eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów i kadry administracyjnej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.Ogłoszenie z dnia 2020-04-01

Ogłoszenie nr 510058002-N-2020 z dnia 01-04-2020 r.

Małopolska Uczenia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów i kadry administracyjnej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu "Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu" Projekt dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 626889-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Małopolska Uczenia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Krajowy numer identyfikacyjny 12007355200000, ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 842 98 01, e-mail biuro.kanclerza@pwsz-oswiecim.edu.pl, faks 033 8435601, 8430530.
Adres strony internetowej (url): https://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Państwowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów i kadry administracyjnej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

16/PN/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących szkoleń: Część 1. Szkolenia z zakresu zamówień publicznych. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. Zamówienia publiczne dla początkujących; 2. Specjalista ds. zamówień publicznych - certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów; 3. Zamówienia publiczne w projektach unijnych; Część 2. Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych i RODO. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. Ochrona danych osobowych w Uczelni; 2. Szkolenie obowiązkowa dokumentacja przetwarzania danych w RODO; 3. GDPR/RODO: praktyczne podejście do implementacji regulacji o ochronie danych osobowych; 4. Szkolenie przeznaczone dla pracowników, którzy wymagają rozszerzonej znajomości określonych zagadnień bezpieczeństwa - pakiet rozszerzony; 5. Warsztaty dla ABI i IOD tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych; Część 3. Postępowanie administracyjne. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. Kodeks postępowania administracyjnego. Kompendium obowiązujących przepisów - warsztaty praktyczne; 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich, w tym zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. Prawo Praktyka Orzecznictwo; 3. Vademecum administracyjnej obsługi studiów w świetle aktualnych przepisów wymogi formalne i praktyka; 4. Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji w jednostce; 5. Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w świetle nowych wymogów MNiSW i PKA. Część 4. Szkolenia w zakresie przepisów administracyjnych dotyczących pomocy studentom. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 2. Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych; 3. Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów; 4. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu rodziny studenta i doktoranta; 5. Pomoc materialna dla studentów w oparciu o zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym, świadczeniach rodzinnych oraz ubezpieczeniu społecznym - szczegółowe warsztaty najnowsze zmiany; 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania stypendiów studentom uwzględniające nowelizację ustawy KPA z 7 kwietnia 2017r.; 7. Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością; 8. Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością - zasady tworzenia warunków kształcenia; Część 5. Szkolenia w zakresie PR, Social mediów i zarządzania projektami. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. PR w administracji publicznej; 2. Social media w marketingu i sprzedaży; 3. Specjalista zarządzania projektami; Cześć 6. Szkolenia dotyczące finansów, księgowości. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. Szkoła Podatków dla Uczelni Wyższych- przegląd zmian podatkowych; 2. Środki trwałe i ich amortyzacja z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSR-ów; 3. Podatek VAT, zmiany, JPK, SPLIT PAYMENT; 4. Polityka rachunkowości, przychody, podatek dochodowy, różnice kursowe i finansowanie zewnętrzne w oparciu o MSR/MSSF; 5. Uszczelnianie podatku VAT skutki nowej legislacji dla szkół wyższych; 6. Obowiązki uczelni związane z opłacaniem składek ZUS; 7. Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych; 8. Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 9. Dotacje z budżetu państwa przeznaczone uczelniom na kształcenie osób niepełnosprawnych zasady ich podziału, dokumentowania i wydatkowania; 10. Zasady wyliczania wynagrodzeń pracowników Szkół Wyższych - najnowsze przepisy; 11. Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian; 12. Akademia środków trwałych; 13. Kurs Obsługa programu SYMFONIA Kadry i Płace; 14. Kurs obsługa programu PŁATNIK; Część 7. Szkolenia w zakresie obsługi systemów funkcjonujących na Uczelni. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: Qrezus F-K, Sprzedaż, zakupy, płace, kadry ST- szkolenia uzupełniające; Część 8. Szkolenia w zakresie motywacji i efektywnej komunikacji. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach; 2. Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów uczelni; 3. Efektywne motywowanie pozafinansowe pracowników. Szkolenie Premium dla kadry zarządzającej uczelnią. CEM; Część 9. Szkolenia IT. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. VM bnbvhware vSphere: Troubleshooting Workshop v5.5 VM-STW-v5.5; 2. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku MS Windows Server 2016 i Windows 10; 3. Bezpieczeństwo sieci / testy penetracyjne szkolenie; 4. Szkolenie dla IT - tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem bezpieczeństwa informacji; 5. Eset administrator(dotyczy zintegrowanego systemu do zarządzania bezpieczeństwem antywirusowym wszystkich komputerów uczelni); 6. Podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych; 7. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji mobilnych; 8. Kurs Android - podstawy tworzenia aplikacji; 9. Fundamenty języka Java; 10. Jak stworzyć CMS w JavaScript; Część 10. Szkolenia skierowane do pracowników Akademickiego Biura Karier. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia. 1. Coaching kariery - Akredytowane szkolenie coaching kariery; 2. Doradztwo zawodowe w Akademickich Biurach Karier; 3. Kurs metodologia tworzenia indywidualnego planu działania (IPD); 4. Techniki motywacyjne stosowane podczas rozmów indywidualnych z klientem Akademickiego Biura Karier Część 11. Szkolenia z zakresu zarządzania jakością. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. Szkolenie - Audytor Wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością; 2. Szkolenie "Six- Sigma"; Część 12. Szkolenia nadające uprawnienia do wykonywania zawodu. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. Uprawnienia elektryczne, stanowisko eksploatacja, zakres obsługa urządzeń do 1kV; 2. Kurs spawacza - podstawowy; Część 13. Szkolenia miękkie. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym; 2. Etyka w pracy w sektorze publicznym 3. Wystąpienia publiczne; 4. Autowizerunek; 5. Marketing terytorialny 6. Protokół dyplomatyczny 7. Public Relations 8. Sztuka pisania pism i kultura języka polskiego; 9. Dodatkowe zajęcia praktyczne w formie projektowej "Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna"; 10. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym; Część 14. Kursy instruktorskie. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. Kurs na stopień ratownika wodnego; 2. Kurs instruktora sztuk walki; 3. Kurs instruktora samoobrony; 4. Kurs instruktora fitness; Część 15. Kursy językowe. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: 1. Kurs języka słowackiego; 2. Kurs języka angielskiego; Część 16. Wyjazdy studyjne. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące wyjazdy: 1. Wizyta studyjna w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (noclegi, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty przewodnika); 2. Wizyta studyjna w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie (noclegi, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty przewodnika); 3. Wizyta studyjna w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie (noclegi, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty przewodnika); 4. Wizyta studyjna w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Szczyrku (noclegi, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty przewodnika); 5. Wizyta studyjna na Uniwersytecie Preszowskim (noclegi, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty przewodnika); Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załącznikach nr 5 do niniejszej specyfikacji. 3.2 Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego dla każdej z części zostaną odrzucone. 3.3 Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 3.4 Miejsca szkoleń zostały wskazane w załączniku nr 5. 3.5 Wykonawca będzie zobowiązany zorganizować szkolenie w wymaganym zakresie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego (zorganizowaniu grupy szkoleniowej) w terminie do 21 dni od chwili zgłoszenia, chyba że Wykonawca zaproponuje krótszy termin zgodnie z formularzem ofertowym. 3.6 Wykonawca w przypadku szkoleń, które odbywać się będą poza siedzibą Uczelni, lub w przypadku wyjazdów studyjnych będzie zobowiązany zapewnić dostępność szkolenia, w tym transportu, dla osób niepełnosprawnych). 3.7 Ogólne wymagania: a) Przygotowanie szczegółowego programu oraz harmonogramu szkolenia/kursu, b) Zapewnienie wykładowców/instruktorów z kompetencjami do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, c) Skierowanie uczestników kursów zawodowych na badania lekarskie w celu dopuszczenia do kursu (jeżeli jest to wymagane) na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu oraz do ich sfinansowania. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu, d) Przeprowadzenie egzaminów końcowych sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych ( dotyczy uczestników kursów zawodowych); e) po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie -zaświadczenia lub certyfikaty, oraz suplement zawierający: 1. informacje o okresie trwania szkolenia, 2. tematy i wymiar godzinowy zajęć edukacyjnych, 3. numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, 4. podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową prowadzącą szkolenie. Zaświadczenia muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów. d) Przedłożenie list obecności uczestniczek/uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, korzystanie z posiłków (jeśli dotyczy), kopie zaświadczeń lub certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie zajęć w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników zajęć, dzienniki zajęć, f) Przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych zajęć - dokonanie oceny prowadzonych zajęć za pomocą ankiet ewaluacyjnych, g) Przeprowadzenie testów wejścia i testów wyjścia, h) W przypadku szkoleń które odbywać się będą poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dojazd uczestników ( w tym osób niepełnosprawnych) do miejsca szkolenia oraz ubezpieczyć uczestników. i) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w zajęciach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. j) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu oryginały dokumentacji wytworzonej w związku z realizacja zamówienia w szczególności: listy obecności, testy wejścia i wyjścia, ankiety etc.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 80500000-9


Dodatkowe kody CPV: 80530000-8, 80570000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11195
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zespół Ekspertów Manager Pelczar sp. j.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wielopole 18B
Kod pocztowy: 31-072
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10790.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10800.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych i RODO

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15725.17
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EMAT HRC Elżbieta Matysiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 1
Kod pocztowy: 64-200
Miejscowość: Wolsztyn
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27478.13
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Postępowanie administracyjne

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, unieważnia prowadzone postępowanie. W prowadzonym postępowaniu, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla tej części. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Szkolenia w zakresie przepisów administracyjnych dotyczących pomocy studentom

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, unieważnia prowadzone postępowanie

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Szkolenia w zakresie PR, Social mediów i zarządzania projektami

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16430.40
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EMAT HRC Elżbieta Matysiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 1
Kod pocztowy:
Miejscowość: Wolsztyn
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10080.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10080.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10080.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Szkolenia dotyczące finansów, księgowości

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, unieważnia prowadzone postępowanie. W prowadzonym postępowaniu, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla tej części. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Szkolenia w zakresie obsługi systemów funkcjonujących na Uczelni

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie: Wykonawca którego oferta został uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy w zakresie ww. części zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Szkolenia w zakresie motywacji i efektywnej komunikacji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11216.56
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EMAT HRC Elżbieta Matysiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 1
Kod pocztowy: 64-200
Miejscowość: Wolsztyn
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27600.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Szkolenia IT

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie: Wykonawca którego oferta został uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy w zakresie ww. części zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Szkolenia skierowane do pracowników Akademickiego Biura Karier

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 27333.33
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EMAT HRC Elżbieta Matysiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 1
Kod pocztowy: 64-200
Miejscowość: Wolsztyn
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 26420.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26100.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26420.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Szkolenia z zakresu zarządzania jakością

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 164856.50
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Weil Consulting
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górna Wilda 105/1
Kod pocztowy:
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 96000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 176000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: Szkolenia nadające uprawnienia do wykonywania zawodu

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie: Wykonawca którego oferta został uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy w zakresie ww. części zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: Szkolenia miękkie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 64066.67
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EMAT HRC Elżbieta Matysiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63300.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 14

NAZWA: Kursy instruktorskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 88500.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GREEN WAY Subik Sylwia
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 6/61
Kod pocztowy:
Miejscowość: 23-200 Kraśnik
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 72800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 72800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88500.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 15

NAZWA: Kursy językowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41800.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Edukacja Plus s.c. M. Słomski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wertera 8, 20-713 Lublin
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 21450.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21450.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41400.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 16

NAZWA: Wyjazdy studyjne

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, unieważnia prowadzone postępowanie. W prowadzonym postępowaniu, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla tej części. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.