eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa druku dla EDO i CED wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-02-17

Ogłoszenie nr 510029005-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Usługa druku dla EDO i CED wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502811-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa druku dla EDO i CED wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

2/IAM/2020/01

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku dla EDO i CED wraz z dostawą do Instytutu Adama Mickiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. SPECYFIKACJE DRUK - EDO i CED Druki dla programu Europa dla obywateli 1. Ulotka o programie o Ulotka (harmonijkowa) - "Europa dla obywateli" o format: A4 składane do DL o rodzaj papieru: ekologiczny papier w kolorze białym o gramatura: 200g o druk offsetowy o zadruk 4+4 o nakład: 350 szt. o wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proof´a cyfrowego certyfikowanego 2. Ulotka o priorytetach o format: A5 o A4 składane do A5, bigowanie po długim boku o liczba stron: 4 o papier: ekologiczny papier w kolorze białym o gramatura: 280g o druk offsetowy o zadruk 4+4 o nakład: 600 szt. o wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proof´a cyfrowego certyfikowanego 3. "Mapa projektów" o format 168 mm x 240 mm o objętość: 60 stron + 4 strony okładki o zadruk: okładka 4+4, środek 4+4 o oprawa: miękka, klejona po długim boku o druk offsetowy o papier: okładka: karton dwustronnie powlekany 350 g/m2, środek: papier ekologiczny 160 g/m2 o nakład: 400 szt. o wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proof´a cyfrowego certyfikowanego Druki dla programu Kreatywna Europa 4. Magazyn CED 1/2020 o Format A4, druk dwustronny kolorowy (4+4) o Ilość stron 32 (28 str + 4 str okładka) o Papier: środki: kreda mat 170 g/m2, okładka: kreda mat 250 g/m2, wykończenie: folia matowa 1+1 o Oprawa zeszytowa o Nakład: 650 egz. o Pakowanie: po 50 szt. o wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proof´a cyfrowego certyfikowanego 5. Broszura "Polskie projekty dofinansowane w 2019 roku przez program Kreatywna Europa - komponent MEDIA" o Format: A5 o Rodzaj papieru: okładka - kreda 300g, środek - papier ekologiczny w kolorze białym 120g o Druk offsetowy o Zadruk: okładka 4+4, środek 4+4 o Szycie zeszytowe po długim boku o Ilość stron: 32 (28+4) o Nakład: 800 egz. o Pakowanie: po 50 sztuk o wydruk całości nakładu po akceptacji dostarczonego przez drukarnię proof´a cyfrowego certyfikowanego 6. Broszura "Tłumaczenia literackie" o Format: A5 o Rodzaj papieru: ekologiczny o okładka - 300g, środek - 160g o Druk offsetowy o Zadruk: okładka 4+4, środek 4+4 o Szycie: zeszytowe po długim boku o Ilość stron: 8 (4 + 4) o Nakład: 200 szt o Pakowane po: 50 szt. 7. Broszura "Inicjatywy Unii Europejskiej dla sektora kultury" o Format: A5 o Rodzaj papieru: ekologiczny o okładka - 300g, środek - 160g o Druk offsetowy o Zadruk: okładka 4+4, środek 4+4 o Szycie: zeszytowe po długim boku o Ilość stron: 8 (4 + 4) o Nakład: 300 szt o Pakowane po: 50 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.82.30.00 - Usługi drukowania i dostawy


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14227.65
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Libra-Print Daniel Puławski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Legionów 114B
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13008.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11040
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32016
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.