eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Wielkopolski › "USŁUGI SPRZĄTANIA I KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA GRODZISK ORAZ W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM W PORAŻYNIE w 2020 roku"Ogłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 510006621-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk: "USŁUGI SPRZĄTANIA I KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA GRODZISK ORAZ W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM W PORAŻYNIE w 2020 roku"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 636021-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk, Krajowy numer identyfikacyjny 63001293000000, ul. Lasówki 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 445 301, e-mail grodzisk@poznan.lasy.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"USŁUGI SPRZĄTANIA I KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA GRODZISK ORAZ W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM W PORAŻYNIE w 2020 roku"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SA.270.53.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania m.in. sprzątanie parkingów, obiektów turystycznych, terenu wokół plaży i kompleksowego utrzymania czystości w Nadleśnictwie Grodzisk (siedzibie) oraz Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Porażynie wraz z przyległymi terenami zielonymi. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania usług przy użyciu własnych środków czystości, urządzeń (m.in. sprzętu do odkurzania, czyszczenia i froterowania) i narzędzi. Zamawiający zapewnia środki higieniczne (worki na śmieci, papier toaletowy, ręczniki papierowe, olej podłogowy dla OSW w Porażynie). 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1a-1d do SIWZ, oraz w warunkach Projektu Umowy załącznik nr 8a, 8b, 8c do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części zwane dalej "zadaniami": - Zadanie nr 1 - Utrzymanie czystości w obiektach - szczegółowo określone w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ, - Zadanie nr 2 - Utrzymanie czystości na terenach zielonych - szczegółowo określone w załączniku nr 1c do SIWZ, - Zadanie nr 3 -Usługi sprzątania - obejmują swoim zakresem m.in. sprzątanie parkingów, obiektów turystycznych i terenu wokół plaży na terenie Nadleśnictwa Grodzisk - szczegółowo określone w załączniku nr 1d do SIWZ. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1a-1d do SIWZ (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 12 wzoru umowy stanowiącego odpowiednio załącznik nr 8a, 8b lub 8c do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9


Dodatkowe kody CPV: 90911200-8, 90610000-6, 90620000-9, 90919200-4, 90914000-7, 90680000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie nr 1 - Utrzymanie czystości w obiektach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 130478
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy Hanna Dzikowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sworzycka 16, Bukowiec
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

tak
Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 134599.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134599.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134599.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie nr 2 - Utrzymanie czystości na terenach zielonych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 83537.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Kaczmarek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lasówki 9
Kod pocztowy: 62-065
Miejscowość: Grodzisk Wlkp.
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 75855.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75855.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 136750.92
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zadanie nr 3 -Usługi sprzątania

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 116849.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PHUP KOMTRUM 24 Heliodor Kuleczka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stawowa 18
Kod pocztowy: 64-061
Miejscowość: Kamieniec
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 95753.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95753.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113462.58
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.