eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niedrzwica Duża › Dostawa kruszywa drogowego dolomitowegoOgłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 510006620-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o.: Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 634182-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 60547163000000, ul. Bełżycka 77, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 517 50 70, e-mail marcin.zulawski@pknalecz.eu, faks 81 517 50 70.
Adres strony internetowej (url): http://pknalecz.bip.mbnet.pl/komunikaty/zamowienia-publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia pn. "Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego" są sukcesywne dostawy kruszywa w ilości łącznej do 3 700 Mg (słownie: trzy tysiące siedemset Mg), w tym: 1) dostawy klińca o frakcji 4-31,5 w ilości łącznej do 3 500 Mg (słownie: trzy tysiące pięćset Mg), 2) dostawy tłucznia o frakcji 31,5-63 w ilości łącznej do 200 Mg (słownie: dwieście Mg). 2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo zgłaszając zapotrzebowanie na dostawę kruszywa wskaże rodzaj kruszywa, ilość i miejsce dostawy (miejsca dostawy będą znajdować się w obrębie administracyjnym Gminy Niedrzwica Duża). 3. Zamawiający zastrzega możliwość niezamówienia całej ilość przedmiotu dostawy tj. 3 700 Mg kruszywa drogowego. Zamawiający informuje, że minimalna (gwarantowana) ilość kruszywa drogowego, którą odbierze od Wykonawcy wynosi 1 500 Mg (klińca i tłucznia, albo klińca albo tłucznia). W celu zapewnienia uczciwej konkurencji oraz w celu porównywalności ofert Wykonawcy zobowiązani są wycenić dostawę maksymalną tj. 3 700 ton kruszywa drogowego. 4. Zamawiający zastrzega możliwość wymiany dowolnej ilości klińca na tłuczeń (w granicach do 3 500 ton) i wymiany dowolnej ilości tłucznia na kliniec (w granicach do 200 ton). 5. Ostateczna ilość kruszywa w poszczególnych frakcjach będzie wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego - z zastrzeżeniem odbioru od Wykonawcy gwarantowanych 1 500 Mg kruszywa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie powyżej 1 500 Mg kruszywa. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie powyżej 1 500 Mg kruszywa. 6. Zamawiający wymaga zrealizowania zgłoszonego Wykonawcy zapotrzebowania na dostawę kruszywa dolomitowego w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym niż 4 dni robocze od daty przekazania Wykonawcy zapotrzebowania. 7. Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport, rozładunek i wszystkie koszty z tym związane. 8. Przedmiotem dostawy jest dolomitowe kruszywo łamane stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, klasa - I, gatunek: 1, o frakcjach określonych w ust. 1. 9. Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną zostało poddane innej obróbce. Kruszywo powinno być trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13242 lub równoważnej. 10. Wykonawca zobowiązany jest, do wykonania zamówienia, używać materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone normą. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązującej normie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). 11. Podczas dostawy każdej partii kruszywa Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedstawicielowi Zamawiającego aprobatę techniczną (CE), deklarację zgodności z obowiązującą normą, dokument wskazujący kopalnię, z której pochodzi kruszywo. 12. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy nie może mieć wad prawnych, nie może być obciążony prawami osób trzecich, oraz że nie może być przedmiotem żadnego postępowania ani formą zabezpieczenia. 13. Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości i ilości dostarczanego kruszywa, w tym zbadanie poziomu zanieczyszczeń dostarczonego kruszywa. 14. Zamawiający informuje, że dowóz materiału będzie kierowany bezpośrednio na drogi gminne, lub dojazdowe do pól z koniecznością wielokrotnego częściowego rozładunku. 15. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych po uzgodnieniu dostawy, Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania. 16. Maksymalne dzienne zapotrzebowanie na dostawę kruszywa wynosi 115 Mg. 17. Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 14212200-2


Dodatkowe kody CPV: 44922200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 248550.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. s.c. STAN-LUB Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lubelska 38
Kod pocztowy: 24-200
Miejscowość: Bełżyce
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 244770
Oferta z najniższą ceną/kosztem 244770
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 273060
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.