eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Remont laboratorium dydaktycznego nr 04 i 211 w budynku "Czerwonej Chemii" przy ul. M. Strzody 9 w Gliwicach.Oznaczenie sprawyIA1/B/20/3/AL.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-17

Ogłoszenie nr 510048263-N-2020 z dnia 17-03-2020 r.

Politechnika Śląska: Remont laboratorium dydaktycznego nr 04 i 211 w budynku "Czerwonej Chemii" przy ul. M. Strzody 9 w Gliwicach.Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/3/AL.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 506873-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000163700000, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail IA1@polsl.pl , faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont laboratorium dydaktycznego nr 04 i 211 w budynku "Czerwonej Chemii" przy ul. M. Strzody 9 w Gliwicach.Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/3/AL.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IA1/B/20/3/AL.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące: a) Roboty budowlane: - renowacja stolarki drzwiowej, naświetli, -demontaż, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej, - skucie tynków ze ścian i stropów, - rozebranie posadzek wraz z warstwami wyrównawczymi, - wymiana i wzmocnienie konstrukcji posadzki, - wykonanie nowej posadzki z nowymi warstwami podposadzkowymi, - roboty tynkowe, okładzinowe ścian, - roboty tynkowe, okładzinowe sufitów, - malowanie ścian, sufitów i grzejników, b) Roboty instalacyjne: - roboty demontażowe w zakresie instalacji gazu, wody, kanalizacji, - wymiana rurociągów wody przebiegających wzdłuż stołów laboratoryjnych, montaż natrysków bezpieczeństwa,- wymiana rurociągów kanalizacyjnych w podejściach do stołów, montaż nowych wpustów podłogowych, - montaż nawiewników okiennych szczelinowych, - montaż klimatyzatorów typu Mono i Multi Split, c) Roboty elektryczne: - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, - roboty przygotowawcze i budowlane pod ułożenie przewodów, kabli, tablice rozdzielcze oraz osprzęt instalacyjny, - ułożenie linii zasilających tablice rozdzielcze laboratoryjne, - montaż tablic rozdzielczych laboratoryjnych wraz z aparaturą zabezpieczającą, rozdzielczą i sterującą, - wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, - wykonanie instalacji siłowej, - wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych ogólnych p/t, n/t zasilających podgrzewacze wody i inne odbiorniki elektryczne, - wykonanie instalacji gniazd wtykowych dla zasilania komputerów, - wykonanie instalacji gniazd wtykowych dla zasilania stanowisk laboratoryjnych, - wykonanie instalacji zasilającej dygestoria, - wykonanie instalacji lokalnej sieci teleinformatycznej, - wykonanie systemu sygnalizacji pracy lasera, - zaprawianie bruzd z przewodami i kablami, - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem pomiarów elektrycznych w tym fotometrycznych oraz instalacji niskoprądowej, d) Wywóz i utylizacja złomu, gruzu oraz utylizacja źródeł światła. 2. CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, CPV 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne, CPV 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne, CPV 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne. 3. Termin wykonania zamówienia: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45310000-3, 45332200-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 396631.69
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Tomasz Wolak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REMELIT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolnego 12/7
Kod pocztowy: 40-857
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 319492.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 319492.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 699508.29
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Uwaga! Kwota podana w pkt IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT - to kwota uwzględniająca zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 91.530,39 zł netto.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.