eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelin › Dostawa paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2020 r.Ogłoszenie z dnia 2020-02-14

Ogłoszenie nr 510028132-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie: Dostawa paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637161-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, Krajowy numer identyfikacyjny 20820957000000, ul. ul. Kamienna 3, 57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 921 278, e-mail zamowieniapzd@powiatstrzelinski.pl, faks 717 351 124.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2020 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZD.272.2.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej 95-oktanowej (Pb 95) i oleju napędowego (ON) w celu zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprzętowych Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w roku 2020. Zamawiający przewiduje, że wysokość zamówienia kształtować się będzie na poziomie: - dla oleju napędowego 39 300,00 litrów - dla benzyny Pb 95 3 000,00 litrów Wskazana powyżej wielkość dostawy jest prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości prognozowanego zapotrzebowania na paliwa w sytuacji gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na paliwo będzie mniejsze. Pobieranie paliw odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy i polegać będzie na sukcesywnym uzależnionym od potrzeb tankowaniu pojazdów służbowych Zamawiającego. Tankowanie paliw przeznaczonych dla sprzętu realizowane będzie poprzez tankowanie do kanistrów. Wykonawca będzie wystawiał dokumenty wydań przy każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego paliwa. Rozliczenie finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwa będzie następowało na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę (stację paliw) dla Zamawiającego w okresach tygodniowych z zastrzeżeniem, że ostatnia faktura zamykająca dany miesiąc zostanie wystawiona najpóźniej do 3 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Do faktur dołączone będą dowody wydań paliw dotyczące okresów, za które wystawione będą faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wydawania paliwa upoważnionym pracownikom Zamawiającego do wskazanych pojazdów oraz kanistra. Wykaz pojazdów (marek i numerów rejestracyjnych) oraz wykaz pracowników Zamawiającego uprawnionych do tankowania, zostaną przekazane Wykonawcy w formie pisemnej po podpisaniu umowy. Sprzedaż paliw dokonywana będzie wg cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliw na stacji paliw, z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu upustu wykazanego na fakturze VAT. Wykonawca zapewni porównywalne ceny sprzedaży paliw w stosunku do cen stosowanych przez stacje o porównywalnym standardzie w powiecie funkcjonowania stacji. Paliwo będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących norm.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8


Dodatkowe kody CPV: 09132100-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 180018.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ETOLL" Sp. J. A. Jaworski, J. Tatarski, Z. Tatarski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ząbkowicka 32
Kod pocztowy: 57-100
Miejscowość: Strzelin
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 211383.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 211383.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 211383.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.