eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świętochłowice › Dostawa bonów towarowych dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystających z pomocy społecznej przyznawanej i realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w formie bezgotówkowych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznejOgłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 510006625-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach : Dostawa bonów towarowych dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystających z pomocy społecznej przyznawanej i realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w formie bezgotówkowych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 636399-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540276347-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach , Krajowy numer identyfikacyjny 00345206200000, ul. ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 455 104, e-mail ops@ops-sw.pl, faks 322 455 104.
Adres strony internetowej (url): http://www.ops-sw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa bonów towarowych dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystających z pomocy społecznej przyznawanej i realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w formie bezgotówkowych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

3201-08/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystających z pomocy społecznej, przyznawanej i realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w formie bezgotówkowych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o wartości nominalnej i nabywczej 10,00 zł, 20,00 zł i 50,00 zł na zakup towarów pierwszej potrzeby w ilości 5 000 sztuk, w tym: a)bony 10,00 zł - 1 000 sztuk; b)bony 20,00 zł - 2 000 sztuk; c)bony 50,00 zł - 2 000 sztuk. 3.Ze względu na szczególny charakter dostaw, jakimi są dostawy bonów towarowych podane przez Zamawiającego ilości i wartości bonów są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, iż jest możliwe zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia w granicach mniej niż 10% w stosunku do wskazanej wyżej ilości bonów towarowych oraz przesunięcia ilościowe pomiędzy nominałami bonów i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne. 4.Bony towarowe muszą być dostarczone w formie papierowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznych kart płatniczych. 5.Realizacja pomocy beneficjentom Ośrodka Pomocy Społecznej następować będzie tylko w towarach. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa niż wartość nominalna bonu towarowego, pozostała część nie będzie wydawana w gotówce. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa, niż wartość nominalna bonu towarowego, świadczeniobiorca zobowiązany będzie dokonać zapłaty brakującej kwoty ze środków własnych. 6.Bony towarowe będą realizowane w towarach pierwszej potrzeby z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa), papierosów i luksusowych wyrobów czekoladowych. 7.Wykonawca nie może stosować cen wyższych na artykuły wydawane w ramach realizacji bonów towarowych od cen stosowanych dla innych klientów. 8.Placówki handlowe muszą: a)oferować co najmniej następujące artykuły: pieczywo (chleb, bułki), produkty zbożowe (mąka, makaron, ryż, kasza), nabiał (mleko, masło, margaryna, śmietana, ser), przetwory mięsne (konserwy, pasztety, wędliny), mięso, warzywa i owoce; b)być otwarte co najmniej w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00 i w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 9.Realizacja bonów musi się odbywać, w co najmniej 5 sklepach lub punktach handlowych znajdujących się na terenie Miasta Świętochłowice i spełniających wymogi dotyczące sprzedaży detalicznej artykułów. 10.Bony towarowe uprawniają okaziciela do nabywania towarów oferowanych w placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawcę. 11.Bony towarowe powinny być należycie zabezpieczone przed podrobieniem, posiadać termin jego ważności oraz nadruk informujący o wartości nominalnej bonu. 12.Bony będą dostarczane do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę sukcesywnie, co najmniej raz w miesiącu po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia wartościowo ilościowego w terminie podanym na zamówieniu, nie dłuższym niż 3 dni robocze. 13.Okres realizacji każdej partii bonów w punktach handlowych wynosi, co najmniej 6 miesięcy od daty przekazania bonów Zamawiającemu. 14.Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokona dostawy przedmiotu zamówienia. 15.Miejscem dostawy bonów towarowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30.19.97.50 - Talony


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kłobucka 25
Kod pocztowy: 02-699
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 150000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.