eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › GENERALNY POMIAR HAŁASU PRZY DROGACH KRAJOWYCH W 2020 R. Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2020-01-23Ogłoszenie nr 503465-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: GENERALNY POMIAR HAŁASU PRZY DROGACH KRAJOWYCH W 2020 R. Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, krajowy numer identyfikacyjny 17511575000000, ul. Wronia  53 , 00-874  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 375 86 67, , e-mail przetargidpr2@gddkia.gov.pl, , faks 22 375 87 88.
Adres strony internetowej (URL): www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.gddkia.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gddkia.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamaiwjącego.
Adres:
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa w Kancelarii, parter, pokój nr 004


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: GENERALNY POMIAR HAŁASU PRZY DROGACH KRAJOWYCH W 2020 R. Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI
Numer referencyjny: DPZ.DPZ-4.2413.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku (w skrócie: GPH 2020 ) na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA, w podziale na poniżej wymienione części: a) CZĘŚĆ Nr 2 "Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie kujawsko-pomorskim". b) CZĘŚĆ Nr 11 "Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie pomorskim". c) CZĘŚĆ Nr 12 "Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie śląskim". d) CZĘŚĆ Nr 14 "Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie warmińsko-mazurskim". Uwaga: Numeracja Części Zamówienia jest ciągłością poprzednich unieważnionych zamówień.

II.5) Główny kod CPV: 90742100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63712710-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach: - pomiary hałasu w terenie - od dnia 20 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. lub od 7 września do 9 października 2020 r.; - opracowanie i przekazanie do Zamawiającego celem odbioru wyników pomiarów (protokoły i sprawozdania) - w ciągu 10 dni od daty ostatniego pomiaru hałasu w terenie;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi być uprawniony do wykonywania pomiarów będących przedmiotem zamówienia, tj. posiadać akredytację o której mowa w art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396). Akredytacja musi obejmować metodykę pomiarową określoną w OPZ, którą Wykonawca będzie wykorzystywał w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca musi zapewnić aktualność akredytacji przez okres realizacji umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje: pomiary hałasu drogowego w co najmniej 30 punktach pomiarowych wraz z ich opracowaniem, przy użyciu procedury ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg w czasie 24h. b) Zdolność techniczna Zamawiający wymaga dysponowania niżej wymienionym potencjałem technicznym dla jednej lub kilku części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (pod warunkiem, że łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części nie przekracza 40): - minimum 2 zestawy pomiarowe służące do pomiaru hałasu spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U nr 140 poz. 824 ze zm.) oraz określone w pkt III Tomu III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia; - minimum 1 stację meteorologiczną (zapewniającą wskazania podstawowych parametrów wymaganych przy analizie pomiarów hałasu drogowego, w szczególności takich jak: temperatura, wilgotność względna, prędkość wiatru, ciśnienie atmosferyczne oraz umożliwiające ciągły zapis mierzonych parametrów), określoną w pkt III Tomu III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia; - minimum 2 zestawy do wideorejestracji natężania i struktury pojazdów; - minimum 2 urządzenia radarowe do automatycznego pomiaru prędkości; W przypadku pomiarów przy drogach dwujezdniowych i drogach jednojezdniowych o wielu pasach ruchu (>2) do pomiarów natężenia, struktury i prędkości pojazdów należy zapewnić sprzęt i niezbędny personel do jego obsługi dla każdego kierunku ruchu oddzielnie. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, a łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części przekracza 40, wówczas wymagany jest kolejny zestaw potencjału technicznego spełniający powyższe wymagania. c) Osób Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: 1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik zadania - wymagana liczba osób - 1 osoba; - minimalne doświadczenie - udział w wykonaniu pomiarów hałasu drogowego, w co najmniej 30 punktach pomiarowych, przy użyciu procedury ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg w czasie 24h; - wymagane wykształcenie - wyższe kierunkowe z zakresu akustyki lub wibroakustyki lub inżynierii dźwięku albo wykształcenie wyższe wraz ze studiami podyplomowymi w ww. zakresie. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, a łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części przekracza 40, wówczas wymagany jest kolejny Kierownik zadania spełniający powyższe wymagania. Kierownik zadania nie może jednocześnie zostać przedstawiony jako członek ekipy pomiarowej. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia wówczas osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika zadania w jednej części zamówienia może powtórzyć się w innej części zamówienia, pod warunkiem, że łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części nie przekracza 40. 2) Osoby proponowane do pełnienia funkcji: Ekipy pomiarowej - wymagane min. 2 ekipy pomiarowe - liczące po min. 2 osoby; - minimalne wykształcenie ww. osób - średnie. W przypadku pomiarów przy drogach dwujezdniowych i drogach jednojezdniowych o wielu pasach ruchu (>2) do pomiarów natężenia, struktury i prędkości pojazdów należy zapewnić sprzęt i niezbędny personel dla jego obsługi dla każdego kierunku ruchu oddzielnie. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia wówczas osoba wskazana do ekipy pomiarowej w jednej części zamówienia może powtórzyć się w składzie ekipy pomiarowej w innej części zamówienia, pod warunkiem, że łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części nie przekracza 40. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, a łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części przekracza 40, wówczas wymagana jest kolejna ekipa pomiarowa spełniająca powyższe wymagania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Certyfikat (lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest uprawiony do wykonywania pomiarów będących przedmiotem zamówienia, tj. posiada akredytację, o której mowa w art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396). Akredytacja musi obejmować metodykę pomiarową określoną w OPZ, którą Wykonawca będzie wykorzystywał w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca musi zapewnić aktualność akredytacji przez okres realizacji umowy. b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (wykaz usług określony w Rozdziale 3 Formularz 3.4. do formularza "Oferta"). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz osób określony w Rozdziale 3 Formularz 3.5. do formularza "Oferta"). d) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informację o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz sprzętu określony w Rozdziale 3 Formularz 3.7. do formularza "Oferta").
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycję treści oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp zawarto w Formularzu 3.3. w rozdziale 3 Tomu I (IDW) SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1. SIWZ. 3. Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6 SIWZ. 4. zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy personel fachowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 11.15. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 1) w sprawach przedmiotu zamówienia: p. Beata Telega-Królikowska, (022) 375 88 93, e-mail: btelegakrolikowska@gddkia.gov.pl; 2) w sprawach procedury: Tomasz Borowiecki, e-mail: przetargidpr2@gddkia.gov.pl. Wszelkie inne informacje dotyczące postępowania, w szczególności dotyczące podwykonawstwa,konsorcjum, wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów znajdują się w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie dla każdej Części zamówienia osobno w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: "Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie kujawsko-pomorskim"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku (w skrócie: GPH 2020 ) na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90742100-1, 63712710-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy personel fachowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach: - pomiary hałasu w terenie - od dnia 20 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. lub od 7 września do 9 października 2020 r.; - opracowanie i przekazanie do Zamawiającego celem odbioru wyników pomiarów (protokoły i sprawozdania) - w ciągu 10 dni od daty ostatniego pomiaru hałasu w terenie;


Część nr: 11Nazwa: "Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie pomorskim".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku (w skrócie: GPH 2020 ) na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90742100-1, 63712710-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 60
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy personel fachowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach: - pomiary hałasu w terenie - od dnia 20 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. lub od 7 września do 9 października 2020 r.; - opracowanie i przekazanie do Zamawiającego celem odbioru wyników pomiarów (protokoły i sprawozdania) - w ciągu 10 dni od daty ostatniego pomiaru hałasu w terenie;


Część nr: 12Nazwa: "Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie śląskim".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku (w skrócie: GPH 2020 ) na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90742100-1, 63712710-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy personel fachowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach: - pomiary hałasu w terenie - od dnia 20 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. lub od 7 września do 9 października 2020 r.; - opracowanie i przekazanie do Zamawiającego celem odbioru wyników pomiarów (protokoły i sprawozdania) - w ciągu 10 dni od daty ostatniego pomiaru hałasu w terenie;


Część nr: 14Nazwa: "Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie warmińsko-mazurskim".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku (w skrócie: GPH 2020 ) na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90742100-1, 63712710-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy personel fachowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach: - pomiary hałasu w terenie - od dnia 20 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. lub od 7 września do 9 października 2020 r.; - opracowanie i przekazanie do Zamawiającego celem odbioru wyników pomiarów (protokoły i sprawozdania) - w ciągu 10 dni od daty ostatniego pomiaru hałasu w terenie;


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.