eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-10

Ogłoszenie nr 510141170-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.

Gmina Murowana Goślina: BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 549376-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540103013-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BUDOWA ULICY PROMIENISTEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym ulicy Promienistej na terenie miasta Murowana Goślina w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Budowa ulicy Promienistej" 2. Zakres przedmiotu umowy w szczególności obejmuje następujące roboty: A) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, B) roboty ziemne, C) krawężniki, oporniki, ścieki, D) podbudowy i nawierzchnie, E) inne elementy robót, F) oznakowanie pionowe i poziome, G) telekomunikacja. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: A) dokumentacja projektowo-budowlana budowy ulicy Promienistej wraz z odwodnieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej na osiedlu nr 2 w Murowanej Goślinie kat. XXV. opracowaną przez Biuro Inżynieryjne DUKT Wojciech Andrzejak z siedzibą w Dopiewie - dla ww. zakresu prac została wydana przez Starostę Poznańskiego decyzja pozwolenia na budowę nr 1411/16 z dnia 05.04.2016 roku, B) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiOR), C) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45233141-9, 45100000-8, 45111291-4, 45232000-2, 31500000-1, 45330000-9, 45310000-3, 45233253-7, 45112730-1, 45233000-9, 45233200-1, 45233252-0, 45233290-8, 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 628746.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Janusz Radel "HYDROTECH" Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych; HYDROTECH EKO
Email wykonawcy: hydrotechradel@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 11
Kod pocztowy: 62-095
Miejscowość: Murowana Goślina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 493942.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 375142.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 682979.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.