eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleszczów › Wykonanie robót budowlanych na: Część 1: Rozbudowa sieci FTTH w Kleszczowie i Łękińsku Część 2: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w Kleszczowie przy ulicy Słonecznej Część 3: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w 30 lokalizacjach na terenie gminy KleszczówOgłoszenie z dnia 2020-02-06Ogłoszenie nr 510089-N-2020 z dnia 2020-02-06 r.

Gmina Kleszczów: Wykonanie robót budowlanych na: Część 1: Rozbudowa sieci FTTH w Kleszczowie i Łękińsku Część 2: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w Kleszczowie przy ulicy Słonecznej Część 3: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w 30 lokalizacjach na terenie gminy Kleszczów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczów, krajowy numer identyfikacyjny 59064798300000, ul. ul. Główna  47 , 97-410  Kleszczów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 731 66 10, , e-mail annar@kleszczow.pl, , faks 44 731 31 30.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kleszczow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.kleszczow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97 - 410 Kleszczów - kancelaria ogólna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych na: Część 1: Rozbudowa sieci FTTH w Kleszczowie i Łękińsku Część 2: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w Kleszczowie przy ulicy Słonecznej Część 3: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w 30 lokalizacjach na terenie gminy Kleszczów
Numer referencyjny: ZP.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na: Część 1: Rozbudowa sieci FTTH w Kleszczowie i Łękińsku Część 2: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w Kleszczowie przy ulicy Słonecznej Część 3: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w 30 lokalizacjach na terenie gminy Kleszczów 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy niezależne części. 3. Wykonawca udzieli minimum 5-letniej gwarancji na cały przedmiot zamówienia odpowiednio dla każdej części zamówienia - okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert. Okres udzielonej gwarancji równa się okresowi rękojmi. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy stanowiącym dodatek do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga odpowiednio dla każdej części zamówienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności faktyczne w trakcie realizacji zamówienia: - wykonania robót telekomunikacyjnych, - wykonania robót ogólnobudowlanych. jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Zakres w/w czynności został określony w STWIORB oraz programie funkcjonalno - użytkowym. 6. W każdym czasie w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym dodatek do SIWZ. 7. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w projekcie umowy stanowiącym dodatek do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 52300000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
32520000-4
32571000-6
45314000-1
45232332-8
72611000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części 1, 2 i 3 zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla części 1, 2 i 3 zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający stawia szczegółowe minimalne wymagania w zakresie oceny tych zdolności; o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą (odpowiednio dla części na którą/które składają ofertę): A) Minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanego doświadczenia. Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zadanie/umowę polegające na budowie w mikrokanalizacji telekomunikacyjnych kabli światłowodowych o długości kabla/kabli nie mniejszej niż 0,1 km w jednym zadaniu. B) Minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować osobą/-ami zdolną/-ymi do wykonywania zamówienia w szczególności osobą/-ami posiadającą/-ymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), tj.: osobą, która będzie kierownikiem robót branży teletechnicznej, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które obejmowały kierowanie robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymagane doświadczenie zawodowe, tj.: osoba ta była kierownikiem budowy (robót) polegającej na budowie w mikrokanalizacji telekomunikacyjnych kabli światłowodowych o długości kabla/kabli nie mniejszej niż 0,1 km w jednym zadaniu. UWAGA: 1. Wskazana osoba, o której mowa w punkcie B), powinna posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia. 2. Doświadczenie zawodowe opisane w punkcie B) dotyczy doświadczenia zawodowego w ramach jednej osoby w danej części. 3. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz.1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty w formie pisemnej. 3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2. lub innych dokumentów musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe , podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą spełnić łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.2.3. A) i B) SIWZ odpowiednio dla części zamówienia, na którą składają ofertę. 8. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie 5.2.3. A) i B) SIWZ oddzielnie dla każdej części, przy czym dopuszcza się wykazanie tych samych zadań i tych samych osób w ramach każdej części.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania nie są wymagane.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wymagane potwierdzenie wykonania robót określonych pkt 5.2.3 A) SIWZ- z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wymagane potwierdzenie doświadczenia osoby określone pkt 5.2.3 B) SIWZ - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym dodatek do SIWZ podpisany przez osobę/osoby prawidłowo umocowaną. 2) zobowiązanie lub inne dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); 3) pełnomocnictwo, w przypadku składania oferty wspólnej. 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli dotyczy. 5) dowód zapłaty wadium. 6) dokument dotyczący wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli dotyczy. 7) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 zamówienia - 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) Część 2 zamówienia - 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) Część 3 zamówienia - 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w punkcie IV.6.2). 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie:Nr rachunku: 93 8978 0008 0000 0244 2000 0040 z dopiskiem: ZP.271.3.2020 Wykonanie robót budowlanych na: część......* *Należy wpisać numer i nazwę części, na którą Wykonawca składa ofertę Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 3 ppkt 2)-5) wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria ogólna w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem "WADIUM". Wadium jest wnoszone na cały okres związania ofertą. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: ZP.271.3.2020 - Wadium: Wykonanie robót budowlanych na: część......* *Należy wpisać numer i nazwę części, na którą Wykonawca składa ofertę 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektach umowy dla części 1, 2 oraz 3 stanowiących dodatek do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część 1: Rozbudowa sieci FTTH w Kleszczowie i Łękińsku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Dla części 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa gminnej infrastruktury FTTH celem umożliwienia dostępu do publicznej szybkiej sieci telekomunikacyjnej użytkownikom w następujących lokalizacjach: - ul. Topolowa, ul. Północna, ul. Ustronna, ul. Słoneczna, ul. Długa w Łękińsku; - ul. Ogrodowa w Kleszczowie; - przedłużenie ul. Słonecznej i ul. Ogrodowej Łuszczanowicach. 2. Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - doposażenie telekomunikacyjnego węzła optycznego Kleszczów oraz słupków telekomunikacyjnych; - budowę mikrokanalizacji rozdzielczej w istniejącej kanalizacji pierwotnej; - budowę mikrokanalizacji abonenckiej w istniejącej kanalizacji pierwotnej; - budowę mikrokabli optotelekomunikacyjnych magistralnych; - budowę punktów dystrybucyjnych FTTH (słupków optycznych); - budowę przyłączy, mikrokanalizacji kablowej oraz mikrokabli abonenckich; - budowę instalacji abonenckich wraz z aktywnymi urządzeniami końcowymi. 3. Budowę infrastruktury należy wykonać zgodnie z opisem, wymaganiami i w lokalizacji określonych w załączonej dokumentacji projektowej. Realizacja niezbędnej dokumentacji projektowej i wykonanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej powinno być realizowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wymogów prawa budowlanego, obowiązujących przepisów i norm oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ oraz wymagania szczególne załączone w SIWZ i umowie przez Zamawiającego. Przedmiary załączone do dokumentacji projektowej są wyłącznie materiałem pomocniczym. 5. Prace budowlane należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową: - Projekt budowlany - Rozbudowa sieci FTTH w Kleszczowie i Łękińsku. Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków oraz budowa słupków kablowych optycznych w Łękińsku, Łuszczanowicach oraz Kleszczowie. - Projekt wykonawczy - Rozbudowa sieci FTTH w Kleszczowie i Łękińsku. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Rozbudowa sieci FTTH w Kleszczowie i Łękińsku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 52300000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część 2: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w Kleszczowie przy ulicy Słonecznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Dla części 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający dostęp do publicznej szybkiej sieci telekomunikacyjnej w rejonie ulicy Słonecznej, ulicy Sosnowej i ulicy Zielonej w Kleszczowie. 2. Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia obejmuje w szczególności umożliwienie dostępu w technice FTTH do publicznej szybkiej sieci telekomunikacyjnej w 43 lokalizacjach oraz: - budowę minimum 6 słupków optycznych, w lokalizacjach wskazanych w PFU/uzgodnionych z Zamawiającym, - rozbiórkę 13 istniejących słupków rozdzielczych miedzianych, - budowę mikrokanalizacji 4x12/8 do budowanych słupków optycznych, - budowę mikrokanalizacji abonenckiej 9x7/4 oraz 7/4, - budowę światłowodowych kabli rozdzielczych do budowanych słupków optycznych (pojemności kabli wg PFU), - budowę światłowodowych kabli abonenckich, - budowę i uruchomienie instalacji budynkowej wraz z dostawą i montażem terminala ONT, - doposażenie centrali CAA Kleszczów oraz wyposażenie słupków optycznych. 3. Budowę infrastruktury należy wykonać zgodnie z opisem, wymaganiami i w lokalizacji określonych w załączonej dokumentacji. Realizacja niezbędnej dokumentacji projektowej i wykonanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej powinno być realizowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wymogów prawa budowlanego, obowiązujących przepisów i norm oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. 4. W przypadku istniejących przyłączy ziemnych z rury HDPE 32, montowaną na elewacji puszkę należy połączyć nową rurą osłonową HDPE 32 z istniejącym przyłączem ziemnym w odległości ok. jednego metra od budynku; rura montowana powyżej poziomu terenu powinna być odporna na promieniowanie UV. 5. Wyprowadzane na budynek przyłącza telekomunikacyjne z rur HDPE 7/4 należy zabezpieczyć rurą osłonową HDPE 32 w odległości minimum 0,5 m od budynku; od montowanej na elewacji puszki do poziomu do terenu rura osłonowa powinna być odporna na promieniowanie UV. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego wniosku oraz wymagania szczególne załączone w SIWZ i umowie przez Zamawiającego. Przedmiary załączone do dokumentacji projektowej są wyłącznie materiałem pomocniczym. 7. Prace budowlane należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową: - Program funkcjonalno-użytkowy zadania "Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w Kleszczowie przy ulicy Słonecznej".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 52300000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część 3: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w 30 lokalizacjach na terenie gminy Kleszczów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Dla części 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Kleszczów w sposób umożliwiający dostęp do publicznej szybkiej sieci telekomunikacyjnej w Kleszczowie, Łuszczanowicach, Łuszczanowicach-Kolonii, Wolicy, Woli Grzymalinej Kolonii, Łękińsku, Czyżowie i Żłobnicy. 2. Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia obejmuje w szczególności rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej celem umożliwienia dostępu do publicznej szybkiej sieci telekomunikacyjnej w 30 lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej oraz: - budowę minimum 6 słupków optycznych w lokalizacjach wskazanych w PFU/uzgodnionych z Zamawiającym, - budowę mikrokanalizacji 12/8 do budowanych słupków optycznych, - budowę mikrokanalizacji abonenckiej 7/4, - budowę światłowodowych kabli rozdzielczych i abonenckich, - doposażenie centrali CAA Kleszczów oraz szaf i słupków telekomunikacyjnych. 3. Budowę infrastruktury należy wykonać zgodnie z opisem, wymaganiami i w lokalizacji określonych w załączonej dokumentacji. Realizacja niezbędnej dokumentacji projektowej i wykonanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej powinno być realizowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wymogów prawa budowlanego, obowiązujących przepisów i norm oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. 4. Wyprowadzane na budynek przyłącza telekomunikacyjne z rur HDPE 7/4 należy zabezpieczyć rurą osłonową HDPE 32 w odległości minimum 0,5 m od budynku; od montowanej na elewacji puszki do poziomu do terenu rura osłonowa powinna być odporna na promieniowanie UV. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego wniosku oraz wymagania szczególne załączone w SIWZ i umowie przez Zamawiającego. Przedmiary załączone do dokumentacji projektowej są wyłącznie materiałem pomocniczym. Uwaga: Realizacja nie obejmuje zakresu związanego z budową nowego słupka SO03 w Czyżowie (PFU, strona 14) oraz nie obejmuje montażu kabla 12J od istniejącej szafy CZSD05 - zakres ten zostanie wykonany w ramach innego zamówienia. 6. Prace budowlane należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową: - Program funkcjonalno-użytkowy zadania "Budowa infrastruktury FTTH w 30 lokalizacjach w Kleszczowie".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 52300000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.