eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-11

Ogłoszenie nr 510142339-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.

Gmina Murowana Goślina: Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550468-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie świetlicy w Przebędowie - etap I, położonej na terenie działki nr 91/28, Przebędowo, gmina Murowana Goślina, w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Budowa świetlicy w Przebędowie". 2. Zakres przedmiotu umowy w szczególności obejmuje budowę I etapu budynku świetlicy w miejscowości Przebędowo, w stanie surowym zamkniętym, w szczególności wg robót: (1) Roboty fundamentowe w tym: -Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, -Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III), -Podkłady betonowe gr. 10cm na podłożu gruntowym - beton C8/10, -Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli, -Ławy i stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - wysokość 30cm - beton C20/25, -Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, -Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, -Rdzenie żelbetowe ściany fundamentowej - beton C20/25, -Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych, -Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami styropianowymi - płyty styropianowe typu AQUA (wodoodporne) gr. 15cm, -Zasypanie wykopów fundamentowych. (2) Roboty murowe - ściany nośne, elementy konstrukcyjne: -Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust), -Nadproża strunobetonowe 120x120 mm, -Słupy żelbetowe - beton C20/25, -Belki, podciągi i wieńce żelbetowe. (3) Kominy: -Komin jednociągowy dla paliw stałych o średnicy przewodu 18 cm - 6,6 m wysokości komina - komplet z płytą betonową przykrywającą, -Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17 cm - 6,6 m wysokości komina - komplet z płytą betonową przykrywającą, -Wykończenie kominów ponad dachem płytami styropianowymi - styropian EPS gr. 5cm wraz z wyprawą elewacyjna z tynku akrylowego. (4) Dach - konstrukcja, pokrycie: -Dachy z wiązarów kratowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 12 m, -Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm, -Mocowanie membrany lub papy dachowej na pełnym deskowaniu, -Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe, -Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uszczelniającym - 78x140 -Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska, -Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze blachodachówki- obróbki pod rynnami (pas podrynnowy) oraz nad rynnami (pas nadrynnowy), obróbki kominów, -Rynny dachowe z tytan-cynk półokrągłe 127mm, -Rury spustowe tytan-cynk o śr. 100mm, -Montaż instalacji odgromowej. (5)Podkłady pod posadzki. (6) Stolarka: -Dostawa oraz montaż stolarki okiennej drzwiowej z profili PCV, -Dostawa oraz montaż stolarki tymczasowej drzwi zewnętrznych. 7) Instalacja k.s. podposadzkowa. 8) Instalacja odgromowa - otok w ławie fundamentowej. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: (1) dokumentacja projektową, (2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiOR), (3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45422000-1, 45262410-8, 45262620-3, 45262210-6, 45261210-9, 45262522-6, 45421110-8, 45320000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 363522.49
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EMBUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Maciej Dobersztyn
Email wykonawcy: embud_budowa@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Dębowa 8
Kod pocztowy: 88-400
Miejscowość: Bożejewiczki, gm. Żnin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 353116.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 353116.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 495936.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.