eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › 4WOG.1200.2712.16.2020 Wykonanie napraw bieżących pojazdów mechanicznych w podziale na 6 zadań

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-01-31Ogłoszenie nr 508096-N-2020 z dnia 2020-01-31 r.

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy: 4WOG.1200.2712.16.2020 Wykonanie napraw bieżących pojazdów mechanicznych w podziale na 6 zadań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
4WOG.1200.2712.16.2020 Wykonanie napraw bieżących pojazdów mechanicznych w podziale na 6 zadań

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 24076379800000, ul. ul. Gen. Andersa  47 , 44-121  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 261111371, , e-mail 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl, , faks 261111232.
Adres strony internetowej (URL): https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia23.11.2012r Prawo Pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem posłańca.
Adres:
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy , 44 121- Gliwice , ul. Gen Andersa 47 ,( kancelaria jawna),budynek nr 7


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 4WOG.1200.2712.16.2020 Wykonanie napraw bieżących pojazdów mechanicznych w podziale na 6 zadań
Numer referencyjny: 4WOG.1200.2712.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bieżących napraw pojazdów mechanicznych w 2020 roku, mające na celu przywrócenie sprawności technicznej pojazdów, pozwalające na pozytywne przeprowadzenie badań technicznych w świetle działu III rozdziału 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym w podziale na 6 zadań: Zadanie nr 1 - naprawa pojazdów osobowych, osobowo-terenowych, mikrobusów i dostawczych występujących na terenie miasta i powiatu gliwickiego, bytomskiego i tarnogórskiego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ; Zadanie nr 2 - naprawa pojazdów ciężarowych i autobusów występujących w rejonie odpowiedzialności 4 WOG, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ; Zadanie nr 3 - naprawa pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych występujących w Garnizonie Bielsko Biała, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ; Zadanie nr 4 - naprawa pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych występujących w Garnizonie Opole, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ; Zadanie nr 5 - naprawa pojazdów poniżej 3,5 tony marki Land Rover Defender występujących na terenie miasta i powiatu gliwickiego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ; Zadanie nr 6 - naprawa pojazdów sanitarnych marki IVECO, FIAT DUCATO, MERCEDES, POLONEZ, RENAULT, SCAM występujących w ewidencji 4WOG Gliwice, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 - załącznik nr 5, b) projekt umowy - załącznik nr 4. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 50.11.21.00 - Usługi w zakresie napraw samochodów usługi w zakresie napraw samochodów. 5. Przedmiotem zamówienia jest usługa. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części - zadań. Liczba części: 6 zadań. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7. 9. Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia po zrealizowaniu zamówienia podstawowego. Wysokość zwiększenia w ramach prawa opcji nie przekroczy: - dla zadania nr 1 - 50%, - dla zadania nr 2 - 50%, - dla zadania nr 5 - 50%, - dla zadania nr 6 - 32%, zamówienia podstawowego. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, ze zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte prawem opcji będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 niniejszego SIWZ. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia całego zamówienia podwykonawcom oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 11. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe. 12. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w projekcie umowy (załącznik nr 4), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 13. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 14. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Ustawy Pzp zostały określone w: a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 - załącznik nr 5, b) projekcie umowy - załącznik nr 4. Dodatkowe wymagania Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku obywatelstwa polskiego powinny posiadać stosowne pozwolenie dla obcokrajowców ubiegających się o wstęp do obiektów wojskowych. Wykonawca w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do Zamawiającego w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście/wjazd osób i pojazdów jak również wykaz sprzętu jaki będzie wykorzystany podczas prac (w szczególności urządzenia, które będą przez Wykonawcę po zakończeniu prac wywożone rejonu podlegającego ochronie). W powyższym wykazie w stosunku do osób Wykonawca poda dane personalne wraz z numerem PESEL, oraz numerem aktualnego dowodu osobistego, stanowiskiem (pełnioną funkcją) w stosunku do pojazdów rodzaj pojazdu, markę i numer rejestracyjny. W przypadku realizacji zamówienia powyżej 14 dni Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usługi zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem załączone na płycie CD, z zamkniętą sesją lub na adres poczty elektronicznej 4wog.kancelaria@ron.mil.pl, fotografie pracowników o wymiarach 35x45 mm (fotografia głowy w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście/ wjazd pracowników na teren kompleksu Wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z Zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego), oraz z przedstawicielem jednostki odpowiedzialnym za ochronę obiektu w którym prowadzone są prace. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 221 / MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 287 z późn. zm.). Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu z Komendantem 4 WOG, odpowiedzialnym za ochronę kompleksu w którym usługa będzie realizowana, umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone odpowiedzialne za nadzór nad systemem przepustkowym oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem prac, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.

II.5) Główny kod CPV: 50112100-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 21.12.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający może wezwać Wykonawcę (oraz wskazanych przez niego Podwykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1. Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć: a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; c) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa pełnomocnik; d) oświadczenie o obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności załączone do formularza ofertowego; e) oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia w tym potwierdzającymi, że posiada odpowiednio wyposażony warsztat/warsztaty umożliwiające wykonanie zamówienia złożone na formularzu ofertowym; f) oświadczenie wykonawcy o wysokości marży złożone na formularzu ofertowym, złożone na formularzu ofertowym; g) oświadczenie o okresie gwarancji złożone na formularzu ofertowym, złożone na formularzu ofertowym; h) oświadczenie o odległości warsztatu o siedziby Zamawiającego, złożone na formularzu ofertowym; i) oświadczenie o lokalizacji -adresu warsztatu, złożone na formularzu ofertowym; 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 litera b niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust.1 litera b niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 litera b niniejszej SIWZ. 5. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (złoży w kancelarii jawnej lub prześle pocztą) oświadczenie o treści (zgodnie z załącznikiem nr 3) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI.1. litera b niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z treścią art. 24 aa, ust. 1 ustawy Pzp. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 10. Zamawiający informuje, iż wszystkie w/w dokumenty należy złożyć w formie pisemnej. Dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem pełnomocnictwa, którego kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów które, każdego z nich dotyczą. 11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1 litera b, natomiast pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą przedstawić łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 1 roboczogodzina brutto50,00
marża40,00
okres gwarancji w miesiącach10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami SIWZ i jej załącznikami oraz zapisami Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w ustawie Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, tel. 261 111 371; b. pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest Pan ppłk Wojciech GĘBKA, kontakt: 261111600 *; c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, ZNAK SPRAWY 4WOG.1200.2712.16.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej "ustawa Pzp"; e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h. posiada Pani/Pan: * na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; * na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. * na podstawie art. 11 ust. 6a ustawy Pzp W przypadku danych osobowych zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa o którym mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679 (RODO), są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego; * na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; * zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Pzp tj. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia. * w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; * prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. i. nie przysługuje Pani/Panu: * w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; * prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; * na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: naprawa pojazdów osobowych, osobowo-terenowych, mikrobusów i dostawczych występujących na terenie miasta i powiatu gliwickiego, bytomskiego i tarnogórskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa pojazdów osobowych, osobowo-terenowych, mikrobusów, i dostawczych będących na ewidencji 4 WOG w Gliwicach, sukcesywnie przez okres trwania umowy w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb lub wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności, a także przebiegu i czasu eksploatacji. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie, w terminie do 21.12.2020 r. usługi napraw pojazdów w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności, a także przebiegu i czasu eksploatacji pojazdów, będących na ewidencji 4 WOG w Gliwicach. Zamawiający dostarczać będzie pojazd pod wskazany adres Wykonawcy na terenie miasta i powiatu gliwickiego, a w przypadku realizacji usługi poza granicami administracyjnymi powiatu, nie dalej niż do miejsca oddalonego o 50 km od siedziby Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zapewni wykonanie prostych czynności obsługowo naprawczych tj. kasowanie błędów komputera, podpięcie komputera diagnostycznego do pojazdu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego jednak nie dalej niż 50 km od granic administracyjnych powiatu gliwickiego. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy będzie znajdowała się w odległości większej niż 50 km od granic administracyjnych powiatu gliwickiego, pojazd odbierze Wykonawca usługi na własny koszt przy użyciu własnych środków transportowych. WYMAGANIA 1. 4 WOG będzie dokonywał zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnej opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 150 000,00 zł. (odpowiednio dla części) i zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy. 3. Usługi muszą być wykonane profesjonalnie, zgodnie z technologią napraw i obsług danej marki pojazdu. 4. Awarie pojazdów zgłaszane będą doraźnie, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Ich ilość, częstotliwość, rodzaj uszkodzeń nie jest możliwa do określenia przez Zamawiającego. 5. Wstępny zakres naprawy ustalany będzie przez Wykonawcę. 6. Każdorazowa naprawa poprzedzona będzie wstępnym kosztorysem jej wykonania (dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego). Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Rozszerzenie zakresu naprawy określonego w kosztorysie wstępnym (po całkowitej weryfikacji) może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie zdecydował się na naprawę prowadzoną przez Wykonawcę, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboczogodziny jednak nie więcej niż 6 roboczogodzin za wykonaną weryfikację niesprawności silnika, natomiast pozostałych układów i podzespołów pojazdu nie więcej niż 2 roboczogodziny. 8. Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez Zamawiającego. Termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu za zgodą Zamawiającego. 9. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów. 10. Części zamienne i materiały użyte w naprawach muszą być nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych marek pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie. 11. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca wskaże źródło pochodzenia części. 12. Dopuszcza się montaż zregenerowanych podzespołów. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego. 13. Na wykonaną usługę oraz zregenerowane części zamienne w naprawie zostanie udzielona gwarancja na okres ...(kryterium oceny ofert)....... Wykonawca na wymienione podczas naprawy podzespoły oraz części zamienne i materiały udzieli gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres zgodny z gwarancją producenta. 14. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej udokumentowanej ceny nabycia wraz z należnym podatkiem i marżą. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania każdorazowo wartości zastosowanych materiałów i części zamiennych oraz prawidłowość naliczanej marży, a Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączać do swoich faktur VAT za wykonane usługi, faktury źródłowe zakupionych części i materiałów użytych w naprawach. 16. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie usterki wraz z jej usunięciem. 17. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodziny oraz użytych części zamiennych i materiałów w tym materiałów pędnych oraz smarów. 18. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 19. Materiały zużyte, wymontowane w czasie napraw z pojazdów, a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 20. Podzespoły, części zamienne i materiały wskazane przez Zamawiającego użyte do naprawy pojazdów podlegają zwrotowi Użytkownikowi odbierającemu pojazd po naprawie. 21. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wykonywanie napraw przez podwykonawców pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez podwykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od podwykonawców. 22. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy stosownie do art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w formularzu ofertowym część zamówienia, która będzie powierzona podwykonawcy. 23. Wykonawca musi dysponować komputerem diagnostycznym z wymaganym oprogramowaniem, odpowiednim zapleczem obsługowo naprawczym mogącym zapewnić spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) w pojazdach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 24. Wykonawca na terenie posesji warsztatu winien dysponować minimum sprzętowym: ? co najmniej 4 stanowiskami naprawczymi wyposażonymi minimum w 3 stanowiska z podnośnikami kolumnowymi i 1 stanowisko z kanałem obsługowym, znajdujące się w wewnątrz budynku warsztatowego, ? 1 stanowisko lakiernicze dostosowane do obsługi wszystkich rodzajów marek samochodowych ujętych w zadaniu przez Zamawiającego oraz spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 27.IV.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 779), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1 z 2003 r. poz.12), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów i pyłów powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130, poz.881) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz. 2181), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 nr 130, poz. 880), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.06.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz. 796); ? co najmniej 2 miejscami zadaszonymi umożliwiającymi zabezpieczenie pojazdów oczekujących na naprawę; 25. Wykonawca zapewni przyjmowanym pojazdom Zamawiającego swobodny i bezpieczny wjazd (tj. dostosowaną szerokość drogi oraz minimalny promień skrętu) na teren warsztatu oraz wyjazd, niepowodujący zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym, z uwzględnieniem rozładunku lub załadunku pojazdów niesprawnych na lawetę na terenie posesji warsztatu. 26. Szerokość bramy wjazdowej na teren posesji warsztatu oraz szerokość bramy hali naprawczej warsztatu nie powinna być mniejsza niż 3,0 m natomiast minimalna wysokość bram 3,5 m. 27. Wysokość budynku warsztatu powinna być dostosowana do stanowisk roboczych obsługi i powinna zapewniać niezbędne pole do wykonywania swobodnych i bezpiecznych czynności obsługowo naprawczych pojazdów umieszczonych na uniesionym podnośniku kolumnowym. 28. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury tj. w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu Wykonawca opisuje operacje wykonane podczas naprawy oraz wyszczególnia wymienione części zamienne. 29. W przypadku awaryjnego uszkodzenia pojazdu na trasie w okresie gwarancji (po wykonanej naprawie) Wykonawca na swój koszt przy pomocy lawety na własne ryzyko i odpowiedzialność odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu 12 godzin i wykona naprawę w terminie określonym w pkt. 6 niniejszej specyfikacji licząc od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii. 30. Przez stawkę jednej roboczogodziny należy rozumieć wartość pracy w czasie jednej godziny zegarowej, bez względu na ilość obsługujących pracowników wraz z kosztami demontażu i montażu części oraz urządzeń, demontażu i montażu elementów karoserii, lakierowanie elementów nadwozia oraz narzędzi i materiałów własnych użytych do naprawy. 31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd wraz z wyposażeniem pozostawiony do naprawy a Zamawiający nie będzie płacił za przechowywanie (parking) przed naprawą, w trakcie i po naprawie do momentu odbioru pojazdu. 32. Odbiór sprzętu po naprawie realizowany jest w zakładzie Wykonawcy siłami i środkami Zamawiającego. 33. Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo - odbiorczy, którego wzór dołączony jest do umowy. 34. Wykonawca zapewni warunki do przeprowadzenia równocześnie naprawy, co najmniej 4 pojazdów, z zachowaniem uzgodnionych i zaakceptowanych terminów wykonania naprawy. 35. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie jazdy testowej przez Wykonawcę po przeprowadzonej naprawie. Fakt musi być odnotowany w protokole zdawczo - odbiorczym z uwzględnieniem liczby przejechanych kilometrów, lecz nie więcej niż 20 km. Podczas wykonywanej jazdy Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za pojazd i wyrządzone nim szkody. 36. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby przewiezie lawetą niesprawny pojazd na swój koszt i ryzyko do warsztatu w którym będzie realizowana usługa naprawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 1 roboczogodziny brutto50,00
marża (dotyczy nowych części i podzespołów wymienionych podczas naprawy)40,00
okres gwarancji w miesiącach (za wykonaną usługę i zregenerowane części i podzespoły)10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 21.12.2020 r.


Część nr: 2Nazwa: naprawa pojazdów ciężarowych i autobusów występujących w rejonie odpowiedzialności 4 WOG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa pojazdów ciężarowych i autobusów będących na ewidencji 4 WOG w Gliwicach, sukcesywnie przez okres trwania umowy w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb, a także przebiegu i czasu eksploatacji. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie, w terminie do 21.12.2020 r., usługi napraw bieżących pojazdów w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb, a także przebiegu i eksploatacji, będących na ewidencji 4 WOG w Gliwicach. Zamawiający dostarczać będzie pojazd pod wskazany adres Wykonawcy na terenie miasta i powiatu gliwickiego, a w przypadku realizacji usługi poza granicami administracyjnymi powiatu, nie dalej niż do miejsca oddalonego o 70 km od siedziby Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zapewni wykonanie prostych czynności obsługowo naprawczych tj. kasowanie błędów komputera, podpięcie komputera diagnostycznego do pojazdu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego jednak nie dalej niż 70 km od granic administracyjnych powiatu gliwickiego. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy będzie znajdowała się w odległości większej niż 70 km od granic administracyjnych powiatu gliwickiego, pojazd odbierze Wykonawca usługi na własny koszt przy użyciu własnych środków transportowych. WYMAGANIA 1. 4 WOG będzie dokonywał zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnej opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 250 000,00 zł. (odpowiednio dla części) i zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy. 3. Usługi muszą być wykonane profesjonalnie, zgodnie z technologią napraw i obsług danej marki pojazdu. 4. Awarie pojazdów zgłaszane będą doraźnie, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Ich ilość, częstotliwość, rodzaj uszkodzeń nie jest możliwa do określenia przez Zamawiającego. 5. Wstępny zakres naprawy ustalany będzie przez Wykonawcę. 6. Każdorazowa naprawa poprzedzona będzie wstępnym kosztorysem jej wykonania (dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego). Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Rozszerzenie zakresu naprawy określonego w kosztorysie wstępnym (po całkowitej weryfikacji) może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie zdecydował się na naprawę prowadzoną przez Wykonawcę, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboczogodziny jednak nie więcej niż 8 roboczogodzin za wykonaną weryfikację niesprawności silnika, natomiast pozostałych układów i podzespołów pojazdu nie więcej niż 4 roboczogodziny. 8. Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez Zamawiającego. Termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu za zgodą Zamawiającego. 9. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów. 10. Części zamienne i materiały użyte w naprawach muszą być nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych marek pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie. 11. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca wskaże źródło pochodzenia części. 12. Dopuszcza się montaż zregenerowanych podzespołów. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego. 13. Na wykonaną usługę oraz zregenerowane części zamienne w naprawie zostanie udzielona gwarancja na okres ...(kryterium oceny ofert)....... Wykonawca na wymienione podczas naprawy podzespoły oraz części zamienne i materiały udzieli gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres zgodny z gwarancją producenta. 14. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej udokumentowanej ceny nabycia wraz z należnym podatkiem i marżą. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania każdorazowo wartości zastosowanych materiałów i części zamiennych oraz prawidłowość naliczanej marży, a Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączać do swoich faktur VAT za wykonane usługi, faktury źródłowe zakupionych części i materiałów użytych w naprawach. 16. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie usterki wraz z jej usunięciem. 17. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodziny oraz użytych części zamiennych i materiałów w tym materiałów pędnych oraz smarów. 18. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 19. Materiały zużyte, wymontowane w czasie napraw z pojazdów, a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 20. Podzespoły, części zamienne i materiały wskazane przez Zamawiającego użyte do naprawy pojazdów podlegają zwrotowi Użytkownikowi odbierającemu pojazd po naprawie. 21. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wykonywanie napraw przez podwykonawców pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez podwykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od podwykonawców. 22. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy stosownie do art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w formularzu ofertowym część zamówienia, która będzie powierzona podwykonawcy. 23. Wykonawca musi dysponować komputerem diagnostycznym z wymaganym oprogramowaniem, odpowiednim zapleczem obsługowo naprawczym mogącym zapewnić spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) w pojazdach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 24. Wykonawca na terenie posesji warsztatu winien dysponować minimum sprzętowym: ? co najmniej 3 stanowiskami naprawczymi wyposażonymi minimum w 2 stanowiska z podnośnikami kolumnowymi i 1 stanowisko z kanałem obsługowym, znajdujące się w wewnątrz budynku warsztatowego, ? 1 stanowisko lakiernicze dostosowane do obsługi wszystkich rodzajów marek samochodowych ujętych w zadaniu przez Zamawiającego oraz spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 27.IV.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U.z 2008 nr 2 art. 220), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1 z 2003 r. poz.12), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów i pyłów powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130, poz.881) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz. 2181), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 nr 130, poz. 880), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.06.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz. 796); ? co najmniej 2 miejscami zadaszonymi umożliwiającymi zabezpieczenie pojazdów oczekujących na naprawę; 25. Wykonawca zapewni przyjmowanym pojazdom Zamawiającego swobodny i bezpieczny wjazd (tj. dostosowaną szerokość drogi oraz minimalny promień skrętu) na teren warsztatu oraz wyjazd, niepowodujący zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym, z uwzględnieniem rozładunku lub załadunku pojazdów niesprawnych na zestaw niskopodwoziowy na terenie posesji warsztatu. 26. Szerokość bramy wjazdowej na teren posesji warsztatu oraz szerokość bramy hali naprawczej warsztatu nie powinna być mniejsza niż 3,0 m natomiast minimalna wysokość bram 4,0 m. 27. Wysokość budynku warsztatu powinna być dostosowana do stanowisk roboczych obsługi i powinna zapewniać niezbędne pole do wykonywania swobodnych i bezpiecznych czynności obsługowo naprawczych pojazdów umieszczonych na uniesionym podnośniku kolumnowym. 28. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury tj. w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu Wykonawca opisuje operacje wykonane podczas naprawy oraz wyszczególnia wymienione części zamienne. 29. W przypadku awaryjnego uszkodzenia pojazdu na trasie w okresie gwarancji (po wykonanej naprawie) Wykonawca na swój koszt przy pomocy lawety na własne ryzyko i odpowiedzialność odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu 12 godzin i wykona naprawę w terminie określonym w pkt. 6 niniejszej specyfikacji, licząc od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii. 30. Przez stawkę jednej roboczogodziny należy rozumieć wartość pracy w czasie jednej godziny zegarowej, bez względu na ilość obsługujących pracowników wraz z kosztami demontażu i montażu części oraz urządzeń, demontażu i montażu elementów karoserii, lakierowanie elementów nadwozia oraz narzędzi i materiałów własnych użytych do naprawy. 31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd wraz z wyposażeniem pozostawiony do naprawy a Zamawiający nie będzie płacił za przechowywanie (parking) przed naprawą, w trakcie i po naprawie do momentu odbioru pojazdu. 32. Odbiór sprzętu po naprawie realizowany jest w zakładzie Wykonawcy siłami i środkami Zamawiającego. 33. Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo - odbiorczy, którego wzór dołączony jest do umowy. 34. Wykonawca zapewni warunki do przeprowadzenia równocześnie naprawy, co najmniej 3 pojazdów, z zachowaniem uzgodnionych i zaakceptowanych terminów wykonania naprawy. 35. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie jazdy testowej przez Wykonawcę po przeprowadzonej naprawie. Fakt musi być odnotowany w protokole zdawczo - odbiorczym z uwzględnieniem liczby przejechanych kilometrów, lecz nie więcej niż 20 km. Podczas wykonywanej jazdy Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za pojazd i wyrządzone nim szkody. 36. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby przewiezie lawetą niesprawny pojazd na swój koszt i ryzyko do warsztatu w którym będzie realizowana usługa naprawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 1 roboczogodziny brutto50,00
marża (dotyczy nowych części i podzespołów wymienionych podczas naprawy)40,00
okres gwarancji w miesiącach (za wykonaną usługę i zregenerowane części i podzespoły)10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 21.12.2020 r.


Część nr: 3Nazwa: naprawa pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych występujących w Garnizonie Bielsko Biała
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych w Garnizonie Bielsko Biała, sukcesywnie przez okres trwania umowy w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb, a także przebiegu i czasu eksploatacji. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie, w terminie do 21.12.2020 r., usługi napraw pojazdów w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb, a także przebiegu i czasu eksploatacji pojazdów, będących na ewidencji 4 WOG w garnizonie Bielsko Biała. Zamawiający dostarczać będzie pojazd pod wskazany adres Wykonawcy na terenie miasta powiatu bielskiego, a w przypadku realizacji usługi poza granicami administracyjnymi powiatu, nie dalej niż do miejsca oddalonego o 50 km od siedziby 18 batalionu powietrzno-desantowego Bielsko-Biała. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zapewni wykonanie prostych czynności obsługowo naprawczych tj. kasowanie błędów komputera, podpięcie komputera diagnostycznego do pojazdu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy będzie znajdowała się w odległości większej niż 50 km od granic administracyjnych powiatu bielskiego, pojazd odbierze Wykonawca usługi na własny koszt przy użyciu własnych środków transportowych. WYMAGANIA 1. 4 WOG będzie dokonywała zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnej opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 150 000,00 zł. (odpowiednio dla części) i zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy. 3. Usługi muszą być wykonane profesjonalnie, zgodnie z technologią napraw i obsług danej marki pojazdu. 4. Awarie pojazdów zgłaszane będą doraźnie, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Ich ilość, częstotliwość, rodzaj uszkodzeń nie jest możliwa do określenia przez Zamawiającego. 5. Wstępny zakres naprawy ustalany będzie przez Wykonawcę. 6. Każdorazowa naprawa poprzedzona będzie wstępnym kosztorysem jej wykonania (dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego). Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Rozszerzenie zakresu naprawy określonego w kosztorysie wstępnym (po całkowitej weryfikacji) może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie zdecydował się na naprawę prowadzoną przez Wykonawcę, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboczogodziny jednak nie więcej niż 6 roboczogodzin za wykonaną weryfikację niesprawności silnika, natomiast pozostałych układów i podzespołów pojazdu nie więcej niż 2 roboczogodziny. 8. Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez Zamawiającego. Termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu za zgodą Zamawiającego. 9. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów. 10. Części zamienne i materiały użyte w naprawach muszą być nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych marek pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie. 11. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca wskaże źródło pochodzenia części. 12. Dopuszcza się montaż zregenerowanych podzespołów. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego. 13. Na wykonaną usługę oraz zregenerowane części zamienne w naprawie zostanie udzielona gwarancja na okres ...(kryterium oceny ofert)....... Wykonawca na wymienione podczas naprawy podzespoły oraz części zamienne i materiały udzieli gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres zgodny z gwarancją producenta. 14. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej udokumentowanej ceny nabycia wraz z należnym podatkiem i marżą. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania każdorazowo wartości zastosowanych materiałów i części zamiennych oraz prawidłowość naliczanej marży, a Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączać do swoich faktur VAT za wykonane usługi, faktury źródłowe zakupionych części i materiałów użytych w naprawach. 16. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie usterki wraz z jej usunięciem. 17. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodziny oraz użytych części zamiennych i materiałów w tym materiałów pędnych oraz smarów. 18. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 19. Materiały zużyte, wymontowane w czasie napraw z pojazdów, a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 20. Podzespoły, części zamienne i materiały wskazane przez Zamawiającego użyte do naprawy pojazdów podlegają zwrotowi Użytkownikowi odbierającemu pojazd po naprawie. 21. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wykonywanie napraw przez podwykonawców pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez podwykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od podwykonawców. 22. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy stosownie do art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w formularzu ofertowym część zamówienia, która będzie powierzona podwykonawcy. 23. Wykonawca musi dysponować komputerem diagnostycznym z wymaganym oprogramowaniem, odpowiednim zapleczem obsługowo naprawczym mogącym zapewnić spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) w pojazdach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 24. Wykonawca na terenie posesji warsztatu winien dysponować minimum sprzętowym: ? co najmniej 2 stanowiskami naprawczymi wyposażonymi w stanowisko z podnośnikiem kolumnowym lub stanowisko z kanałem obsługowym, znajdujące się w wewnątrz budynku warsztatowego, ? 1 stanowisko lakiernicze dostosowane do obsługi wszystkich rodzajów marek samochodowych ujętych w zadaniu przez Zamawiającego oraz spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 27.IV.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U.z 2008 nr 2 art. 220), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1 z 2003 r. poz.12), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów i pyłów powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130, poz.881) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz. 2181), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 nr 130, poz. 880), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.06.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz. 796); ? co najmniej 1 miejscem zadaszonymi umożliwiającymi zabezpieczenie pojazdów oczekujących na naprawę; 25. Wykonawca zapewni przyjmowanym pojazdom Zamawiającego swobodny i bezpieczny wjazd (tj. dostosowaną szerokość drogi oraz minimalny promień skrętu) na teren warsztatu oraz wyjazd, niepowodujący zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym, z uwzględnieniem rozładunku lub załadunku pojazdów niesprawnych na lawetę na terenie posesji warsztatu. 26. Szerokość bramy wjazdowej na teren posesji warsztatu oraz szerokość bramy hali naprawczej warsztatu nie powinna być mniejsza niż 3,0 m natomiast minimalna wysokość bram 3,5 m. 27. Wysokość budynku warsztatu powinna być dostosowana do stanowisk roboczych obsługi i powinna zapewniać niezbędne pole do wykonywania swobodnych i bezpiecznych czynności obsługowo naprawczych pojazdów umieszczonych na uniesionym podnośniku kolumnowym. 28. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury tj. w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu Wykonawca opisuje operacje wykonane podczas naprawy oraz wyszczególnia wymienione części zamienne. 29. W przypadku awaryjnego uszkodzenia pojazdu na trasie w okresie gwarancji (po wykonanej naprawie) Wykonawca na swój koszt przy pomocy lawety na własne ryzyko i odpowiedzialność odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu 12 godzin i wykona naprawę w terminie określonym w pkt. 6 niniejszej specyfikacji, licząc od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii. 30. Przez stawkę jednej roboczogodziny należy rozumieć wartość pracy w czasie jednej godziny zegarowej, bez względu na ilość obsługujących pracowników wraz z kosztami demontażu i montażu części oraz urządzeń, demontażu i montażu elementów karoserii, lakierowanie elementów nadwozia oraz narzędzi i materiałów własnych użytych do naprawy. 31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd wraz z wyposażeniem pozostawiony do naprawy a Zamawiający nie będzie płacił za przechowywanie (parking) przed naprawą, w trakcie i po naprawie do momentu odbioru pojazdu. 32. Odbiór sprzętu po naprawie realizowany jest w zakładzie Wykonawcy siłami i środkami Zamawiającego. 33. Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo - odbiorczy, którego wzór dołączony jest do umowy. 34. Wykonawca zapewni warunki do przeprowadzenia równocześnie naprawy, 2 pojazdów, z zachowaniem uzgodnionych i zaakceptowanych terminów wykonania naprawy. 35. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie jazdy testowej przez Wykonawcę po przeprowadzonej naprawie. Fakt musi być odnotowany w protokole zdawczo - odbiorczym z uwzględnieniem liczby przejechanych kilometrów, lecz nie więcej niż 20 km. Podczas wykonywanej jazdy Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za pojazd i wyrządzone nim szkody. 36. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby przewiezie lawetą niesprawny pojazd na swój koszt i ryzyko do warsztatu w którym będzie realizowana usługa naprawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 1 roboczogodziny brutto50,00
marża (dotyczy nowych części i podzespołów wymienionych podczas naprawy)40,00
okres gwarancji w miesiącach (za wykonaną usługę i zregenerowane części i podzespoły)10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 21.12.2020 r.


Część nr: 4Nazwa: naprawa pojazdów poniżej 3,5 tony marki Land Rover Defender występujących na terenie miasta i powiatu gliwickiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych w Garnizonie Opole, sukcesywnie przez okres trwania umowy w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb, a także przebiegu i czasu eksploatacji. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie, w terminie do 21.12.2020 r., usługi napraw pojazdów w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb, a także przebiegu i czasu eksploatacji pojazdów, będących na ewidencji 4 WOG w Garnizonie Opole. Zamawiający dostarczać będzie pojazd pod wskazany adres Wykonawcy na terenie miasta i powiatu opolskiego, a w przypadku realizacji usługi poza granicami administracyjnymi powiatu, nie dalej niż do miejsca oddalonego o 50km od siedziby WSZW Opole. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zapewni wykonanie prostych czynności obsługowo naprawczych tj. kasowanie błędów komputera, podpięcie komputera diagnostycznego do pojazdu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego jednak na terenie powiatu. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy będzie znajdowała się w odległości większej niż 50 km od granic administracyjnych powiatu bielskiego, pojazd odbierze Wykonawca usługi na własny koszt przy użyciu własnych środków transportowych. WYMAGANIA 1. 4 WOG będzie dokonywała zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnej opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 150 000,00 zł (odpowiednio dla części) i zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy. 3. Usługi muszą być wykonane profesjonalnie, zgodnie z technologią napraw i obsług danej marki pojazdu. 4. Awarie pojazdów zgłaszane będą doraźnie, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Ich ilość, częstotliwość, rodzaj uszkodzeń nie jest możliwa do określenia przez Zamawiającego. 5. Wstępny zakres naprawy ustalany będzie przez Wykonawcę. 6. Każdorazowa naprawa poprzedzona będzie wstępnym kosztorysem jej wykonania (dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego). Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Rozszerzenie zakresu naprawy określonego w kosztorysie wstępnym (po całkowitej weryfikacji) może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie zdecydował się na naprawę prowadzoną przez Wykonawcę, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboczogodziny jednak nie więcej niż 6 roboczogodzin za wykonaną weryfikację niesprawności silnika, natomiast pozostałych układów i podzespołów pojazdu nie więcej niż 2 roboczogodziny. 8. Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez Zamawiającego. Termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu za zgodą Zamawiającego. 9. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów. 10. Części zamienne i materiały użyte w naprawach muszą być nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych marek pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie. 11. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca wskaże źródło pochodzenia części. 12. Dopuszcza się montaż zregenerowanych podzespołów. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego. 13. Na wykonaną usługę oraz zregenerowane części zamienne w naprawie zostanie udzielona gwarancja na okres ...(kryterium oceny ofert)....... Wykonawca na wymienione podczas naprawy podzespoły oraz części zamienne i materiały udzieli gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres zgodny z gwarancją producenta. 14. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej udokumentowanej ceny nabycia wraz z należnym podatkiem i marżą. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania każdorazowo wartości zastosowanych materiałów i części zamiennych oraz prawidłowość naliczanej marży, a Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączać do swoich faktur VAT za wykonane usługi, faktury źródłowe zakupionych części i materiałów użytych w naprawach. 16. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie usterki wraz z jej usunięciem. 17. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodziny oraz użytych części zamiennych i materiałów w tym materiałów pędnych oraz smarów. 18. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 19. Materiały zużyte, wymontowane w czasie napraw z pojazdów, a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 20. Podzespoły, części zamienne i materiały wskazane przez Zamawiającego użyte do naprawy pojazdów podlegają zwrotowi Użytkownikowi odbierającemu pojazd po naprawie. 21. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wykonywanie napraw przez podwykonawców pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez podwykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od podwykonawców. 22. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy stosownie do art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w formularzu ofertowym część zamówienia, która będzie powierzona podwykonawcy. 23. Wykonawca musi dysponować komputerem diagnostycznym z wymaganym oprogramowaniem, odpowiednim zapleczem obsługowo naprawczym mogącym zapewnić spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) w pojazdach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 24. Wykonawca na terenie posesji warsztatu winien dysponować minimum sprzętowym: ? co najmniej 2 stanowiskami naprawczymi wyposażonymi w stanowisko z podnośnikiem kolumnowym lub stanowisko z kanałem obsługowym, znajdujące się w wewnątrz budynku warsztatowego, ? 1 stanowisko lakiernicze dostosowane do obsługi wszystkich rodzajów marek samochodowych ujętych w zadaniu przez Zamawiającego oraz spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 27.IV.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U.z 2008 nr 2 art. 220), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1 z 2003 r. poz.12), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów i pyłów powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130, poz.881) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz. 2181), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 nr 130, poz. 880), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.06.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz. 796); ? Co najmniej 1 miejscem zadaszonym umożliwiającym zabezpieczenie pojazdów oczekujących na naprawę; 25. Wykonawca zapewni przyjmowanym pojazdom Zamawiającego swobodny i bezpieczny wjazd (tj. dostosowaną szerokość drogi oraz minimalny promień skrętu) na teren warsztatu oraz wyjazd, niepowodujący zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym, z uwzględnieniem rozładunku lub załadunku pojazdów niesprawnych na zestaw niskopodwoziowy na terenie posesji warsztatu. 26. Szerokość bramy wjazdowej na teren posesji warsztatu oraz szerokość bramy hali naprawczej warsztatu nie powinna być mniejsza niż 3,0 m natomiast minimalna wysokość bram 3,5 m. 27. Wysokość budynku warsztatu powinna być dostosowana do stanowisk roboczych obsługi i powinna zapewniać niezbędne pole do wykonywania swobodnych i bezpiecznych czynności obsługowo naprawczych pojazdów umieszczonych na uniesionym podnośniku kolumnowym. 28. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury tj. w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu Wykonawca opisuje operacje wykonane podczas naprawy oraz wyszczególnia wymienione części zamienne. 29. W przypadku awaryjnego uszkodzenia pojazdu na trasie w okresie gwarancji (po wykonanej naprawie) Wykonawca na swój koszt przy pomocy lawety na własne ryzyko i odpowiedzialność odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu 12 godzin i wykona naprawę w terminie określonym w pkt. 6 niniejszej specyfikacji, licząc od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii. 30. Przez stawkę jednej roboczogodziny należy rozumieć wartość pracy w czasie jednej godziny zegarowej, bez względu na ilość obsługujących pracowników wraz z kosztami demontażu i montażu części oraz urządzeń, demontażu i montażu elementów karoserii, lakierowanie elementów nadwozia oraz narzędzi i materiałów własnych użytych do naprawy. 31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd wraz z wyposażeniem pozostawiony do naprawy a Zamawiający nie będzie płacił za przechowywanie (parking) przed naprawą, w trakcie i po naprawie do momentu odbioru pojazdu. 32. Odbiór sprzętu po naprawie realizowany jest w zakładzie Wykonawcy siłami i środkami Zamawiającego. 33. Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo - odbiorczy, którego wzór dołączony jest do umowy. 34. Wykonawca zapewni warunki do przeprowadzenia równocześnie naprawy 2 pojazdów, z zachowaniem uzgodnionych i zaakceptowanych terminów wykonania naprawy. 35. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie jazdy testowej przez Wykonawcę po przeprowadzonej naprawie. Fakt musi być odnotowany w protokole zdawczo - odbiorczym z uwzględnieniem liczby przejechanych kilometrów, lecz nie więcej niż 20 km. Podczas wykonywanej jazdy Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za pojazd i wyrządzone nim szkody. 36. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby przewiezie lawetą niesprawny pojazd na swój koszt i ryzyko do warsztatu w którym będzie realizowana usługa naprawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 1 roboczogodziny brutto50,00
marża (dotyczy nowych części i podzespołów wymienionych podczas naprawy)40,00
okres gwarancji w miesiącach (za wykonaną usługę i zregenerowane części i podzespoły)10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 21.12.2020 r.


Część nr: 5Nazwa: naprawa pojazdów poniżej 3,5 tony marki Land Rover Defender występujących na terenie miasta i powiatu gliwickiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa pojazdów poniżej 3,5 tony marki Land Rover Defender będących na ewidencji 4 WOG w Gliwicach, sukcesywnie przez okres trwania umowy w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb oraz wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności, a także przebiegu i czasu eksploatacji. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie, w terminie do 21.12.2020 r., usługi napraw pojazdów w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności, a także przebiegu i czasu eksploatacji pojazdów, będących na ewidencji 4 WOG w Gliwicach. Zamawiający dostarczać będzie pojazd pod wskazany adres Wykonawcy na terenie miasta i powiatu gliwickiego, a w przypadku realizacji usługi poza granicami administracyjnymi powiatu, nie dalej niż do miejsca oddalonego o 50 km od siedziby Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zapewni wykonanie prostych czynności obsługowo naprawczych tj. kasowanie błędów komputera, podpięcie komputera diagnostycznego do pojazdu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego jednak nie dalej niż 50 km od granic administracyjnych powiatu gliwickiego. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy będzie znajdowała się w odległości większej niż 50 km od granic administracyjnych powiatu gliwickiego, pojazd odbierze Wykonawca usługi na własny koszt przy użyciu własnych środków transportowych. WYMAGANIA 1. 4 WOG będzie dokonywała zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnej opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 150 000,00 zł. (odpowiednio dla części) i zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy. 3. Usługi muszą być wykonane profesjonalnie, zgodnie z technologią napraw i obsług danej marki pojazdu. 4. Awarie pojazdów zgłaszane będą doraźnie, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Ich ilość, częstotliwość, rodzaj uszkodzeń nie jest możliwa do określenia przez Zamawiającego. 5. Wstępny zakres naprawy ustalany będzie przez Wykonawcę. 6. Każdorazowa naprawa poprzedzona będzie wstępnym kosztorysem jej wykonania (dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego). Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Rozszerzenie zakresu naprawy określonego w kosztorysie wstępnym (po całkowitej weryfikacji) może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie zdecydował się na naprawę prowadzoną przez Wykonawcę, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboczogodziny jednak nie więcej niż 6 roboczogodzin za wykonaną weryfikację niesprawności silnika, natomiast pozostałych układów i podzespołów pojazdu nie więcej niż 2 roboczogodziny. 8. Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez Zamawiającego. Termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu za zgodą Zamawiającego. 9. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów. 10. Części zamienne i materiały użyte w naprawach muszą być nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych marek pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie. 11. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca wskaże źródło pochodzenia części. 12. Dopuszcza się montaż zregenerowanych podzespołów. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego. 13. Na wykonaną usługę oraz zregenerowane części zamienne w naprawie zostanie udzielona gwarancja na okres ...(kryterium oceny ofert)....... Wykonawca na wymienione podczas naprawy podzespoły oraz części zamienne i materiały udzieli gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres zgodny z gwarancją producenta. 14. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej udokumentowanej ceny nabycia wraz z należnym podatkiem i marżą. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania każdorazowo wartości zastosowanych materiałów i części zamiennych oraz prawidłowość naliczanej marży, a Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączać do swoich faktur VAT za wykonane usługi, faktury źródłowe zakupionych części i materiałów użytych w naprawach. 16. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie usterki wraz z jej usunięciem. 17. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodziny oraz użytych części zamiennych i materiałów w tym materiałów pędnych oraz smarów. 18. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 19. Materiały zużyte, wymontowane w czasie napraw z pojazdów, a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 20. Podzespoły, części zamienne i materiały wskazane przez Zamawiającego użyte do naprawy pojazdów podlegają zwrotowi Użytkownikowi odbierającemu pojazd po naprawie. 21. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wykonywanie napraw przez podwykonawców pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez podwykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od podwykonawców. 22. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy stosownie do art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w formularzu ofertowym część zamówienia, która będzie powierzona podwykonawcy. 23. Wykonawca musi dysponować komputerem diagnostycznym z wymaganym oprogramowaniem, odpowiednim zapleczem obsługowo naprawczym mogącym zapewnić spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) w pojazdach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 24. Wykonawca na terenie posesji warsztatu winien dysponować minimum sprzętowym: ? co najmniej 3 stanowiskami naprawczymi wyposażonymi minimum w 2 stanowiska z podnośnikami kolumnowymi i 1 stanowisko z kanałem obsługowym, znajdujące się w wewnątrz budynku warsztatowego, ? 1 stanowisko lakiernicze dostosowane do obsługi wszystkich rodzajów marek samochodowych ujętych w zadaniu przez Zamawiającego oraz spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 27.IV.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U.z 2008 nr 2 art. 220), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1 z 2003 r. poz.12), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów i pyłów powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130, poz.881) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz. 2181), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 nr 130, poz. 880), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.06.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz. 796); ? co najmniej 2 miejscami zadaszonymi umożliwiającymi zabezpieczenie pojazdów oczekujących na naprawę; 25. Wykonawca zapewni przyjmowanym pojazdom Zamawiającego swobodny i bezpieczny wjazd (tj. dostosowaną szerokość drogi oraz minimalny promień skrętu) na teren warsztatu oraz wyjazd, niepowodujący zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym, z uwzględnieniem rozładunku lub załadunku pojazdów niesprawnych na lawetę na terenie posesji warsztatu. 26. Szerokość bramy wjazdowej na teren posesji warsztatu oraz szerokość bramy hali naprawczej warsztatu nie powinna być mniejsza niż 3,0 m natomiast minimalna wysokość bram 3,5 m. 27. Wysokość budynku warsztatu powinna być dostosowana do stanowisk roboczych obsługi i powinna zapewniać niezbędne pole do wykonywania swobodnych i bezpiecznych czynności obsługowo naprawczych pojazdów umieszczonych na uniesionym podnośniku kolumnowym. 28. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury tj. w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu Wykonawca opisuje operacje wykonane podczas naprawy oraz wyszczególnia wymienione części zamienne. 29. W przypadku awaryjnego uszkodzenia pojazdu na trasie w okresie gwarancji (po wykonanej naprawie) Wykonawca na swój koszt przy pomocy lawety na własne ryzyko i odpowiedzialność odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu 12 godzin i wykona naprawę w terminie określonym w pkt. 6 niniejszej specyfikacji, licząc od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii. 30. Przez stawkę jednej roboczogodziny należy rozumieć wartość pracy w czasie jednej godziny zegarowej, bez względu na ilość obsługujących pracowników wraz z kosztami demontażu i montażu części oraz urządzeń, demontażu i montażu elementów karoserii, lakierowanie elementów nadwozia oraz narzędzi i materiałów własnych użytych do naprawy. 31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd wraz z wyposażeniem pozostawiony do naprawy a Zamawiający nie będzie płacił za przechowywanie (parking) przed naprawą, w trakcie i po naprawie do momentu odbioru pojazdu. 32. Odbiór sprzętu po naprawie realizowany jest w zakładzie Wykonawcy siłami i środkami Zamawiającego. 33. Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo - odbiorczy, którego wzór dołączony jest do umowy. 34. Wykonawca zapewni warunki do przeprowadzenia równocześnie naprawy, co najmniej 3 pojazdów, z zachowaniem uzgodnionych i zaakceptowanych terminów wykonania naprawy. 35. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie jazdy testowej przez Wykonawcę po przeprowadzonej naprawie. Fakt musi być odnotowany w protokole zdawczo - odbiorczym z uwzględnieniem liczby przejechanych kilometrów, lecz nie więcej niż 20 km. Podczas wykonywanej jazdy Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za pojazd i wyrządzone nim szkody. 36. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby przewiezie lawetą niesprawny pojazd na swój koszt i ryzyko do warsztatu w którym będzie realizowana usługa naprawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 1 roboczogodziny brutto50,00
marża (dotyczy nowych części i podzespołów wymienionych podczas naprawy)40,00
okres gwarancji w miesiącach (za wykonaną usługę i zregenerowane części i podzespoły)10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 21.12.2020 r.


Część nr: 6Nazwa: naprawa pojazdów sanitarnych marki IVECO, FIAT DUCATO, MERCEDES, POLONEZ, RENAULT, SCAM występujących w ewidencji 4WOG Gliwice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa pojazdów sanitarnych będących na ewidencji 4 WOG w Gliwicach, sukcesywnie przez okres trwania umowy w ilościach i czasie wynikających z bieżących potrzeb, a także przebiegu i czasu eksploatacji. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie, w terminie do 21.12.2020 r. z bieżących potrzeb, a także przebiegu i eksploatacji, będących na ewidencji 4 WOG w Gliwicach. Zamawiający dostarczać będzie pojazd pod wskazany adres Wykonawcy na terenie miasta i powiatu gliwickiego, a w przypadku realizacji usługi poza granicami administracyjnymi powiatu, nie dalej niż do miejsca oddalonego o 70 km od siedziby Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zapewni wykonanie prostych czynności obsługowo naprawczych tj. kasowanie błędów komputera, podpięcie komputera diagnostycznego do pojazdu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego jednak nie dalej niż 70 km od granic administracyjnych powiatu gliwickiego. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy będzie znajdowała się w odległości większej niż 70 km od granic administracyjnych powiatu gliwickiego, pojazd odbierze Wykonawca usługi na własny koszt przy użyciu własnych środków transportowych. WYMAGANIA 1. 4 WOG będzie dokonywał zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnej opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 250 000,00 zł. (odpowiednio dla części) i zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy. 3. Usługi muszą być wykonane profesjonalnie, zgodnie z technologią napraw i obsług danej marki pojazdu. 4. Awarie pojazdów zgłaszane będą doraźnie, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Ich ilość, częstotliwość, rodzaj uszkodzeń nie jest możliwa do określenia przez Zamawiającego. 5. Wstępny zakres naprawy ustalany będzie przez Wykonawcę. 6. Każdorazowa naprawa poprzedzona będzie wstępnym kosztorysem jej wykonania (dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego). Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Rozszerzenie zakresu naprawy określonego w kosztorysie wstępnym (po całkowitej weryfikacji) może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie zdecydował się na naprawę prowadzoną przez Wykonawcę, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboczogodziny jednak nie więcej niż 8 roboczogodzin za wykonaną weryfikację niesprawności silnika, natomiast pozostałych układów i podzespołów pojazdu nie więcej niż 4 roboczogodziny. 8. Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez Zamawiającego. Termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu za zgodą Zamawiającego. 9. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów. 10. Części zamienne i materiały użyte w naprawach muszą być nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych marek pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie. 11. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca wskaże źródło pochodzenia części. 12. Dopuszcza się montaż zregenerowanych podzespołów. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego. 13. Na wykonaną usługę oraz zregenerowane części zamienne w naprawie zostanie udzielona gwarancja na okres ...(kryterium oceny ofert)....... Wykonawca na wymienione podczas naprawy podzespoły oraz części zamienne i materiały udzieli gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres zgodny z gwarancją producenta. 14. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej udokumentowanej ceny nabycia wraz z należnym podatkiem i marżą. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania każdorazowo wartości zastosowanych materiałów i części zamiennych oraz prawidłowość naliczanej marży, a Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączać do swoich faktur VAT za wykonane usługi, faktury źródłowe zakupionych części i materiałów użytych w naprawach. 16. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie usterki wraz z jej usunięciem. 17. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodziny oraz użytych części zamiennych i materiałów w tym materiałów pędnych oraz smarów. 18. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 19. Materiały zużyte, wymontowane w czasie napraw z pojazdów, a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 20. Podzespoły, części zamienne i materiały wskazane przez Zamawiającego użyte do naprawy pojazdów podlegają zwrotowi Użytkownikowi odbierającemu pojazd po naprawie. 21. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wykonywanie napraw przez podwykonawców pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez podwykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od podwykonawców. 22. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy stosownie do art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w formularzu ofertowym część zamówienia, która będzie powierzona podwykonawcy. 23. Wykonawca musi dysponować komputerem diagnostycznym z wymaganym oprogramowaniem, odpowiednim zapleczem obsługowo naprawczym mogącym zapewnić spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) w pojazdach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 24. Wykonawca na terenie posesji warsztatu winien dysponować minimum sprzętowym: ? co najmniej 2 stanowiskami naprawczymi wyposażonymi minimum w 1 stanowisko z podnośnikiem kolumnowym i 1 stanowisko z kanałem obsługowym, znajdujące się w wewnątrz budynku warsztatowego, ? 1 stanowisko lakiernicze dostosowane do obsługi wszystkich rodzajów marek samochodowych ujętych w zadaniu przez Zamawiającego oraz spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 27.IV.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U.z 2008 nr 2 art. 220), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1 z 2003 r. poz.12), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów i pyłów powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130, poz.881) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz. 2181), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.07.2010 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 nr 130, poz. 880), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.06.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz. 796); ? co najmniej 2 miejscami zadaszonymi umożliwiającymi zabezpieczenie pojazdów oczekujących na naprawę; 25. Wykonawca zapewni przyjmowanym pojazdom Zamawiającego swobodny i bezpieczny wjazd (tj. dostosowaną szerokość drogi oraz minimalny promień skrętu) na teren warsztatu oraz wyjazd, niepowodujący zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym, z uwzględnieniem rozładunku lub załadunku pojazdów niesprawnych na zestaw niskopodwoziowy na terenie posesji warsztatu. 26. Szerokość bramy wjazdowej na teren posesji warsztatu oraz szerokość bramy hali naprawczej warsztatu nie powinna być mniejsza niż 3,0 m natomiast minimalna wysokość bram 4,0 m. 27. Wysokość budynku warsztatu powinna być dostosowana do stanowisk roboczych obsługi i powinna zapewniać niezbędne pole do wykonywania swobodnych i bezpiecznych czynności obsługowo naprawczych pojazdów umieszczonych na uniesionym podnośniku kolumnowym. 28. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury tj. w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu Wykonawca opisuje operacje wykonane podczas naprawy oraz wyszczególnia wymienione części zamienne. 29. W przypadku awaryjnego uszkodzenia pojazdu na trasie w okresie gwarancji (po wykonanej naprawie) Wykonawca na swój koszt przy pomocy lawety na własne ryzyko i odpowiedzialność odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu 12 godzin i wykona naprawę w terminie określonym w pkt. 6 niniejszej specyfikacji, licząc od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii. 30. Przez stawkę jednej roboczogodziny należy rozumieć wartość pracy w czasie jednej godziny zegarowej, bez względu na ilość obsługujących pracowników wraz z kosztami demontażu i montażu części oraz urządzeń, demontażu i montażu elementów karoserii, lakierowanie elementów nadwozia oraz narzędzi i materiałów własnych użytych do naprawy. 31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd wraz z wyposażeniem pozostawiony do naprawy a Zamawiający nie będzie płacił za przechowywanie (parking) przed naprawą, w trakcie i po naprawie do momentu odbioru pojazdu. 32. Odbiór sprzętu po naprawie realizowany jest w zakładzie Wykonawcy siłami i środkami Zamawiającego. 33. Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo - odbiorczy, którego wzór dołączony jest do umowy. 34. Wykonawca zapewni warunki do przeprowadzenia równocześnie naprawy, co najmniej 2 pojazdów, z zachowaniem uzgodnionych i zaakceptowanych terminów wykonania naprawy. 35. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie jazdy testowej przez Wykonawcę po przeprowadzonej naprawie. Fakt musi być odnotowany w protokole zdawczo - odbiorczym z uwzględnieniem liczby przejechanych kilometrów, lecz nie więcej niż 20 km. Podczas wykonywanej jazdy Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za pojazd i wyrządzone nim szkody. 36. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby przewiezie lawetą niesprawny pojazd na swój koszt i ryzyko do warsztatu w którym będzie realizowana usługa naprawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 1 roboczogodziny brutto50,00
marża (dotyczy nowych części i podzespołów wymienionych podczas naprawy)40,00
okres gwarancji w miesiącach (za wykonaną usługę i zregenerowane części i podzespoły)10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 21.12.2020 r.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.