eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów. Usługi realizowane są w ramach projektów"Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki" UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 - część I zamówienia oraz "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 - część II-III zamówienia

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-03-30

Ogłoszenie nr 510062197-N-2019 z dnia 30-03-2019 r.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr: Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów. Usługi realizowane są w ramach projektów: "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki" UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 - część I zamówienia oraz "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 - część II-III zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Usługi realizowane są w ramach projektów: "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki" UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 - część I zamówienia oraz "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 - część II-III zamówienia

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 511971-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 653 77 00, e-mail jzynel@bfkk.pl, faks (085) 732 95 05.
Adres strony internetowej (url): www.bfkk.pl
Adres profilu nabywcy: www.bfkk.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bfkk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Podmiot z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów. Usługi realizowane są w ramach projektów: "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki" UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 - część I zamówienia oraz "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 - część II-III zamówienia

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

20/DOR/CK/CKS/RPOWP/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa kompetencji dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektów "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki" w zakresie części I zamówienia oraz "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" w zakresie części II-III zamówienia. 2. Zamówienie jest podzielone na trzy części: 1) w ramach projektu "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki": I cześć zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa kompetencji dla uczniów obejmująca realizację 324 godzin doradztwa kompetencji dla 162 uczniów (2 spotkania po 1 godzinie; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut) Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki; 2) w ramach projektu "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego": II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa kompetencji dla uczniów obejmująca realizację 80 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów (1 godzina doradztwa = 60 minut) Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26, 15-566 Białystok; III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa kompetencji dla uczniów obejmująca realizację 660 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów (1 godzina doradztwa = 60 minut) Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) został określony w Załączniku nr 1.1 do Ogłoszenia w zakresie części I zamówienia; 2) został określony w Załączniku nr 1.2 do Ogłoszenia w zakresie części II-III zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 79.63.40.00 - Usługi kierowania karierą


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: I cześć zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa kompetencji dla uczniów obejmująca realizację 324 godzin doradztwa kompetencji dla 162 uczniów (2 spotkania po 1 godzinie; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut) Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 204120.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ANETA KISIEL
Email wykonawcy: aneta-kisiel@wp.pl
Adres pocztowy: UL. 1 MAJA 19F, 16-503 KRASNOPOL
Kod pocztowy: 16-503
Miejscowość: KRASNOPOL
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20412.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20412.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20412.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa kompetencji dla uczniów obejmująca realizację 80 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów (1 godzina doradztwa = 60 minut) Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26, 15-566 Białystok

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5360.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Teresa Kuczyńska, Agnieszka Haponik, Agnieszka Gobiec reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum: Teresę Kuczyńską
Email wykonawcy: aseret17@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Antoniukowska 3B/55, 15-740 Białystok
Kod pocztowy: 15-740
Miejscowość: BIAŁYSTOK
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5360.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5360.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5360.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa kompetencji dla uczniów obejmująca realizację 660 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów (1 godzina doradztwa = 60 minut) Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 44220.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: "Elektryk" Dorota Socha-Kononiuk, Renata Kukiełko, reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum: Dorotę Sochę-Kononiuk
Email wykonawcy: sdorcias@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Piastowska 3c m 60, 15-207 Białystok
Kod pocztowy: 15-207
Miejscowość: BIAŁYSTOK
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 44220.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44220.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44220.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.