usługi serwisu, przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń dźwigowych, w okresie udzielonej gwarancji.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

A120-211-55/19/SK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.31.31.00 - Instalowanie wind . 2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu dwóch wind panoramicznych (ROTUNDA) S-1, S-2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4, wraz ze świadczeniem usługi serwisu, przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń dźwigowych, w okresie udzielonej gwarancji. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) kompleksowe wykonanie remontu dwóch wind panoramicznych (ROTUNDA) S-1, S-2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (WNS UG) położonym przy ulicy Bażyńskiego 4 w Gdańsku - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), 2) świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń dźwigowych, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których serwisowanie, przeglądy i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych - w okresie udzielonej gwarancji. Minimalny zakres prac oraz czasookresy związane z serwisem, przeglądem i konserwacją zawarte będą w sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie czynności serwisowych i konserwacyjnych. Harmonogram czynności serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót. 4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 6. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. 7. Jeśli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w opisie przedmiotu zamówienia poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 8. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji równoważnych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. 9. Należy przewidzieć etapową realizację zamówienia. Możliwe jest jednoczesne wyłączenie tylko jednego dźwigu. Przystąpienie do remontu drugiego dźwigu, jest możliwe po oddaniu do eksploatacji pierwszego dźwigu. 10. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego ich zabezpieczenia, nadzoru terenu robót w trakcie prowadzenia robót, utrzymywanie placu budowy w należytym porządku. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia, będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Należy się liczyć z koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów z natury. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynku lub budynków i terenów przyległych wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót. 13. Niniejszym zamówieniem objęte są również roboty towarzyszące: np. związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, sprzątaniem, pomiarami (w tym elektrycznymi), rozruchami, sporządzeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w 2 egz., wywiezieniem materiałów porozbiórkowych i innych odpadów wraz z ich utylizacją, koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów (wody, energii). 14. Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe, czynności, materiały, rozwiązania, itp. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji, a konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji dołączonej do SIWZ i ewentualnej wizji lokalnej. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty. 15. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym. 16. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym. 17. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XIV. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 11 projektu umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale XIV SIWZ. 18. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) z uwzględnieniem regulacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.), osób wykonujących następujące czynności, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) wszystkie czynności związane z wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem pełnienia funkcji kierownika robót - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wraz z załącznikami. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia w każdym momencie realizacji zamówienia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z uwzględnieniem regulacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4) Wykonawca lub Podwykonawca może zastąpić osobę lub osoby realizujące na jego rzecz przedmiot zamówienia innymi osobami, pod warunkiem że spełnione zostaną powyższe wymagania co do sposobu ich zatrudnienia przy realizacji zamówienia. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy - załączniku nr 4 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów lub wyjaśnień, o których mowa w pkt 2 lit. b), w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub odmowa poddania się przez Wykonawcę kontroli, o której mowa w pkt 2 lit. c) lub jej utrudnianie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności i skutkować będzie naliczeniem Wykonawcy kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 6) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45313100-5


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17797.97
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hemont Henryk Bieniek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowiny 31
Kod pocztowy: 80-020
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16223.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16223.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16223.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.