eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Wielkopolski › "USŁUGI GASTRONOMICZNE NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO W PORAŻYNIE w 2020 roku" - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2020-01-14

Ogłoszenie nr 510007679-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk: "USŁUGI GASTRONOMICZNE NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO W PORAŻYNIE w 2020 roku" - II postępowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637469-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk, Krajowy numer identyfikacyjny 63001293000000, ul. Lasówki 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 445 301, e-mail grodzisk@poznan.lasy.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"USŁUGI GASTRONOMICZNE NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO W PORAŻYNIE w 2020 roku" - II postępowanie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SA.270.58.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa gastronomiczna obejmująca przygotowywanie, wydawanie oraz w razie potrzeby dostarczanie uczestnikom organizowanych szkoleń, narad, spotkań roboczych oraz konferencji: posiłków (śniadanie, obiad, kolacja, menu okolicznościowe itp.) i serwisów kawowych oraz obsługa innych zdarzeń organizowanych na zlecenie Nadleśnictwa Grodzisk - narad, konferencji, spotkań okolicznościowych i roboczych, innych szkoleń - organizowanych w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Porażynie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 1 A do SIWZ oraz Projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. Skład oraz gramatura grup produktów została określona w załączniku nr 1 A do SIWZ. Zestawy posiłków będą ustalane w oparciu o poszczególne rodzaje produktów określone w załączniku nr 1 A. Zamawiający może dowolnie zestawiać i modyfikować posiłki poprzez zmianę rodzaju produktu na produkt z tej samej lub innej grupy produktu. 3. Planowana ilość posiłków złożonych z różnych grup produktów która powinny zostać wydana uczestnikom w okresie 12 miesięcy została wskazana w załączniku nr 3 do SIWZ - Kosztorys ofertowy. Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania wskazanej ilości grup produktów do przygotowania posiłków - Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał roszczeń. 4. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności posiłki (śniadanie, obiad, kolacja, menu okolicznościowe) i serwisy kawowe przygotowywane w oparciu o rodzaje produktów określone w załączniku nr 1 A do SIWZ. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 12 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55300000-3


Dodatkowe kody CPV: 55510000-8, 55400000-4, 55520000-1, 55321000-6, 55322000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 450100
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: VADEMECUM Małgorzata Cegłowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Mickiewicz 7 A/D
Kod pocztowy: 64-330
Miejscowość: Opalenica
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 491544.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 491544.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 542977.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.