eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Świadczenie usługi wykonania koncertu muzycznego przez ZespółOgłoszenie z dnia 2020-04-01

Ogłoszenie nr 510058004-N-2020 z dnia 01-04-2020 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Świadczenie usługi wykonania koncertu muzycznego przez Zespół

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 60972765000000, ul. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 466 51 00, e-mail a.moscicka@mosir.lublin.pl, faks 81 466 51 01.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.lublin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi wykonania koncertu muzycznego przez Zespół

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPD.261.08.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest udział Zespołu w koncercie, który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2020 r. na stadionie Arena Lublin w Lublinie przy ul. Stadionowej 1, w ramach imprezy "Rock Arena"

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 92312000-1


Dodatkowe kody CPV: 92312100-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 35000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Agencja Artystyczna "Mokre Buty"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bellottiego 1/58
Kod pocztowy: 01-022
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 0
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
uzasadnienie prawne: art. 67 ust 1. pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej jako Ustawa) uzasadnienie faktyczne: Zamawiający organizuje w dniu 14.06.2020 r. na stadionie Arena Lublin koncert pn. "Rock Arena", na którym wystąpią największe gwiazdy polskiego rocka. Agencja Artystyczna MOKRE BUTY oświadczyła, że ma wyłączność na kontraktowanie Zespołu. Mając na względzie powyższy stan faktyczny i prawny należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki jednego Wykonawcy wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy Wyżej wspomniany przepis wskazuje, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli "dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów". Z uwagi na powyższe, Agencja zostanie zaproszona do negocjacji, celem dokonania stosownych ustaleń odnośnie usługi wykonania koncertu muzycznego Artysty w dniu 14 czerwca 2020 r. na stadionie Arena Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie. Zasadnym jest więc powierzenie wykonania usługi będącej przedmiotem postępowania wskazanemu powyżej Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.