eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego.Ogłoszenie z dnia 2020-03-13

Ogłoszenie nr 510047037-N-2020 z dnia 13-03-2020 r.

Instytut Badań Edukacyjnych: Opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550278092-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 17823500000000, ul. ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej (url): www.ibe.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IBE/69/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego. Opis syntetycznych charakterystyk kwalifikacji jest to zwięzła, ogólna charakterystyka kwalifikacji na poziomie 5, 6 i 7 PRK nadawanych w szkolnictwie wyższym, obejmująca podstawowe informacje o danej kwalifikacji, takie jak: nazwa kwalifikacji, nazwa instytucji nadającej kwalifikację etc., jak również syntetyczne ujęcie głównych efektów uczenia się charakterystycznych dla danej kwalifikacji. W ramach projektu ZRK przewidziano m.in. działanie pn. "Opracowanie syntetycznych opisów i tłumaczenia", w ramach którego zostało zaplanowane uzupełnienie 1550 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego zgromadzonych w rejestrze. W ramach I, II i III postępowania zrealizowanego w I, II i III kwartale 2019 r., zamówienia udzielono 10 uczelniom - łączna liczba opisów zamówionych w ramach I postępowania to 347 opisów, w II postępowaniu zamówiono 223 opisów, zaś w III zamówiono 105 opisów, łącznie 675 opisów. Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie zobowiązany do wypełnienie szablonów opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji (prowadzonych kierunków studiów) z wykorzystaniem systemu informatycznego, do którego dostęp zostanie zapewniony dla Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Zadeklarowana liczba opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji (w języku polskim i angielskim) zostanie podzielona na pakiety opisów kwalifikacji liczące od 1 do 50 opisów kwalifikacji każdy. Ukończenie prac nad zadeklarowaną przez Wykonawcę liczbą opisów nastąpi w terminie 55 dni licząc od dnia zawarcia umowy (w ramach jednego pakietu). Zastrzega się, że przedmiot zamówienia w pełnym zakresie Wykonawca wykona nie później niż do dnia 31.05.2020 r., a procedura jego odbioru zostanie zakończona.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 92312210-6


Dodatkowe kody CPV: 79630000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8097.53
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Email wykonawcy: bandula@wszib.edu.pl
Adres pocztowy: Al. Kijowska 14
Kod pocztowy: 30-079
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11520.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11520.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Udzielenie zamówienia było uprzednio przewidziane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221000 euro. Od początku 2019 r. przeprowadzono cztery postępowania w ww. trybie. W I postępowaniu udzielono zamówień, obejmujących 347 opisów kwalifikacji. W II postępowaniu 223 opisy kwalifikacji, w III postępowaniu 105 opisów kwalifikacji. Łącznie w trzech pierwszych postępowaniach udzielono zamówień, obejmujących 675 opisów kwalifikacji. W IV postępowaniu, prowadzonym w październiku 2019 r., nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego postępowanie zostało unieważnione w dniu 28.10.2019 r., na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. W związku z powyższym uzasadnione jest wszczęcie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Tym samym, należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.