eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, PolkowiceOgłoszenie z dnia 2020-02-06Ogłoszenie nr 510083-N-2020 z dnia 2020-02-06 r.

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, Polkowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 36834506000000, ul. Dąbrowskiego  2 , 59-100  Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48608557725, , e-mail pdr@pdr-eko.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://pdr-eko.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.pdr-eko.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
W siedzibie Zamawiającego w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2 w sekretariacie PDR sp. z o.o.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, Polkowice
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice. 2. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy odebrać, a następnie przetworzyć w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16). Szacowana ilość odpadów o kodzie 20 03 07 do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia wynosi 950 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90513000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi, zgodnie z art. 36 a ust. 2 pkt 2) ustawy pzp. Na podstawie art. 29 ust 3a ( oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę a) co najmniej 1 osoba zdolna do wykonania zamówienia, uprawnioną do nadzoru i koordynacji wykonywania zamówienia oraz do kontaktu z Zamawiającym, posiadającą min 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką odpadami b) co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, pełniących funkcję kierowcy posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi, których rodzaj umożliwiał będzie załadunek odpadów przez Zamawiającego (prawo jazdy kat. C). Zamawiający na czas urlopów oraz usprawiedliwionej nieobecności pracownika dopuszcza zastępstwo tych osób na podstawie umowy cywilno-prawnej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w § 6 wzoru umowy, który stanowi integralną część SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: - posiadanie aktualnego wpisu do BDO obejmującego prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 07, lub umowę na usługi transportowe z firmą posiadającą w/w wpis (ustawa o odpadach Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16). Zamawiający dopuszcza zlecenie przez wykonawcę transportu odpadów innemu podmiotowi. W takiej sytuacji wykonawca do oferty dołączy oświadczenie o zatrudnieniu do tej usługi podwykonawcę i dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do BDO w wyżej wymienionym zakresie na danego podwykonawcę. - posiadanie aktualnej decyzji na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07 w procesie odzysku wydaną na Wykonawcę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie : -co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonywaniu usług zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 600 Mg; b) posiadanie niżej wymienionego sprzętu : - min 2 szt. pojazdów ciężarowych, których rodzaj umożliwiał będzie załadunek odpadów przez Zamawiającego c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: - co najmniej 1 osoba zdolna do wykonania zamówienia, uprawnioną do nadzoru i koordynacji wykonywania zamówienia oraz do kontaktu z Zamawiającym, posiadającą min 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką odpadami, - co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, pełniących funkcję kierowcy posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi, których rodzaj umożliwiał będzie załadunek odpadów przez Zamawiającego (prawo jazdy kat. C).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. III. pkt 1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) co najmniej jeden z nich wykaże realizację co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonywaniu usług zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 600 Mg, b) co najmniej jeden z nich wykaże posiadanie aktualnej decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07 w procesie odzysku, c) co najmniej jeden z nich wykaże posiadanie aktualnego wpisu do BDO obejmującego prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 07, lub umowę na usługi transportowe z firmą posiadającą w/w wpis (ustawa o odpadach Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16). Zamawiający dopuszcza zlecenie przez wykonawcę transportu odpadów innemu podmiotowi. W takiej sytuacji wykonawca do oferty dołączy oświadczenie o zatrudnieniu do tej usługi podwykonawcę i dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do BDO w wyżej wymienionym zakresie na danego podwykonawcę. d) łącznie wykażą spełnienie pozostałych warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej warunki, o których mowa w Pkt. III. 1. B. C) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) co najmniej jeden z nich wykaże realizację co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonywaniu usług zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 600 Mg, b) co najmniej jeden z nich wykaże posiadanie aktualnego wpisu do BDO obejmującego prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 07, lub umowę na usługi transportowe z firmą posiadającą w/w wpis (ustawa o odpadach Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16). Zamawiający dopuszcza zlecenie przez wykonawcę transportu odpadów innemu podmiotowi. W takiej sytuacji wykonawca do oferty dołączy oświadczenie o zatrudnieniu do tej usługi podwykonawcę i dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do BDO w wyżej wymienionym zakresie na danego podwykonawcę.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualnej decyzji w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zezwalającej na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07 w procesie odzysku b) dokumentu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem potwierdzającego aktualny wpis do BDO obejmującego prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 07, lub umowę na usługi transportowe z firmą posiadającą w/w wpis (ustawa o odpadach Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16). Zamawiający dopuszcza zlecenie przez wykonawcę transportu odpadów innemu podmiotowi. W takiej sytuacji wykonawca do oferty dołączy oświadczenie o zatrudnieniu do tej usługi podwykonawcę i dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do BDO w wyżej wymienionym zakresie na danego podwykonawcę. c) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; e) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; f) wykazu sprzętu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oddzielnie składa ww. dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena jednostkowa brutto za (1 Mg)100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy został zamieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji i stanowi jej integralna część. Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy: 1. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe*, zdarzenia losowe, itp.). Strony zgodnie ustalają, że zmiana przedstawicieli będzie poprzez pisemne poinformowanie stron o zaistnieniu tego faktu. 2. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę. 3. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku: a) gdy Zamawiający dokona zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) w przypadku , gdy całkowita ilość odpadów ( określona w SIWZ i umowie) przeznaczonych do odbioru, transportu i zagospodarowania nie zostanie w całości wykorzystana- termin realizacji ulegnie zmianie maksymalnie do czasu wykorzystania całkowitej ilości odpadów przeznaczonych do odbioru, 5 .Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższych*,), 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów, zmienią się odpowiednio ceny brutto/kwoty podatku VAT , przy czym ceną bazową jest wówczas cena netto wynikająca z oferty Wykonawcy. *siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.