eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skawina › Wykonanie bieżących napraw elementów dróg gminnych na terenie miasta i gminy Skawina w 2020 roku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-06Ogłoszenie nr 509820-N-2020 z dnia 2020-02-06 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie: Wykonanie bieżących napraw elementów dróg gminnych na terenie miasta i gminy Skawina w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, krajowy numer identyfikacyjny 52392700000000, ul. Rynek  1 , 32-050  Skawina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 764 680, e-mail zampub@um.skawina.net, faks 122 763 339.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaskawina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.malopolska.pl/umigskawina


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.malopolska.pl/umigskawina


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie bieżących napraw elementów dróg gminnych na terenie miasta i gminy Skawina w 2020 roku
Numer referencyjny: ZP.271.7.GK.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących remontów elementów dróg gminnych na terenie miasta i gminy Skawina z podziałem na 4 ZADANIA: ZADANIE 1. Bieżące utrzymanie rowów przydrożnych. ZADANIE 2. Bieżące utrzymanie chodników i innych elementów dróg. ZADANIE 3. Bieżące utrzymanie wiat przystankowych. ZADANIE 4. Naprawa elementów kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres każdego ZADANIA jest zawarty w załącznikach do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45233141-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233253-7
45112100-6
50112120-0
45232452-5
45232130-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Skawina, do 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował roboty budowlane lub usługi w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, a w szczególności dotyczących remontu rowów przydrożnych, chodników, wiat i kanalizacji deszczowej
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: DLA ZADANIA 1. Bieżące utrzymanie rowów przydrożnych - wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę lub roboty związane z utrzymaniem rowów przydrożnych, o łącznej wartości minimum 300 000,00 zł brutto (sł.: trzysta tysięcy złotych) DLA ZADANIA 2. Bieżące utrzymanie chodników i innych elementów dróg - wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę lub roboty związane z budową/ przebudową lub remontem chodników, o łącznej wartości minimum 200 000,00 zł brutto (sł.: dwieście tysięcy złotych) DLA ZADANIA 3. Bieżące utrzymanie wiat przystankowych - wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę lub roboty związane z utrzymaniem wiat przystankowych, o łącznej wartości minimum 30 000,00 zł brutto ( sł.: trzydzieści tysięcy złotych) DLA ZADANIA 4. Naprawa elementów kanalizacji deszczowej - wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę lub roboty związane z utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o łącznej wartości minimum 50 000,00 zł brutto (sł.: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz Oferta, zaleca się zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ; 2) Zaleca się dołączenie do oferty aktualnych dokumentów, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny statut (umowę) spółki lub aktualny rejestr handlowy) w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; ustawy Pzp, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; 4) Kosztorys ofertowy dla wybranego ZADANIA 5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100 zł). W przypadku składania ofert częściowych, wadium wynosi: Zadanie 1 - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 zł) Zadanie 2 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł) Zadanie 3 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 zł) Zadania 4 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 zł) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział Skawina Nr 36859100070020056000130005.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto ZADANIA60,00
Czas reakcji serwisu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 2) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 3) działania siły wyższej, 4) Zmawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy, wprowadzonych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 i 6 ustawy Pzp 6) wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, 7) zmianę tych podmiotów, na zasobach których WYKONAWCA opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 8) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót 9) przedłużających się terminów pozyskania aktualnych uzgodnień, warunków technicznych, zezwoleń, pozwoleń, itp., które utraciły ważność, potrzebnych do zrealizowania inwestycji, 10) Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływającej na zmianę terminu. 11) Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy może nastąpić tylko o czas trwania przedmiotowej okoliczności. 2. Wszelkie zmiany umowy dokonywane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej aneksem do umowy i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: ZADANIE 1. Bieżące utrzymanie rowów przydrożnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1km i inne, Oczyszczenie rowów: - oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp - 3 000 mb i inne Umocnienie rowów korytkami betonowymi: - korytka betonowe kolejowe zbrojone - 100 mb i inne Umocnienie rowu geotkaniną - 200 m2, Umocnienie rowów płytami ażurowymi na podsypce pisakowej: - płyty ażurowe 60x40 cm z umocnieniem kołkami - 300 m2 i inne Umocnienie rowu płytkami chodnikowymi z odzysku: - umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm - 100 m2 i inne Umocnienie skarp rowu kamieniem: - narzut na skarpach wykonany z kamienia łamanego - 30 m3; Wypłycenie rowu gruzem: - wypłycenie rowu gruzem, średni grubość warstwy po zagęszczeniu do 50 cm - 20 m3; Czyszczenie odwodnienia liniowego - 100 mb; Naprawa odwodnienia liniowego: - naprawa odwodnienia liniowego o szer. do 0,5 m (wymiana, prostowanie i mocowanie uszkodzonych elementów) - 40 mb i inne Naprawa przepustów rurowych - rozebranie przepustów fi 40 cm - 30 mb i inne Udrożnienie przepustów rurowych: - oczyszczenie ręcznie przepustów fi 40 cm, zamulenie do 50% wysokości - 10 m i inne. Naprawa i wykonanie ścianek czołowych,Wykonanie przykanalika: - kanał z rur typu PVC łączone na wcisk fi 160 mm - 10 m; Uzupełnienie poboczy z tłucznia:- wyrównanie istniejacej podbudowy tłuczniem sortowanym - pobocza - 50 m3 i inne. Naprawa i montaż poręczy metalowych: naprawa, wymiana lub uzupełnienie barierek i poręczy metalowych - 10 m; Roboty ziemne - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 1 km - 100 m3 i inne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9, 45233253-7, 45112100-6, 45232452-5, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto ZADANIA60,00
Czas reakcji serwisu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: ZADANIE 2. Bieżące utrzymanie chodników i innych elementów dróg.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa nawierzchni z płytek chodnikowych: - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm - 800 m2 i inne, Naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej: - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 200 m2 i inne, Naprawa nawierzchni asfaltowej: - rozebranie nawierzchni z mieszanek min. - bitum. gr. 3 cm - 20 m2; Uzupełnienie podbudowy z tłucznia: - podbudowy z kruszyw łamanych po zagęszczeniu 10 cm - 1 000 m2; - wyrównanie istniejącej podbudowy - 100 m3; Wymiana uszkodzonych obrzeży: - rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm - 300 mb i inne, . Naprawa uszkodzonych elementów betonowych: - remontu obiektów z betonu - 3 m3; Wymiana uszkodzonych obrzeży: rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm - 300 mb; Wymiana uszkodzonych krawężników: - rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm - 500 mb i inne, Wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża: - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 - 500 mb i inne, Naprawa nawierzchni drewnianej mostu: - wymiana podkładu drewnianego jezdni lub chodników, podkład górny z desek grub. 63 mm - 40 m2 i inne, Wykonanie poręczy: poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur fi 60 mm,rozstaw słupków co 1,5 m - 10 m, Regulacja urządzeń podziemnych:- regulacja pionowa włazów kanałowych - 10 szt. Roboty ziemne i transportowe: koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników - 1 000 m2 i inne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9, 45233253-7, 45112100-6, 45232452-5, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto ZADANIA60,00
Czas reakcji serwisu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: ZADANIE 3. Bieżące utrzymanie wiat przystankowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa wiat przystankowych: - wymiana uszkodzonych szyb hartowanych grub. 8 mm (materiał zgodny z normą PN-EN 12150-1) - 120 m2; - wymiana uszkodzonych płyt z poliwęglanu komorowego zaokrąglonego - 30 m2; - usuwanie grafitti, plakatów, ogłoszeń z wiat przystankowych - 70 m2 i inne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112120-0, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto ZADANIA60,00
Czas reakcji serwisu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: ZADANIE 4. Naprawa elementów kanalizacji deszczowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty rozbiórkowe: - cięcie nawierzchni mechanicznie z mas mineralno-asfaltowych, głęb. 5 cm - 50 mb i inne, Odtworzenie podbudowy: - podbudowy z kruszyw tłuczeń, warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm - 10 m2 i inne Roboty ziemne: - wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi głębokość do 3 m - 10 m3 i inne, Wykonanie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, dn 100-125 mm - 100 mb; Wymiana studzienek kanalizacyjnych: - demontaż studzienki ściekowej - 2 szt. i inne, Roboty montażowe kanalizacyjne: - kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, fi 160 mm - naprawa uszkodzonego przykanalika - 20 mb i inne,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9, 45233253-7, 45112100-6, 45232452-5, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto ZADANIA60,00
Czas reakcji serwisu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.