eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Police › Zakup wraz z dostawą kruszywa z recyklingu do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-02-26

Ogłoszenie nr 510035156-N-2020 z dnia 26-02-2020 r.

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.: Zakup wraz z dostawą kruszywa z recyklingu do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 503695-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 81004858600000, ul. ul. Tanowska 8, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 913 121 120, e-mail tn@trans-net.pl, faks 913 175 177.
Adres strony internetowej (url): www.trans-net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka Prawa Handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup wraz z dostawą kruszywa z recyklingu do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PR/0002/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0-31,5mm (w ilości 3000 Mg) oraz 0-63,0 mm *(w ilości 2000 Mg) - kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie - spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997 b) Kruszywo asfaltowe (recykling asfaltowy) 0-31,5 mm (w ilości 4000 Mg) - kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie - spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997 2. Dostawy następować będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego na wyraźne pisemne zamówienie zgłoszone telefoniczne lub faxem. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się transportem samochodowym Wykonawcy do siedziby Zamawiającego ( ul. Tanowska 8 w Policach) lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w promieniu 25 kilometrów od siedziby Zamawiającego. 4. Pojedyncza dostawa przedmiotu zamówienia winna wynosić co najmniej 25 ton. 5. Ilość każdorazowej dostawy powinna być potwierdzona wydrukiem z legalizowanej wagi. 6. Dostarczony przedmiot zamówienia nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń domieszek typu: metal, szkło, tworzywo sztuczne, drewno, zanieczyszczenia organiczne, ziemia, glina itp. 7. Dostarczone materiały powinny posiadać stosowne atesty i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 14212200-2


Dodatkowe kody CPV: 14210000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Kruszywo betonowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 260000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: FDO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Leśno Górne 11
Kod pocztowy: 72-004
Miejscowość: Tanowo
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 313650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 313650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 313650.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Kruszywo asfaltowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 212000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: FDO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Leśno Górne 11
Kod pocztowy: 72-004
Miejscowość: Tanowo
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 255840.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 255840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255840.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.