eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieleń › Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-12-24

Ogłoszenie nr 500306390-N-2018 z dnia 24-12-2018 r.

Gmina Wieleń: Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 612153-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500235765-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wieleń, Krajowy numer identyfikacyjny 57079115800000, ul. ul. Kościuszki 34, 64730 Wieleń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (067) 2561170 w. 47, e-mail Wielen_UM@wokiss.pl, faks (067) 2561021.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wielen.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

KTI.271.20.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Na zakres prac składają się m.in.: - przebudowa ulicy Nowe Miasto poprzez budowę jezdni szer. 4,0 m jednopasowej jednokierunkowej, o nawierzchni asfaltowej, - budowa miejsc postojowych ukośnych o nawierzchni z kostki brukowej, po obu stronach jezdni, - budowa chodnika szer. 2,0 m z kostki brukowej, - budowa skrzyżowań z ulicą Nowe Miasto- istniejąca jezdnia zachodnia, ulicą Łąkową, ulicą Polną oraz ulicą Portową, - odtworzenie nawierzchni wybrukowanych wzdłuż elewacji zabudowań, - przebudowa zjazdów indywidualnych, - budowa nowych zjazdów publicznych, - przebudowa istniejącej. kanalizacji deszczowej poprzez zmianę lokalizacji istniejących wpustów i budowę nowych i podłączenie ich do istniejących studni kanalizacyjnych. W zakres robót wchodzą również rozbiórki istniejących nawierzchni z kamienia brukowego, trylinki, płytek betonowych. Zamawiający zastrzega, że rozebrany kamień brukowy, który nie zostanie zużyty na ułożenie odcinków wzdłuż elewacji zabudowań zostanie przekazany do zmagazynowania Zamawiającemu. Miejsce złożenia zostanie wskazane na etapie realizacji robót w odległości nie przekraczającej 1 km od miejsca prowadzenia robót. Przedmiot zamówienia obejmuje regulację pionową istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: włazów studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynek żeliwnych wodociągowych, studni telekomunikacyjnych, montaż znaków drogowych oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. W zakresie zadania Wykonawca własnym kosztem i staraniem opracuje i uzgodni tymczasowy projekt organizacji ruchu. Roboty zostaną oznakowane zgodnie z ww. projektem organizacji ruchu. W kosztach realizacji należy również ująć koszty sprawowania nadzoru archeologicznego oraz inne koszty ujęte w Rozdz. XXII SIWZ. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ujęcia w kalkulacji (ofercie) kosztów materiałów zgodnych z dokumentacją oraz STWiORB. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń służą jako pomocnicze, można zastosować materiały i urządzenia równoważne o równych lub lepszych parametrach technicznych. Użyte w projektach (lub opisach, rysunkach) materiały o nazwach handlowych tam zawartych nie są obowiązujące. Udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku wykonawcy. Zakres robót oraz technologia wykonania robót ujęte są w niżej wymienionych projektach i dokumentach: - dokumentacja projektowa, w tym: - projekt budowlany opracowany przez RM-PLAN Robert Milkiewicz, ul Młyńska 105J/2, 62-052 Komorniki, - opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo- wodne w miejscu projektowanej ulicy Nowe Miasto w m. Wieleń opracowane przez: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, - Projekt Stałej Organizacji Ruchu opracowany przez RM-PLAN Robert Milkiewicz, ul Młyńska 105J/2, 62-052 Komorniki, - przedmiar robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45332000-1


Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45231000-5, 45233220-7, 45233000-9, 45233221-4, 45233290-8, 45233294-6, 45233121-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1408223.07
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: VIABUD Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy: biuro@viabud.pl
Adres pocztowy: Walkowice 87
Kod pocztowy: 64-700
Miejscowość: Czarnków
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2081824.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2081824.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2880325.61
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.