eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Budowa ulicy Kre?tej w Jastrze?bsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj. - II postępowaniie

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2018-01-12Ogłoszenie nr 505354-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Urząd Miejski: Budowa ulicy Kre?tej w Jastrze?bsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj. - II postępowaniie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52693700000, ul. ul. Poznańska  33 , 64300   Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4426600, 4426641, e-mail zamowienia@nowytomysl.pl, faks 614 422 754.
Adres strony internetowej (URL): www.nowytomysl.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.nowytomysl.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.nowytomysl.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operator pocztowy, osobis?cie lub za pos?rednictwem posłan?ca
Adres:
Gmina Nowy Tomys?l, ul. Poznan?ska 33, 64300 Nowy Tomys?l, Sekretariat, poko?j 28


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Kre?tej w Jastrze?bsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj. - II postępowaniie
Numer referencyjny: ZP.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa ulicy Kre?tej w Jastrze?bsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z programem funkcjonalno- uz?ytkowym. Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich uzgodnien?, opinii, decyzji umoz?liwiaja?cych realizacje? inwestycji. Przekazanie praw autorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie robót budowlanych na podstawie przyje?tego przez Zamawiaja?cego do realizacji projektu budowlanego i wykonawczego. 2. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa ulicy Kre?tej w Jastrze?bsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj" na która? składaja? sie? naste?puja?ce prace podzielone na II etapy: a) Etap I: - wykonanie i przekazanie Zamawiaja?cemu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnien? i opinii umoz?liwiaja?cych realizacje inwestycji; - przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach okres?lonych w umowie; b) Etap II: Wykonanie robót budowlanych na podstawie przyje?tego przez Zamawiaja?cego do realizacji projektu budowlanego i wykonawczego który swym zakresem obejmowac? be?dzie w szczególnos?ci: - Budowe? nowego odcinka drogi gminnej, - Przebudowe? skrzyz?owania z innymi drogami publicznymi (gminna), - Budowe? jednostronnego chodnika, - Przebudowe? i budowe? zjazdów indywidualnych, - Budowe? i przebudowe? istnieja?cego odwodnienia drogi gminnej (rów), - Rozbiórke? istnieja?cych elementów koliduja?cych z projektowana? droga?, - Przebudowe?, budowe? i zabezpieczenie istnieja?cych sieci obcych, - Przebudowe? przepustów, - Wycinke? koliduja?cych drzew i krzewów, gospodarka istnieja?ca? zielenia?, - Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczen?stwa ruchu drogowego, - Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porza?dkuja?cym w tym np.: konieczne prace na ciekach (rowach melioracyjnych). Rozwia?zania przedstawi Przedmiot zamówienia został szczegółowo okres?lony w Programie Funkcjonalno-Uz?ytkowym - zała?cznik nr 5 do SIWZ, w warunkach Projektu Umowy- zała?cznik nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej tres?ci IDW "przedmiotem zamówienia". 3. Zamawiaja?cy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce? lub podwykonawce? na podstawie umowy o prace? osób wykonuja?cych czynnos?ci w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób okres?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). 3.1. Wymagania w zakresie zatrudnienia: a) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace? osób wykonuja?cych czynnos?ci okres?lone w pkt c) b) Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia, c) Rodzaj czynnos?ci wykonywanych przez osoby zatrudnione na umowe? o prace: * roboty przygotowawcze, * roboty ziemne, * wykonanie zjazdów, * wykonanie podbudowy i nawierzchni, * wykonanie oznakowania pionowego, * roboty rozbiórkowe, * roboty wykon?czeniowe, 3.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o prace?, który stanowił be?dzie zała?cznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiaja?cego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym poste?powaniu, b) os?wiadczenie osób, o których mowa w pkt 3.1 ppkt a), z?e sa? zatrudnione na podstawie umowy o prace? w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawce? w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiaja?cego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym poste?powaniu. 3.3. Uprawnienia Zamawiaja?cego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawce? wymagan?, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiaja?cy na kaz?dym etapie realizacji przedmiotu zamówienia be?dzie uprawniony do kontroli oraz z?a?dania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.1 ppkt a) na podstawie umów o prace?, zgodnie z wymaganiami okres?lonymi w pkt 3.1. Wykonawca na kaz?de pisemne wezwanie Zamawiaja?cego zobowia?zany be?dzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym dowodów zatrudnienia ww. osób, w szczególnos?ci: zanonimizowanych kopii umów o prace?, zanonimizowanego potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych okres?lonych przez Zamawiaja?cego dokumentów. Kopia umowy/umów powinna zostac? zanonimizowana w sposób zapewniaja?cy ochrone? danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj. w szczególnos?ci bez adresów, nr PESEL pracowników. Imie? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace? i wymiar etatu powinny byc? moz?liwe do zidentyfikowania. 3.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagan? w zakresie zatrudnienia: Nieprzedstawienie przez Wykonawce? dokumentów o których mowa w ppkt 3.2 lub 3.3 be?dzie równoznaczne z niespełnieniem przez wykonawce? wymagan? w zakresie zatrudnienia. a) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w ppkt 3.2 pkt b) lub ppkt 3.3 Wykonawca kaz?dorazowo zapłaci Zamawiaja?cemu kare? w wysokos?ci 1.000 zł, b) w przypadku nie przedstawienia po wezwaniu przez Zamawiaja?cego os?wiadczenia, o którym mowa w ppkt 3.2 pkt b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiaja?cego do złoz?enia dowodów, o których mowa w ppkt 3.3, Zamawiaja?cy moz?e od umowy odsta?pic? i naliczyc? kare? umowna? w wysokos?ci 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto okres?lonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiaja?cego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym poste?powaniu. 3.5. W przypadku rozwia?zania stosunku o prace? przed upływem okresu okres?lonego w ppkt 3.1. pkt b) Wykonawca zobowia?zany be?dzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagan? okres?lonych w pkt 3.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71322000-1
45100000-8
45220000-5
45200000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.08.2018 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiaja?cy nie stawia szczego?łowych wymagan? w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiaja?cy nie stawia szczego?łowych wymagan? w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Okres?lenie warunków: 1. zdolnos?ci technicznej: W celu spełnienia powyz?szego warunku, Wykonawca zobowia?zany jest wykazac?, z?e wykonał, w okresie ostatnich pie?ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jez?eli okres prowadzenia działalnos?ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedna? robote? budowlana? obejmuja?cej swoim zakresem budowe? lub przebudowe? drogi o wartos?ci nie mniejszej niz? 500.000,00 zł brutto. 2. zdolnos?ci zawodowej: W celu spełnienia powyz?szego warunku, Wykonawca zobowia?zany jest wykazac?, z?e dysponuje osobami, które zostana? skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, posiadaja?ce niezbe?dne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. a) osobami posiadaja?cymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz w Rozporza?dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes?nia 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadaja?ce im waz?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowia?zuja?cych przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowia?zuja?cych na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe? lub miejsce zamieszkania, uznanych przez włas?ciwy organ, zgodnie z ustawa? z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pan?stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., Nr 65) lub zamierzaja?cy s?wiadczyc? usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorza?dach zawodowych architektów oraz inz?ynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), tj.: - Kierownik budowy branz?y budowlanej posiadaja?cym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnos?ci inz?ynieryjno-drogowej bez ograniczen?, - Kierownikiem robót branz?y budowlanej posiadaja?cym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnos?ci sieci, instalacji wodocia?gowych i kanalizacyjnych, - Kierownik robót branz?y budowlanej posiadaja?cym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnos?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza?dzen? elektrycznych i elektroenergetycznych, b) osobami, posiadaja?cymi uprawnienia do projektowania, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) w naste?puja?cych specjalnos?ciach: - Projektant branz?y architektonicznej posiadaja?cy uprawnienia w specjalnos?ci inz?ynieryjno-drogowej bez ograniczen?, - Projektant branz?y budowlanej posiadaja?cy uprawnienia w specjalnos?ci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen?, - Projektant branz?y sanitarnej posiadaja?cy uprawnienia w specjalnos?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodocia?gowych i kanalizacyjnych, - Projektant branz?y elektrycznej posiadaja?cy uprawnienia w specjalnos?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza?dzen? elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadaja?ce im aktualne równowaz?ne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wczes?niejszej obowia?zuja?cych przepisów prawa dla kaz?dego projektanta, który be?dzie pełnił samodzielna? funkcje? zwia?zana? z realizacja? zamówienia. Zamawiaja?cy, okres?laja?c wymogi dla kaz?dej osoby w zakresie posiadanych uprawnien? budowlanych, dopuszcza odpowiadaja?ce im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wczes?niej obowia?zuja?cych przepisów oraz odpowiadaja?ce im uprawnienia wydane obywatelom pan?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzez?eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane. Wymaga sie? aby kaz?da osoba z powyz?szymi uprawnieniami uczestnicza?ca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 3 letnie dos?wiadczenie w w/w specjalnos?ci. Dos?wiadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnien?. Zamawiaja?ca dopuszcza do ła?czenia lub pełnienia ww. funkcji przez jedna? osobe?.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okres?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnos?nie skazania za wykroczenie na kare? aresztu, w zakresie okres?lonym przez zamawiaja?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wczes?niej niz? 6 miesie?cy przed upływem terminu składania ofert; 2. Zas?wiadczenia włas?ciwego naczelnika urze?du skarbowego potwierdzaja?cego, z?e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wczes?niej niz? 3 miesia?ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaja?cego, z?e wykonawca zawarł porozumienie z włas?ciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych nalez?nos?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnos?ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz?enie na raty zaległych płatnos?ci lub wstrzymanie w całos?ci wykonania decyzji włas?ciwego organu; 3. Zas?wiadczenia włas?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen? Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzaja?cego, z?e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczes?niej niz? 3 miesia?ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaja?cego, z?e wykonawca zawarł porozumienie z włas?ciwym organem w sprawie spłat tych nalez?nos?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnos?ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz?enie na raty zaległych płatnos?ci lub wstrzymanie w całos?ci wykonania decyzji włas?ciwego organu; 4. Odpisu z włas?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalnos?ci gospodarczej, jez?eli odre?bne przepisy wymagaja? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5. Os?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sa?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zała?cznik nr 8 do SIWZ albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaja?cych dokonanie płatnos?ci tych nalez?nos?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wia?z?a?cego porozumienia w sprawie spłat tych nalez?nos?ci 6. Os?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) zała?cznik nr 8 do SIWZ; 7. Os?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sa?du skazuja?cego za wykroczenie na kare? ograniczenia wolnos?ci lub grzywny w zakresie okres?lonym przez zamawiaja?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy- zała?cznik nr 8 do SIWZ. 8. Jez?eli wykonawca ma siedzibe? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 8.1. w pkt 1. składa informacje? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowaz?ny dokument wydany przez włas?ciwy organ sa?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibe? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okres?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8.2. w pkt 2. - 4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaja?ce odpowiednio, z?e: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo z?e zawarł porozumienie z włas?ciwym organem w sprawie spłat tych nalez?nos?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnos?ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz?enie na raty zaległych płatnos?ci lub wstrzymanie w całos?ci wykonania decyzji włas?ciwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos?ci.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu oso?b, skierowanych przez wykonawce? do realizacji zamo?wienia publicznego, w szczego?lnos?ci odpowiedzialnych za s?wiadczenie usług, kontrole? jakos?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien?, dos?wiadczenia i wykształcenia niezbe?dnych do wykonania zamo?wienia publicznego, a takz?e zakresu wykonywanych przez nie czynnos?ci oraz informacja? o podstawie do dysponowania tymi osobami - zała?cznik nr 4 do SIWZ; 2. Wykazu robo?t budowlanych wykonanych nie wczes?niej niz? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosko?w o dopuszczenie do udziału w poste?powaniu, a jez?eli okres prowadzenia działalnos?ci jest kro?tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartos?ci, daty, miejsca wykonania i podmioto?w, na rzecz kto?rych roboty te zostały wykonane, z zała?czeniem dowodo?w okres?laja?cych czy te roboty budowlane zostały wykonane nalez?ycie, w szczego?lnos?ci informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukon?czone, przy czym dowodami, o kto?rych mowa, sa? referencje ba?dz? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kto?rego roboty budowlane były wykonywane, a jez?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac? tych dokumento?w - inne dokumenty - zała?cznik nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony zała?cznik nr 1 do SIWZ "Formularz oferty" oraz os?wiadczenia wymagane postanowieniami punktu 8.1 IDW; 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaja?cych sie? o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której be?dzie wynikac? przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnos?c? z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik moz?e byc? ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w poste?powaniu albo reprezentowania w poste?powaniu i zawarcia umowy. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnos?c? z oryginałem przez osobe? upowaz?niona?) wzgle?dnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z oferta?, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisuja?cej oferte? nie wynika z dokumentu rejestrowego zała?czonego do oferty. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaz?e zamawiaja?cemu os?wiadczenie o przynalez?nos?ci lub braku przynalez?nos?ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złoz?eniem os?wiadczenia, wykonawca moz?e przedstawic? dowody (w przypadku przynalez?nos?ci do tej samej grupy kapitałowej), z?e powia?zania z innym wykonawca? nie prowadza? do zakłócenia konkurencji w poste?powaniu o udzielenie zamówienia. Wzór os?wiadczenia stanowi zała?cznik nr 3 do specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiaja?cy wymaga wniesienia wadium w wysokos?ci: 13.000,00 zł 2. Wadium moz?e byc? wnoszone w jednej lub kilku naste?puja?cych formach: 1) pienia?dzu, 2) pore?czeniach bankowych lub pore?czeniach spółdzielczej kasy oszcze?dnos?ciowo-kredytowej, z tym z?e pore?czenie kasy jest zawsze pore?czeniem pienie?z?nym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) pore?czeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsie?biorczos?ci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wpłacane w pienia?dzu nalez?y wnies?c? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaja?cego w banku BKO BP nr rachunku: 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w poste?powaniu na "Budowa ulicy Kre?tej w Jastrze?bsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj". 4. Wniesienie wadium w pienia?dzu be?dzie skuteczne, jez?eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaja?cego. Wadium wnoszone w formie innej niz? pienia?dz moz?e byc? zała?czone do oferty lub złoz?one przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiaja?cego (pokój nr 28 Sekretariat). Wadium musi zabezpieczac? oferte? przez cały okres zwia?zania oferta?. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalna? forma? wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z poste?powania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona?. 5. Tres?c? gwarancji wadialnej musi zawierac? naste?puja?ce elementy: 1)nazwe? daja?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/pore?czenia (Zamawiaja?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaja?cych gwarancji/pore?czenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) okres?lenie wierzytelnos?ci, która ma byc? zabezpieczona gwarancja?/pore?czeniem - okres?lenie przedmiotu zamówienia 3) kwote? gwarancji/pore?czenia, 4) zobowia?zanie gwaranta/pore?czyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/pore?czenia na kaz?de pisemne z?a?danie Zamawiaja?cego w okolicznos?ciach okres?lonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Nalez?y wskazac? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiaja?cy przewiduje moz?liwos?c? zmian postanowien? zawartej umowy w stosunku do tres?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wysta?pienia co najmniej jednej z okolicznos?ci wymienionych poniz?ej, z uwzgle?dnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 30) Umowy lub zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, posiadaja?cych niezbe?dne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, na inne osoby pod warunkiem udowodnienia Zamawiaja?cemu, z?e nowe osoby spełniaja? wymagania w tym warunki udziału, okres?lone w Umowie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a Prawo zamówien? publicznych, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiaja?cemu, z?e nowy podmiot spełnia warunki udziału okres?lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) zmiany terminu realizacji - w przypadku wysta?pienia: a) przyczyny, z powodu której be?dzie zagroz?one dotrzymanie terminu zakon?czenia robót be?da?cej naste?pstwem okolicznos?ci, za które odpowiedzialnos?c? ponosi Zamawiaja?cy, w szczególnos?ci be?da?cej naste?pstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznos?ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos?ci miały lub be?da? mogły miec? wpływ na dotrzymanie terminu zakon?czenia robót; b) koniecznos?c? wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbe?dnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgle?du na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówien? dodatkowych, które wstrzymuja? lub opóz?niaja? realizacje? przedmiotu umowy, wysta?pienia niebezpieczen?stwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbe?dnym do uniknie?cia lub usunie?cia tych kolizji; c) opóz?nienia w dokonaniu okres?lonych czynnos?ci lub ich zaniechanie przez włas?ciwe organy administracji pan?stwowej, które nie sa? naste?pstwem okolicznos?ci, za które wykonawca ponosi odpowiedzialnos?c?; d) opóz?nienia w wydawaniu decyzji, zezwolen?, uzgodnien?, itp., do wydania których włas?ciwe organy sa? zobowia?zane na mocy przepisów prawa, jez?eli opóz?nienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostac? wydane oraz nie sa? naste?pstwem okolicznos?ci, za które wykonawca ponosi odpowiedzialnos?c?; e) braku moz?liwos?ci wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezalez?nych od wykonawcy; f) opóz?nien? wynikaja?cych z niedokonania odbioru przez włas?ciwych zarza?dców dróg, zarza?dców sieci w ustalonym terminie; g) działania siły wyz?szej (np. kle?ski z?ywiołowe, strajki generalne lub lokalne), maja?ce bezpos?redni wpływ na terminowos?c? wykonania robót; h) warunków atmosferycznych uniemoz?liwiaja?cych realizacje? poszczególnych elementów zamówienia w szczególnos?ci z powodu technologi realizacji prac okres?lonej: umowa?, normami lub innymi przepisami, wymagaja?cej konkretnych warunków atmosferycznych - fakt ten musi zostac? zgłoszony Zamawiaja?cemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, i) awarii niezawinionych przez Wykonawce?, j) okolicznos?ci, których strony umowy nie były w stanie przewidziec?, pomimo zachowania nalez?ytej starannos?ci pod warunkiem wykazania dochowania nalez?ytej starannos?ci przez strone?, która na okres?lona? okolicznos?c? sie? powołuje, k) opóz?nien? wynikaja?cych z przedłuz?aja?cej sie? procedury przetargowej (w szczególnos?ci: przedłuz?enie terminu zwia?zania oferta?, wniesienie odwołania) maja?cych wpływ na termin podpisania umowy z wykonawca?; minimalny okres przesunie?cia terminu realizacji umowy w przypadku wysta?pienia, którejkolwiek z okolicznos?ci wymienionych w pkt 3), równy be?dzie okresowi przerwy lub postoju spowodowanego jej wysta?pieniem. 4) zmiany w zakresie ilos?ci wykonanych robót, technologii wykonania lub inne zmiany dokumentacji projektowej, jez?eli sa? konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub sa? korzystne dla Zamawiaja?cego; 5) zmiany polegaja?ce na wykonaniu robót zamiennych lub innych robót niezbe?dnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgle?du na zasady wiedzy technicznej w tym udzielenie zamówien? dodatkowych wykraczaja?cych poza zakres przedmiotu umowy, 6) zmiany umowy w zwia?zku z przekształceniem firmy lub wynikaja?ce z naste?pstwa prawnego, zgodnie z obowia?zuja?cymi przepisami; 7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikaja?cego ze złoz?onej oferty w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) obniz?enia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych robót i jest korzystna dla Zamawiaja?cego; c) rezygnacji przez Zamawiaja?cego z wykonania cze?s?ci robót budowlanych zwia?zanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaz?nos?ci.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-29, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 pokój 26, w dniu 29.01.2018 r. o godzinie 15:30

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.