eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Kompleksowa dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego Sp. z o.o. w Wieliczce

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-20

Ogłoszenie nr 510078794-N-2019 z dnia 20-04-2019 r.

SOLNE MIASTO Sp. z o.o.: Kompleksowa dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego Sp. z o.o. w Wieliczce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 525628-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540054256-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

SOLNE MIASTO Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 12099851100000, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 357 32 64, e-mail info@solnemiasto.eu, faks 12 268 68 60.
Adres strony internetowej (url): www.solnemiasto.eu
Adres profilu nabywcy: www.solnemiasto.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego Sp. z o.o. w Wieliczce

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

P-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego w Wieliczce. Lokalizacja oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w "Wykazie punktów poboru energii", będącym Załącznikiem 1A (Formularz cenowy) do SIWZ. Wskazane w załączniku 1A do SIWZ wartości energii elektrycznej są wartościami szacunkowymi, co może nie odzwierciedlać realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Dostawa energii będzie następować w grupach taryfowych: C22b, B23, C21, C12a. Wykonawca będzie obowiązany posiadać, od dnia wykonywania dostawy energii, zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, (dalej: OSD) na podstawie, której będzie mógł prowadzić kompleksową dostawę energii elektrycznej, tj. sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucję, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do wszystkich punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego przy: ul. Dębowskiego 7A, ul. T. Kościuszki 15, ul. Bogucka 24, ul. Dębowskiego Park&Ride, Raciborsko 71, Mediateka ul. Plac Skulimowskiego 3

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5


Dodatkowe kody CPV: 65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 435000.00
Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Tauron Sprzedaż sp. z o.o.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Kod pocztowy: 30-417
Miejscowość: Kraków,
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 529392.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 529392.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 529392.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.