eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kuślin › Dostawa oleju napędowego w roku 2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-02-20

Ogłoszenie nr 510031641-N-2020 z dnia 20-02-2020 r.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance: Dostawa oleju napędowego w roku 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 503192-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, Krajowy numer identyfikacyjny 99487000000000, ul. Trzcianka , 64-316 Kuślin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-61 4473032, e-mail szkola@zsrcku.com, faks 0-61 4473173.
Adres strony internetowej (url): https://zsrcku.com

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa jednostka oświatowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oleju napędowego w roku 2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSRCKU 2/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby (wewnętrznej stacji paliw) Zamawiającego oleju napędowego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ciekłych (Dz.U. poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 247) oraz parametry normy PN-EN 590+A1:2017-06, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Szacunkowa wielkość zamówienia: 40 metrów sześciennych w temperaturze 15°C. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym każdorazowo telefonicznie, faksem bądź pisemnie przez Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza, iż łączny zakres zamówień w czasie trwania umowy może ulec zmniejszeniu, o nie więcej niż 10% podanej wielkości szacunkowej. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Szacunkowa wielkość pojedynczego zapotrzebowania: ok. 5 metrów sześciennych. Czas każdorazowej dostawy (od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego): 96 godzin. Olej napędowy musi być dostarczany po każdym zgłoszeniu zapotrzebowania wraz z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymaganych parametrów oleju. Sposób dostawy oleju do siedziby Zamawiającego, zapewniany przez Wykonawcę, w sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami: transport drogowy, wraz z za- i wyładunkiem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09.13.42.20 - Paliwo do silników diesla (EN 590)


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 167160.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BGW Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Wielkopolska 53/1
Kod pocztowy: 60-603
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 184549.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184549.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 186648.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.