eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Don´t Panic. We´re From Poland oraz Wydziału wizyt studyjnych, rezydencji i staży.Ogłoszenie z dnia 2018-01-13

Ogłoszenie nr 500010442-N-2018 z dnia 13-01-2018 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Don´t Panic. We´re From Poland oraz Wydziału wizyt studyjnych, rezydencji i staży.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 628117-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25, 00560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Don´t Panic. We´re From Poland oraz Wydziału wizyt studyjnych, rezydencji i staży.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

2/IAM/2017/12

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Realizacja projektów z obszaru muzyki aktualnej w ramach Programu Don´t Panic. We´re from Poland oraz Wydziału wizyt studyjnych, rezydencji i staży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis usług: 1) W ramach Megaprojektu Don´t Panic We´re from Poland: a. współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury w zakresie realizacji projektów realizowanych przez IAM z zakresu muzyki aktualnej, b. organizacja podprojektów, działań, wydarzeń, zdarzeń w zakresie realizacji projektów realizowanych przez IAM z dziedziny muzyki aktualnej, c. prowadzenie dokumentacji projektów realizowanych przez IAM, a dotyczących muzyki aktualnej, d. działania związane z produkcją showcas´ów muzycznych a w szczególności: e. sporządzanie umów z partnerami, f. sporządzanieumów z artystami, g. działania logistyczne, h. działania związane z produkcją sceniczną (min. dystrybucja riderów technicznych, organizacja backline´u) 2) W ramach Wydziału wizyt studyjnych, rezydencji i staży: a. przygotowanie wstępnego programu wizyt studyjnych, z zakresu muzyki aktualnej, muzyki klasycznej, filmu, teatru i sztuk wizualnych, b. przygotowanie szczegółowego, merytorycznego i logistycznego planu każdej z powierzonych wizyt studyjnych,. c. zapewnienie przewodnika/opiekuna dla uczestnika/ów danej wizyty studyjnej, d. realizacja i nadzór merytoryczny oraz logistyczny nad organizowaną wizytą studyjną podczas jej trwania, e. rozliczanie zaliczek, kompletowanie faktur i rachunków związanych z organizowanymi wizytami studyjnymi, f. organizacja zleconych zadań: opracowywanie koncepcji, planowanie, realizacja, rozliczanie, dokumentacja - przygotowywanie odpowiednich umów, nadzór nad ich realizacją, dostarczanie danych do ew. przetargów, rozliczenie faktur, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz materiałów archiwalnych z dziedziny: muzyka aktualna, g. informowanie o postępie prac nad zleconymi zadaniami w terminach ustalonych z Menadżerem Projektu, h. prowadzenie kalendarza spotkań służbowych związanych z realizacją projektów z zakresu muzyki aktualnej w xpertisie

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.50.00.00 - Dodatkowe usługi biurowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 97000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Kings of Modar Krzysztof Halicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zamiany 18/4
Kod pocztowy: 02-786
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 96078
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96078
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96078
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.