eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostarczenie zestawu stanowisk do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu automatyki i energooszczędnej eksploatacji systemów technicznego wyposażenia budynków. Oznaczenie sprawyIA1/D/20/12/EK

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-12

Ogłoszenie nr 510045055-N-2020 z dnia 12-03-2020 r.

Politechnika Śląska: Dostarczenie zestawu stanowisk do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu automatyki i energooszczędnej eksploatacji systemów technicznego wyposażenia budynków. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/12/EK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Umowa o dofinansowanie projektu "Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym" nr POWR.03.05.00-00-Z305/18

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 506898-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000163700000, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail IA1@polsl.pl , faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostarczenie zestawu stanowisk do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu automatyki i energooszczędnej eksploatacji systemów technicznego wyposażenia budynków. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/12/EK

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IA1/D/20/12/EK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompleksowego zestawu stanowisk do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych przez studentów z zakresu automatyki i eksploatacji systemów technicznego wyposażenia budynków. Stanowiska o budowie modułowej (z możliwością różnych konfiguracji modułów) muszą odzwierciedlać procesy zachodzące w instalacjach ogrzewania i wentylacji oraz umożliwiać badanie układów sterowania i regulacji w instalacjach. Zaoferowane stanowiska muszą się uzupełniać i być kompatybilne ze sobą. W skład kompletu wchodzi 7 następujących stanowisk laboratoryjnych: 1.1Stanowisko z pompą ciepła, ogrzewaniem konwencjonalnym, kolektorem płaskim i zasobnikiem 1.2.Stanowisko do badania działania instalacji wentylacyjnej 1.3.Stanowisko do efektywnego sterowania w technologii grzewczej 1.4.Stanowisko do analiz bezpieczeństwa i sterowania w systemie grzewczym 1.5.Stanowisko do analiz pomiarów wilgotności 1.6.Stanowisko do nauki sterowania temperaturą 1.7.Stanowisko do nauki logicznego programowania procesu przemysłowego - proces mieszania (Zastosowanie sterowników programowalnych) wraz z modułem sterownika programowanego 2. CPV: 39.16.20.00-5 Pomoce naukowe. 3.Termin wykonania zamówienia: - do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dostawa przedmiotu zamówienia, - do 30 dni od dnia dostawy zostanie przeprowadzone szkolenie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39.16.20.00 - Pomoce naukowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dostarczenie zestawu stanowisk do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu automatyki i energooszczędnej eksploatacji systemów technicznego wyposażenia budynków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 737000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: G.U.N.T. Gerätebau GmbH
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Hanskampring 15-17
Kod pocztowy:
Miejscowość: Barsbüttel 22885
Kraj/woj.: Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

tak
Skrót literowy nazwy państwa: DE

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

tak
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 688026.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 688026.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 688026.27
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.