eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa wyposażenia dla budynku Obsługi Podróżnych - węzeł Sądowa w ramach zadania inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa"Ogłoszenie z dnia 2020-03-12

Ogłoszenie nr 510045931-N-2020 z dnia 12-03-2020 r.

Miasto Katowice: Dostawa wyposażenia dla budynku Obsługi Podróżnych - węzeł Sądowa w ramach zadania inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 631560-n-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Katowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@katowice.eu, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia dla budynku Obsługi Podróżnych - węzeł Sądowa w ramach zadania inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP.271.1.140.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa wyposażenia dla budynku Obsługi Podróżnych - węzeł Sądowa w ramach zadania inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy wyposażenia zgodnie z Projektem Wnętrz Budynku Obsługi Podróżnych (załącznik nr 5) i z opisem oraz ilością zawartą w Formularzu cenowym wraz z opisem wyposażenia (załącznik nr 1a) do SIWZ. Zaoferowane wyposażenie powinno być wykonane z materiałów o najwyższej jakości, fabrycznie nowe, wolne od wad. Szczegółowy zakres prac określa: a) Projekt Aranżacji Wnętrz Budynku Obsługi Podróżnych (załącznik nr 5 do SIWZ), b) Formularz cenowy wraz z opisem wyposażenia (załącznik nr 1a do Oferty), c) Projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39150000-8


Dodatkowe kody CPV: 39130000-2, 32324300-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 186854.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: WOKA-BUD Wojciech Sepko
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jastrzębia 12
Kod pocztowy: 16-020
Miejscowość: Czarna Białostocka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 177203.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 177203.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 343248.72
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.