eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Usługi realizacji szkoleń dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektu: "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki" UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 - części I-VI zamówienia

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-01-31Ogłoszenie nr 508324-N-2020 z dnia 2020-01-31 r.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr: Usługi realizacji szkoleń dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektu: "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki" UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 - części I-VI zamówienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
"Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki" UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Spółdzielcza  8 , 15-441  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 653 77 00, e-mail jzynel@bfkk.pl, faks (085) 732 95 05.
Adres strony internetowej (URL): www.bfkk.pl
Adres profilu nabywcy: www.bfkk.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bfkk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Podmiot z Art. 3 ust.1 pkt 3 Prawo Zamówień Publicznych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bfkk.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bfkk.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi realizacji szkoleń dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektu: "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki" UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 - części I-VI zamówienia
Numer referencyjny: 26/KUR/CKS/RPOWP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi realizacji szkoleń dla uczniów w ramach projektu "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki" części I-VI zamówienia. 3.2. Zamówienie jest podzielone na sześć części w ramach projektu "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki": I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia Spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi; II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera i oscyloskopu; III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia Naprawa i Diagnostyka układów klimatyzacji; IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia z Barista; V część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia z Operator wózków jezdniowych; VI część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia z Obsługi kasy fiskalnej;

II.5) Główny kod CPV: 80.21.00.00 - Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy w ramach każdej części zamówienia, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje usługę lub usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych na rzecz co najmniej 4 osób w co najmniej jednym szkoleniu zawodowym;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w ramach danej części zamówienia, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 6.3.1. w zakresie doświadczenia Wykonawcy: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 2) dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), 2) program szkoleń, zawierający opis co najmniej elementów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz planowany harmonogram realizacji szkoleń wraz ze wskazaniem adresu miejsca realizacji szkolenia, 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), 4) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ), 5) zobowiązanie innego podmiotu (Załącznik nr 7 do SIWZ) - w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 6) pełnomocnictwo (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii) - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Pzp. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 1) dla I części zamówienia w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł), 2) dla II części zamówienia w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł), 3) dla III części zamówienia w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta zł), 4) dla IV części zamówienia w wysokości 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt zł), 5) dla V części zamówienia w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł), 6) dla VI części zamówienia w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł), 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 28 1240 5211 1111 0010 8397 8776 prowadzony przez Bank Pekao S.A. W tytule przelewu należy wskazać: "Wadium - znak postępowania 26/KUR/CKS/RPOWP/2020 część ...... zamówienia". Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 10.2 ppkt 2-5 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. 10.7. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 10.8. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 10.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 10.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
19.9. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku zajścia okoliczności w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp oraz w przypadkach określonych we wzorze umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, tj. 1) przedłużenia terminu wykonania zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, w następujących sytuacjach: ? jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ? wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, ? gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, ? jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania określonych czynności w ramach przedmiotu zamówienia z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ? wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. 2) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy przedmiotu umowy będą zbędne z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia Spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I cześć zamówienia - Szkolenie spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi Realizowana w ramach projektu "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki": * Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych * Miejsce realizacji: Suwałki * Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września 2020 * Liczba uczestników: 10 * Wymiar godzin: Szkolenie powinno być prowadzone zgodnie z programem opracowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach - Spawanie metodą MAG (135) w zakresie podstawowym: 145 godzin, w tym zajęć praktycznych min.120 oraz 25 teoretycznych * Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. * Organizator kursu zapewnia: sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, odzież ochronną (spodnie, kurtka, buty-wydawaną po zakończeniu kursu na własność uczestników), a także inne elementy stroju roboczego wypożyczanego uczestnikom. Stanowiska do praktycznych zajęć na rzeczywistych, przemysłowych stanowiskach spawalniczych Wykonawca zapewni kursantowi odpowiednie przeszkolenie do pracy na takich stanowiskach. * W koszt kursu należy doliczyć opłatę za badania lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, które należy przeprowadzić na początku szkolenia. * W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin na zdobycie uprawnień - Książeczki Spawacza wg. wymogów norm europejskich w ilości jednego podejścia dla każdego uczestnika. * Szkolenie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia oraz Książeczki Spawacza wystawionej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień w terminie do 7 dni od daty zdania egzaminów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera i oscyloskopu;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:II cześć zamówienia - Szkolenie diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera i oscyloskopu * Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych * Miejsce realizacji: Suwałki * Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 wrzesień 2020 * Liczba uczestników: 10 uczestników * Wymiar godzin: min. 16 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. * Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: Część teoretyczna: - sposoby postępowania podczas nietypowych sytuacji związanych z diagnostyką sterowników - diagnoza PSG (komunikacja ze sterownikami pomp wtryskowych typu VP) - praktyczne wskazówki dotyczące korzystania ze schematów elektrycznych - oscyloskop w KTS - praktyczne wykorzystanie jego możliwości - uruchomienie KTS: instalacja oprogramowania, odblokowanie, ważność kodu - korzystanie z ESI[tronic] - praktyczne wskazówki Część praktyczna: - diagnostyka na samochodach i silnikach szkoleniowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia Naprawa i Diagnostyka układów klimatyzacji;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:III cześć zamówienia - Szkolenie naprawa i diagnostyka układów klimatyzacji * Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych * Miejsce realizacji: Suwałki * Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 wrzesień 2020 * Liczba uczestników: 10 uczestników * Wymiar godzin: min. 16 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. * Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: W ramach szkolenia w sposób praktyczny i teoretyczny omawiane powinny być zagadnienia związane z: - budową i zasadą działania układu klimatyzacji samochodowej - diagnozowaniem najczęściej spotykanych usterek - wymianą i montażem sprężarki w układzie klimatyzacji - elektrycznym i elektronicznym układem sterowania klimatyzacją - budową, zasadą działania i technicznymi wymogami pracy sprężarek w układach klimatyzacji samochodowej - problemami z nowymi sprężarkami sterowanymi elektrozaworem - płukaniem napełnianiem i uruchomieniem układu klimatyzacji - bezpieczeństwem i przepisami prawa w pracy z układami klimatyzacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia z Barista;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:IV część zamówienia - Szkolenie barista * Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych * Miejsce realizacji: Suwałki * Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września 2020 * Liczba uczestników: 10 * Wymiar godzin: min. 24 godziny szkoleniowe. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. * Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 80% czasu przeznaczonego na realizacje szkolenia. * Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: ? Koło smaków i aromatów, rozpoznawanie podstawowych smaków i zapachów ? Charakterystyka kaw mieszanych oraz jednorodnych. ? Cupping - degustacja i porównanie kaw różnego pochodzenia i rodzaju wypalenia. ? Rozróżnienie charakterystyki gatunków oraz ich wykorzystanie na światowym rynku. ? Wpływ grubości mielenia ziarna na uzyskany napar. ? Definicja espresso, standardowe paramtetry, kryteria oceny espresso. ? Espresso jako baza do każdego napoju kawowego - omówienie i przygotowanie czarnych kaw na bazie espresso (espresso doppio, cafe americano, lungo). ? Sensoryka naparu skróconego (ristretto) i przedłużonego (lungo). ? Zjawiska: podekstracji (niedoprzenia), nadekstrakcji (przeparzenia), kanałowania (nierównej ekstrakcji). ? Skład i rodzaje mleka. Ocena sensoryczna różnego rodzajów mleka. ? Proces spieniania mleka (napowietrzanie, polerowanie). ? Proporcje łączenia espresso i mleka: charakterystyka kaw mlecznych (espresso macchiato, cappuccino, flat white, latte). ? Tekstura mleka odpowiednia dla kaw: cappuccino, latte, flat white. ? Technika zdobienia kaw metodą latte art, wzory na powierzchni kawy free pouring oraz etching - podstawowe wzory, wzory łączone odwrócone (invert), wielokrotne. * Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach lub odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu gastronomicznym. * Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni poziom szkolenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: V część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia z Operator wózków jezdniowych;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:V część zamówienia - Szkolenie operator wózków jezdniowych * Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych * Miejsce realizacji: Suwałki * Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września 2020 * Liczba uczestników: 10 * Organizacja egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego * Wydanie uczestnikom Legitymacji wydanej przez Urzędu Dozoru Technicznego, w terminie do 7 dni od daty zdania egzaminów. * Wymiar godzin: min. 35 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. * Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: ? Typy stosowanych wózków jezdniowych: naładowne, podnośnikowe, unoszące, ciągnikowe, specjalne ? Budowa wózków ? Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami ? Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa ? Zagadnienia z zakresu BHP ? Praktyczna nauka jazdy * W koszt kursu należy doliczyć opłatę za badania, które należy przeprowadzić na początku szkolenia. * W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin na zdobycie uprawnień - Legitymacji wydanej przez UDT
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: VI część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia z Obsługi kasy fiskalnej;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:VI cześć zamówienia - Szkolenie obsługa kasy fiskalnej * Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych * Miejsce realizacji: Suwałki * Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września 2020 * Liczba uczestników: 10 uczestników * Wymiar godzin: min. 12 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. * Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: ? Podstawowe akty prawne regulujące obowiązek posiadania kasy fiskalnej w placówce oraz określające obowiązki wynikające z ich posiadania. ? Podstawowe pojęcia fiskalne (paragon fiskalny, stawki Vat, PLN, raport dobowy, raport miesięczny, fiskalizacja, itd...). ? Budowa i zasada działania kas i drukarek fiskalnych. Opis techniczny kasy. Poznanie parametrów technicznych, podstawowej budowy i funkcjonalności różnych urządzeń fiskalnych w tym opis klawiatury oraz innych urządzeń do nich podłączanych (czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada). Zapoznanie się z tematyką wymiany papieru i komunikatami kasy. ? Organizacja pracy i odpowiedzialność kasjera. ? Sprzedaż na kasie fiskalnej przy zastosowaniu kodów towarowych, kodów kreskowych, opakowań zwrotnych, przy podłączonej wadze, szybka sprzedaż, usuwanie paragonu, udzielanie rabatów. ? Kończenie paragonu przy zastosowaniu różnych form płatności, obliczanie reszty, przeglądanie otwartego paragonu. ? Raporty kasy fiskalnej. Raport dobowy, miesięczny, stanu kasy, rozliczeniowy. Raport zerujący, niezerujący, raport fiskalny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.