eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z oprzyrządowaniem i sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-31

Ogłoszenie nr 510057144-N-2020 z dnia 31-03-2020 r.

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem: Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z oprzyrządowaniem i sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 517972-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29517100000000, ul. ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 045, e-mail s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl , faks 182 014 632.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalodrodzenie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z oprzyrządowaniem i sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

A.ZP.271-5/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z oprzyrządowaniem (aparat fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2013r., po autoryzowanym przeglądzie serwisowym producenta analizatora) i sukcesywna dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów, płynów i materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje w okresie trwania umowy gwarancję techniczną aparatu ( w tym bezpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta analizatora) oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji (tj. tabela nr 1, 2): - tabela nr 1 - Wymagania ogólne oferowanego analizatora - tabela nr 1a - Warunki dzierżawy/dostaw/serwisu - tabela nr 2 - kakulacja cenowa do oferty 2. Ilość zaoferowanych odczynników, kontroli, kalibratorów, płynów i materiałów zużywalnych musi gwarantować wykonanie w okresie trwania umowy ( 36 miesięcy) przewidzianą przez zamawiającego ilość badań dla poszczególnych parametrów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 tabelą 2 kalkulacja cenowa do oferty. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować dzierżawiony aparat w czasie nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania umowy. Do aparatu powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia. 4. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.Dz. U. z 2020r, poz. 186 ze zm.), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. 5. Przedmiot zamówienia określony jako sukcesywne dostawy ma być dostarczany w opakowaniu producenta. 6. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, jeżeli dotyczy. 7. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów min. 6 miesięcy, liczony od dnia dostawy. 8. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz tabela 2) przewidywane ilości badań w okresie realizacji umowy służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 36 miesięcy uzależniony będzie od zapotrzebowania Zamawiającego na dany rodzaj badań oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości badań określonych dla danych odczynników w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu będącego następstwem zmiany ilości badań dla poszczególnych odczynników nie przekroczy 20% w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie. 9. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji cenowej do oferty wyliczonych dla ilości badań przewidzianych w okresie trwania umowy dla danego odczynnika (zał. nr 1 do siwz tabela 2), jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. 10. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia ( o udowodnionej równoważności technologicznej). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0


Dodatkowe kody CPV: 33696300-8, 38434500-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 231000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HORIBA ABX Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Puławska 182
Kod pocztowy: 02-670
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 248322.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 248322.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 248322.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.