eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Wyposażenie laboratorium badań i analiz warunków pracy zawodów przemysłowych w narzędzia diagnostyczne, testy psychologiczne i komputerowe testy specjalistyczne do badania potencjału kadr. Oznaczenie sprawyIA1/D/20/1/NC

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-02-17

Ogłoszenie nr 510028261-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Politechnika Śląska: Wyposażenie laboratorium badań i analiz warunków pracy zawodów przemysłowych w narzędzia diagnostyczne, testy psychologiczne i komputerowe testy specjalistyczne do badania potencjału kadr. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/1/NC

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest na podstawie umowy nr 0012/DLG/2019/10 z dnia 29.07.2019 określającej warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania projektu pt.: "Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych", przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą "DIALOG" ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Dialog".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 503885-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000163700000, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail IA1@polsl.pl , faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wyposażenie laboratorium badań i analiz warunków pracy zawodów przemysłowych w narzędzia diagnostyczne, testy psychologiczne i komputerowe testy specjalistyczne do badania potencjału kadr. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/1/NC

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IA1/D/20/1/NC

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie laboratorium badań i analiz warunków pracy zawodów przemysłowych w narzędzia diagnostyczne, testy psychologiczne i komputerowe testy specjalistyczne do badania potencjału kadr. 2. CPV: 48.48.20.00-0 Pakiety oprogramowania dla wywiadu gospodarczego, CPV: 33156000-8 Przyrządy do testów psychologicznych. 3. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 4. Zamówienie realizowane jest na podstawie umowy nr 0012/DLG/2019/10 z dnia 29.07.2019 określającej warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania projektu pt.: "Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych", przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą "DIALOG" ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Dialog".

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 48482000-0


Dodatkowe kody CPV: 33156000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 238470.19
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Alta Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 7
Kod pocztowy: 41-100
Miejscowość: Siemianowice - Śląskie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 287940.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 287940.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 287940.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.