eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Upgrade systemu MSZ-KIIP do wersji 10.6.1 oprogramowania ESRI.Ogłoszenie z dnia 2020-03-17

Ogłoszenie nr 510048158-N-2020 z dnia 17-03-2020 r.

Miasto Katowice: Upgrade systemu MSZ-KIIP do wersji 10.6.1 oprogramowania ESRI.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550275346-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Katowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@katowice.eu, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (url): http://www.katowice.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Upgrade systemu MSZ-KIIP do wersji 10.6.1 oprogramowania ESRI.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP.271.1.148.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

?Postępowanie prowadzono na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, tj. z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zamówienie zostało udzielone firmie Sygnity S.A., ponieważ była ona odpowiedzialna za utrzymanie systemu MSZ-KIIP w okresie gwarancji w ramach umowy na wdrożenie systemu MSZ-KIIP wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej, migracją i pozyskaniem danych, przeprowadzeniem szkoleń oraz świadczeniem usług promocji i asysty technicznej. Obecnie firma jest jedynym autoryzowanym wykonawcą prac modyfikacyjnych i rozwojowych w systemie MSZ-KIIP, zlecanych przez UM Katowice.System MSZ-KIIP stanowi powiatowe centrum przetwarzania informacji przestrzennej, który winien obejmować zbiory danych przestrzennych przyporządkowane 34 tematom przyjętym w ustawie z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2018.1472 j.t. ze zm.). W systemie MSZ-KIIP do prowadzenia części geometrycznej baz danych przestrzennych wykorzystywane jest środowisko narzędziowe firmy ESRI, w tym ArcGIS Server oraz oprogramowanie desktopowe ArcGIS używane przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe oprogramowanie jest źródłem generowania i udostępniania danych poprzez MSZ-KIIP, zarówno mapy publikowane w Internecie jak i Intranecie wizualizowane są w oparciu o bezpośrednie połączenia z danymi zgromadzonymi w bazie danych w sposób zapewniający ich pełną interoperacyjność, która wymusza zachowanie jednolitości i spójności oprogramowania. Obecnie oprogramowanie ESRI w systemie MSZ-KIIP funkcjonuje w wersji 10.1, niewspieranej przez producenta od 2018r. Modyfikacje w istniejących modułach MSZ-KIIP, które zostały wykonane i wdrożone, objete są gwarancją w ramch umowy nr 15/G/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. na opracowanie i wdrożenie systemu MSZ-KIIP (Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej), realizowaną obecnie przez Sygnity S.A.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 72.23.00.00 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Sygnity S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Franciszka Klimczaka 1
Kod pocztowy: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 184500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184500
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie zostało udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, tj. z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zamówienie zostało udzielone firmie Sygnity S.A., ponieważ jest ona odpowiedzialna za utrzymanie systemu MSZ-KIIP w okresie gwarancji w ramach umowy na wdrożenie systemu MSZ-KIIP wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej, migracją i pozyskaniem danych, przeprowadzeniem szkoleń oraz świadczeniem usług promocji i asysty technicznej. Obecnie firma jest jedynym autoryzowanym wykonawcą prac modyfikacyjnych i rozwojowych w systemie MSZ-KIIP, zlecanych przez UM Katowice. System MSZ-KIIP stanowi powiatowe centrum przetwarzania informacji przestrzennej, który winien obejmować zbiory danych przestrzennych przyporządkowane 34 tematom przyjętym w ustawie z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2018.1472 j.t. ze zm.). W systemie MSZ-KIIP do prowadzenia części geometrycznej baz danych przestrzennych wykorzystywane jest środowisko narzędziowe firmy ESRI, w tym ArcGIS Server oraz oprogramowanie desktopowe ArcGIS używane przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe oprogramowanie jest źródłem generowania i udostępniania danych poprzez MSZ-KIIP, zarówno mapy publikowane w Internecie jak i Intranecie wizualizowane są w oparciu o bezpośrednie połączenia z danymi zgromadzonymi w bazie danych w sposób zapewniający ich pełną interoperacyjność, która wymusza zachowanie jednolitości i spójności oprogramowania. Obecnie oprogramowanie ESRI w systemie MSZ-KIIP funkcjonuje w wersji 10.1, niewspieranej przez producenta od 2018r. Modyfikacje w istniejących modułach MSZ-KIIP, które zostały wykonane i wdrożone, objete są gwarancją w ramch umowy nr 15/G/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. na opracowanie i wdrożenie systemu MSZ-KIIP (Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej), realizowaną obecnie przez Sygnity S.A.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.