eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Budowa oświetlenia drogowego dla zadań1) Budowa oświetlenia ulicKuronia, Walentynowicz, Musiela i Parczyńskiego w Częstochowie - II etap ul. Parczyńskiego 2) Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Królewskiej wraz z ciągiem pieszym i przejściem przez rzekę Stradomkę

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-06-10

Ogłoszenie nr 510115495-N-2019 z dnia 10-06-2019 r.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa oświetlenia drogowego dla zadań: 1) Budowa oświetlenia ulic: Kuronia, Walentynowicz, Musiela i Parczyńskiego w Częstochowie - II etap ul. Parczyńskiego 2) Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Królewskiej wraz z ciągiem pieszym i przejściem przez rzekę Stradomkę

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 533665-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15030984700000, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 , e-mail zp@mzd.czest.pl, faks 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 .
Adres strony internetowej (url): www.mzd.czest.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa oświetlenia drogowego dla zadań: 1) Budowa oświetlenia ulic: Kuronia, Walentynowicz, Musiela i Parczyńskiego w Częstochowie - II etap ul. Parczyńskiego 2) Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Królewskiej wraz z ciągiem pieszym i przejściem przez rzekę Stradomkę

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MZDiT.ZP.3411-110/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie częściowe nr: 1 Budowa oświetlenia ulic: Kuronia, Walentynowicz, Musiela i Parczyńskiego w Częstochowie - II etap ul. Parczyńskiego Zamówienie obejmuje między innymi: II ETAP zadania tj. budowę obwodu oświetleniowego na ul. Parczyńskiego w zakresie: a) budowa linii kablowej YAKXS 4x25mm2, 1kV - 279m; b) budowę 8 aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego posadowionych bezpośrednio w gruncie o wys. 6m; c) montaż 8 opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED spełniające wymagania normy PN-EN 13201 dla klasy oświetleniowej ME5. Uwagi: 1. Budowa oświetlenia ulicy Parczyńskiego jest przedłużeniem istniejącego obwodu oświetleniowego wykonanego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa oświetlenia drogowego ulic: Kuronia, Walentynowicz, Musiela i Parczyńskiego w Częstochowie - etap I. Dla zachowania jednolitego charakteru oświetlenia powyższych ulic należy zastosować oprawy oraz słupy sylwetką i kolorem zbliżonym do istniejącego oświetlenia, tj.: - słup aluminiowy oświetleniowy o wysokości 6m w kolorze antracyt CI 78; - wysięgnik w kolorze antracyt CI 78; - oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED w kolorze antracyt. 2. Zastosowane oprawy oświetleniowe muszą być dobrane w sposób zapewniający spełnienie wymagań normy PN EN 13201 dla klasy oświetleniowej ME5. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy przedłożyć Zamawiającemu obliczenia fotometryczne potwierdzające spełnienie tego warunku dla zastosowanych opraw. Szczegółowy opis oprawy oświetleniowej znajduje się w załączniku nr 12 do SIWZ. Zadanie częściowe nr: 2 Budowa oświetlenia fragmentu ulicy królewskiej wraz z ciągiem pieszym i przejściem przez rzekę Stradomkę. Zamówienie obejmuje między innymi: a) budowę linii kablowej YKXS 4x10mm2 , 1kV o łącznej długości 310m; b) budowę 7 szt. aluminiowych słupów parkowych posadowionych bezpośrednio w gruncie o wys. 4 m oraz 1 szt. aluminiowego słupa oświetlenia ulicznego posadowionego bezpośrednio w gruncie o wys. 7m; c) montaż 7 szt. opraw oświetleniowych montowanych na słupie ze źródłem światła LED spełniające wymagania normy PN-EN 13201 dla klasy oświetleniowej S4 oraz 1 szt. oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED spełniające wymagania normy PN-EN 13201 dla klasy oświetleniowej ME5; d) budowę szafy oświetlenia ulicznego SOU - 1 kpl. Uwagi: 1. Zastosowana oprawa oświetlenia ulicznego musi być dobrana w sposób zapewniający spełnienie wymagań normy PN EN 13201 dla klasy oświetleniowej ME5. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy przedłożyć Zamawiającemu obliczenia fotometryczne potwierdzające spełnienie tego warunku dla zastosowanej oprawy. Szczegółowy opis oprawy oświetleniowej znajduje się w załączniku nr 12 do SIWZ. 2. Zastosowane oprawy oświetlenia ciągu pieszego muszą być dobrane w sposób zapewniający spełnienie wymagań normy PN EN 13201 dla klasy oświetleniowej S4. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy przedłożyć Zamawiającemu obliczenia fotometryczne potwierdzające spełnienie tych warunków dla zastosowanych opraw. Szczegółowy opis oprawy oświetleniowej parkowej znajduje się w załączniku nr 13 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa oświetlenia ulic: Kuronia, Walentynowicz, Musiela i Parczyńskiego w Częstochowie - II etap ul. Parczyńskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 74747.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Robert Ignasiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. ogrodowa 89
Kod pocztowy: 98-330
Miejscowość: Pajęczno
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 46955.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46955.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66420.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Królewskiej wraz z ciągiem pieszym i przejściem przez rzekę Stradomkę.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 69371.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.H.U. MEMFIS Adam Mrycik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Olszyna, ul. Klonowa 8
Kod pocztowy: 42-284
Miejscowość: Herby
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 68511.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68511.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 92250.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.