eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie badania sprawozdania finansowego Miasta Katowice za okres od- 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., - 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., - 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.Ogłoszenie z dnia 2020-01-30

Ogłoszenie nr 510017696-N-2020 z dnia 30-01-2020 r.

Miasto Katowice: Wykonanie badania sprawozdania finansowego Miasta Katowice za okres od: - 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., - 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., - 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 624686-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540253859-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Katowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@katowice.eu, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie badania sprawozdania finansowego Miasta Katowice za okres od: - 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., - 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., - 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP.271.1.128.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie badania sprawozdania finansowego Miasta Katowice za okres od: - 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., - 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., - 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., którego celem jest sporządzenie sprawozdania z badania wraz z wyrażeniem pisemnej opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdania z badania należy sporządzić w formie wymaganej w odrębnych przepisach, powinny w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe: przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa oraz statutem, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania z badania powinny zawierać między innymi: objaśnienia biegłego rewidenta odnoszące się do spraw, na które zwrócono uwagę podczas badania, które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami, powinny zawierać oświadczenie biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności (jeżeli takie wystąpiły) w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności kontynuowania działalności przez jednostkę, stwierdzenie, że zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez jej zarząd lub inny organ zarządzający obecnie lub w przyszłości, inne elementy, które biegły rewident uzna za konieczne pod warunkiem, że ich zamieszczenie nie jest zakazane przez przepis prawa lub regulację.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79212000-3


Dodatkowe kody CPV: 79212300-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 390243.90
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Matejki 4
Kod pocztowy: 40-077
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 369000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 369000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 855000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.