eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miasta Leszna.Ogłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 510055564-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna: Bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miasta Leszna.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 00066099500000, ul. ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (url): www.bip.leszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miasta Leszna.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IT.271.02.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek dla Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, na podstawie bieżących zamówień składanych przez Zamawiającego po cenach jednostkowych określonych w Formularzu cenowym- Załącznik nr 5 do SIWZ. Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą z nowych nieregenerowanych produktów. Przez produkt fabrycznie nowy, Zamawiający rozumie, produkt wykonany z nowych elementów, bez śladu uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu producenta z widocznym na opakowaniu logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30125100-2


Dodatkowe kody CPV: 30192113-6, 30124000-4, 30124300-7, 30125110-5, 30125120-8, 30192112-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 165546.98
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Login Computer Bogna Han
Email wykonawcy: handlowy@logincomputer.pl
Adres pocztowy: ul. Leszczyńskich 27
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 184715.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184715.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184824.72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Bieżącą dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miasta Leszna" udzielone zostało w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 70 ustawy Pzp, gdyż istnieje możliwość zaproszenia do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu (złożenia ofert) co najmniej 5 Wykonawców. Ponadto, ww. dostawy zaliczone zostały do dostaw powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy - w przypadku dostaw - jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 214.000,00 euro i wynosi 165.546,98 zł, co daje równowartość 38.776,15 EURO.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.