eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ AKCESORIÓW DO LABORATORIUM z podziałem na CzęściCzęść nr 1 Dostawa materiałów laboratoryjnych, Część nr 2 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, Część nr 3 Dostawa materiałów do ultrafiltracji, Część nr 4 Dostawa filtrów, Część nr 5 Dostawa elektrod Część nr 6 Dostawa pipet automatycznych, Część nr 7 Dostaw kolumn, Część nr 8 Dostawa odczynników podstawowych, Część nr 9 Dostawa odczynników specjalistycznych- Grupa A, Część nr 10 Dostawa odczynników specjalistycznych -Grupa B, Część nr 11 Dostawa odczynników do hodowli bakterii, Część nr 12 Dostawa bakterii, Część nr 13 Dostawa kitówOgłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 510089096-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ AKCESORIÓW DO LABORATORIUM z podziałem na Części: Część nr 1 Dostawa materiałów laboratoryjnych, Część nr 2 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, Część nr 3 Dostawa materiałów do ultrafiltracji, Część nr 4 Dostawa filtrów, Część nr 5 Dostawa elektrod Część nr 6 Dostawa pipet automatycznych, Część nr 7 Dostaw kolumn, Część nr 8 Dostawa odczynników podstawowych, Część nr 9 Dostawa odczynników specjalistycznych- Grupa A, Część nr 10 Dostawa odczynników specjalistycznych -Grupa B, Część nr 11 Dostawa odczynników do hodowli bakterii, Część nr 12 Dostawa bakterii, Część nr 13 Dostawa kitów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
W ramach Projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0"realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) Umowa Nr MNiSW/2019/177/DIR z dnia 04.07.2019 r. Umowa konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, a UNINOVA Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - UNIKOMERC nr WOINI.4211.UW.3/NI/2019 dnia 13.02.2019

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 638934-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540010403-N-2020; 540007147-N-2020; 540004817-N-2020;540003098-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 18670000000000, ul. ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 205 020, e-mail biuro.zampub@upwr.edu.pl, faks 713 205 386.
Adres strony internetowej (url): https://www.upwr.edu.pl/przetargi/21866/dostawy.html; https://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30000-euro/dostawy/r0ap0000-271-154-2019-5.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ AKCESORIÓW DO LABORATORIUM z podziałem na Części: Część nr 1 Dostawa materiałów laboratoryjnych, Część nr 2 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, Część nr 3 Dostawa materiałów do ultrafiltracji, Część nr 4 Dostawa filtrów, Część nr 5 Dostawa elektrod Część nr 6 Dostawa pipet automatycznych, Część nr 7 Dostaw kolumn, Część nr 8 Dostawa odczynników podstawowych, Część nr 9 Dostawa odczynników specjalistycznych- Grupa A, Część nr 10 Dostawa odczynników specjalistycznych -Grupa B, Część nr 11 Dostawa odczynników do hodowli bakterii, Część nr 12 Dostawa bakterii, Część nr 13 Dostawa kitów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

R0AP0000.271.154.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ilościach i rodzajach zgodnych z zamówieniem Zamawiającego według załącznika nr 1.1- 1.13 do SIWZ (stosownie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę) do następujących jednostek organizacyjnych Zamawiającego: Instytut Inżynierii Rolniczej, ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław Katedra Żywienia Roślin, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław Katedra Rozwoju Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych (Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością), ul. J. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowe produkty, w oryginalnych opakowaniach producenta, których gwarancja / termin ważności okresu przydatności określony przez producenta (zdatność do użytku) wynosi: a) 12 miesięcy dla materiałów zużywalnych (dot. części nr 1, nr 3 -7 ) b) 24 miesięcy dla sprzętu laboratoryjnego (dot. część 2) c) zdatność do użytku przez okres nie mniejszy niż 75 % wartości okresu przydatności (określonego przez producenta) (dot. Części 8-13) 3) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 24 miesięcy okresu rękojmi. 4) Bieg terminu gwarancji / ważności rozpoczyna się od momentu dostarczenia produktów Zamawiającemu, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie będzie posiadał własności określonych w zamówieniu, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia stwierdzenia niezgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami do dnia odebrania nowego produktu, który spełnia wymagania zamawiającego. 3) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia następującą dokumentację w języku polskim lub angielskim w postaci: a) dokumenty gwarancyjne produktów oferowanych przez Wykonawcę b) kart charakterystyk i/lub opisów produktów i/lub specyfikacji jakościowych i/lub świadectw jakości i/lub protokołów izolacji i/lub zaświadczeń producenta i/lub certyfikatów analiz i/lub innych równoważnych dokumentów, w których znajdzie się opis parametrów produktów oferowanych przez Wykonawcę. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji elektronicznej. 5) Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia faktury do Zamawiającego. Na fakturze winien być wpisany nr umowy, na podstawie której został zrealizowany zakup. 6) Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorach umowy, stanowiących załącznik nr 5.1 - 5.3 do SIWZ (stosownie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę). 7) Szczegółowy asortyment, ilości oraz minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia zostały określone w arkuszach kalkulacyjnych o nr 1.1-1.13 (stosownie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5


Dodatkowe kody CPV: 38300000-8, 33790000-4, 38400000-9, 31711140-6, 38437100-8, 33696500-0, 33698100-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa materiałów laboratoryjnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 33831.95
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "ChemLand" Zbigniew Bartczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Usługowa 3
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 27616.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27616.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41283.31
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 25303.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MERAZET S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. J. Krauthofera 36
Kod pocztowy: 60-203
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40029.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32500.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141735.96
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa materiałów do ultrafiltracji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9743
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MERCK Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142 B
Kod pocztowy: 02-305
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9262.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9262.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 101593.74
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa filtrów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1600.55
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MERCK Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142 B
Kod pocztowy: 02-305
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3611.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3611.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3611.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Dostawa elektrod

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 948
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "ChemLand" Zbigniew Bartczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Usługowa 3
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1009.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 971.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1245.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Dostawa pipet automatycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4546.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "EQUIMED" Hołda. Lenk, Trembecki Sp. J
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Prądnicka 46
Kod pocztowy: 31-202
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2935
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2463.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2935
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Dostawa kolumn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11289.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Anchem PLUS Mariusz Malczewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bora-Komorowskiego 56
Kod pocztowy: 03-982
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18327
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14240.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18327
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Dostawa odczynników podstawowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 32280.47
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: IDLIA I. Wolak Sp. Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marii Fołtyn 10
Kod pocztowy: 26-615
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15828.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15828.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24731.63
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Dostawa odczynników specjalistycznych- Grupa A

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8314.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szelągowska 30
Kod pocztowy: 61-626
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13643.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13643.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17979.61
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: 10 Dostawa odczynników specjalistycznych - Grupa B

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16660.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szelągowska 30
Kod pocztowy: 61-626
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7312.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6980.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7312.26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Dostawa odczynników do hodowli bakterii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 523.55
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "ChemLand" Zbigniew Bartczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Usługowa 3
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 676.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 676.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: Dostawa bakterii

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 12,na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj.: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie Części 12 nie została złożona żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: Dostawa kitów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 269
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EURx Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przyrodników 3
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 330.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 330.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 552.27
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z WROCŁAWIA

więcej: przetargi w Wrocławiu »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.