eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa utrzymania instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego wraz z pełnieniem całodobowego pogotowia awaryjnego - wykonanie zastępcze.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 510055549-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Usługa utrzymania instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego wraz z pełnieniem całodobowego pogotowia awaryjnego - wykonanie zastępcze.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 514757-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540036687-N-2020,540037958-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (url): www.zdit.uml.lodz.pl www.zdit.uml.lodz.pl http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa utrzymania instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego wraz z pełnieniem całodobowego pogotowia awaryjnego - wykonanie zastępcze.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDiT-DZ.2620.8.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego utrzymania instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego wraz z pełnieniem całodobowego pogotowia awaryjnego (7 dni w tygodniu), stanowiącej wykonanie zastępcze obowiązków wynikających z umowy nr 90/131/0004/11/I//I z dnia 18.08.2011 roku w związku z zawieszeniem realizacji usługi przez obecnego Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji i uzgadniania, z przedstawicielami PKP S.A oraz wykonawcami działającymi na ich zlecenie, prac prowadzonych na terenie nieruchomości PKP S.A zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) systemów oraz urządzeń zainstalowanych na terenie Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Parkingów Podziemnych. Załączniki do Tomu II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opisu przedmiotu zamówienia znajduję się pod adresem:ftp://mapaftp.uml.lodz.pl/ZDiT/Dokumentacja_cz_miejska_Dworca_Fabrycznego/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ "Opis przedmiotu Zamówienia" oraz w Tomie III SIWZ - "Formularz aktu umowy". 2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu Zamówienia, Formularzu aktu umowy, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu. 3. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, by czynności polegające na bieżącej kontroli systemów oraz urządzeń były wykonywane przez co najmniej 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. 4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3 powyżej oraz w Tomie III SIWZ - Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b)uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50700000-2


Dodatkowe kody CPV: 50340000-0, 50330000-7, 50324100-3, 72250000-2, 48813000-0, 42961000-0, 35121700-5, 35120000-1, 31625200-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 900000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: STRABAG PFS POLSKA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: piotr.kedzierski@strabag.com; dominika.milanowski@strabag.com
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie nr 179
Kod pocztowy: 02-222
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 934848.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 934848.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1311999.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w okresie jej trwania nie przekroczy kwoty brutto: 1 008 648,22 zł. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe - prace utrzymaniowe - rozliczane na podstawie faktury VAT wystawionej w okresie miesięcznym zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:77 904,02 zł brutto.Maksymalne wynagrodzenie umowne dotyczące wykonania przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto:934 848,22 zł stanowiącą 12-stokrotnośc miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.Wynagrodzenie umowne dotyczące wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania napraw wynikających z aktów wandalizmu, kradzieży, niewłaściwego wykorzystania urządzenia przez użytkownika, zdarzeń losowych - zalania, pożaru, wypadku komunikacyjnego i tym podobnych zdarzeń, gdy wartość każdej z nich przekracza 5000 zł netto nie przekroczy kwoty:73 800,00zł brutto.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.