eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieleń › Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV przy ul. Nowe Miasto w WieleniuOgłoszenie z dnia 2019-02-04

Ogłoszenie nr 510021923-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.

Gmina Wieleń: Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV przy ul. Nowe Miasto w Wieleniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wieleń, Krajowy numer identyfikacyjny 57079115800000, ul. ul. Kościuszki 34, 64730 Wieleń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (067) 2561170 w. 47, e-mail Wielen_UM@wokiss.pl, faks (067) 2561021.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wielen.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV przy ul. Nowe Miasto w Wieleniu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

KTI.271.30.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Przedmiot umowy obejmuje usunięcie kolizji poprzez ułożenie nowych odcinków linii kablowej nN 1kV typu NAY2Y-J 4x15 mm2 zgodnie z trasą przedstawioną na mapie zasadniczej. W miejscach przejść linii kablowej przez drogę kabel należy ułożyć w rurze ochronnej typu SRS110 na gruncie i przykryć warstwą piasku minimum 0,7m Kolidujące odcinek linii napowietrznej należy zlikwidować. Trasy demontowanych oraz nowoprojektowanych linii pokazano na rys. nr E.1. Trasę linii kablowej powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczęciem prac ziemnych, należy dokonać przekopów próbnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanej linii kablowej. Rozpoczęcie prac oraz ich zakończenie łącznie z odbiorem skrzyżowań projektowanego kabla z innymi urządzeniami, jak również sposób zabezpieczenia kolidujących urządzeń należy uzgodnić z ich użytkownikami. Kablowa linia zasilająca: Z istniejącego słupa energetycznego wyprowadzić linie kablową typu YAKY 4x25mm2 do opraw oświetleniowych. Trasę kabli oraz lokalizacje słupów oświetleniowych powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczęciem prac ziemnych, należy dokonać przekopów próbnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanej linii kablowej. Rozpoczęcie prac oraz ich zakończenie łącznie z odbiorem skrzyżowań projektowanego kabla z innymi urządzeniami, jak również sposób zabezpieczenia kolidujących urządzeń należy uzgodnić z ich użytkownikami. Projektowany kabel należy układać w temperaturze nie mniejszej niż 0 st. C w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skręcanie lub rozciąganie. Projektowany kabel należy na całej długości umieścić w rurze osłonowej typu DVR75. W miejscach uniemożliwiających wykonanie wykopu otwartego należy wykonać przecisk hydrauliczny lub przewiert sterowany rurą typu RHDPEp 110/6,3. Rurę ochronną zabezpieczyć przed zamuleniem. Razem z kablami zasilającymi oprawy oświetleniowe na słupach układać bednarkę typu FeZn 25x4mm. Słupy uziemić poprzez połączenie z bednarką. Przy krańcowych słupach dodatkowo wykonać uziom pionowy. Szczegółowy przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rys. E-1. Ułożoną i opisaną linię kablową należy zgłosić do: - inspektora nadzoru celem dokonania odbioru; - właściwego organu geodezyjnego celem zinwentaryzowania linii. Do zasypania rowów przystąpić po otrzymaniu pozytywnego protokołu odbioru. Podstawą do załączenia linii pod napięcie są pozytywne protokoły pomiarów stanu izolacji i próby napięciowej. Oświetlenie zewnętrzne: Kabel zasilający YAKY 4x25 mm2 w rurze osłonowej DVR75 oraz oprawy oświetleniowe wykonać w części do ul. Kasprzaka, dalej wykonać rurę osłonową DVR75, oraz lokalizacje przyszłych słupów oświetleniowych. Oprawy oświetleniowe: Na terenie objętym inwestycją należy zainstalować oprawy oświetlenia drogowego o mocy: 56W, strumieniu świetlnym: 6600lm, temp. barwowej: 4000K, na wysokości słupa h=6,0m. w lokalizacjach zgodnych z rys. E-1. W dokumentacji projektowej przedstawiono przykładowy typ oprawy oświetleniowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232210-7


Dodatkowe kody CPV: 45232200-4, 45310000-3, 45311000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Zastosowano art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP - w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 173811.84
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ELMAR Marcin Akacki
Email wykonawcy: elmar-biuro@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Wernisażowa 21
Kod pocztowy: 64-500
Miejscowość: Jastrowo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 212000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 212000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 212000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.