eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 2 szt. ciągników rolniczych, fabrycznie nowych spełniających wymagania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kat. T

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 510089093-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 2 szt. ciągników rolniczych, fabrycznie nowych spełniających wymagania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kat. T

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 528236-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Krajowy numer identyfikacyjny 67288471900000, ul. ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 331 09 01, e-mail agroradom@wp.pl, faks 48 331 09 01.
Adres strony internetowej (url): www.agroradom.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka budżetowa prowadzona przez administrację rządową

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 2 szt. ciągników rolniczych, fabrycznie nowych spełniających wymagania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kat. T

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSAiGŻ.26.10.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych, przystosowanych do nauki jazdy kat. T, posiadających minimalne parametry techniczne i wyposażenie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienie, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia określa szczegółowo wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne a także inne, rozumiane jako minimalne parametry techniczne i wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia o wymaganej i opisanej funkcjonalności i o takich samych lub wyższych / lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 16.70.00.00 - Ciągniki


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 569105.69
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Sławomir Małolepszy Firma Małolepszy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świętej Rozalii 38,
Kod pocztowy: 97-500
Miejscowość: Radomsko
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 694394.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 627300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 694394.04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.