eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzentyn w 2017 r.Ogłoszenie z dnia 2017-03-20

Ogłoszenie nr 47498 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.

Bodzentyn: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzentyn w 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzentyn, krajowy numer identyfikacyjny 53471800000, ul. ul. Suchedniowska  3, 26010   Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, e-mail inwestycje@bodzentyn.ugm.pl, faks 041 3115010, 3115511, 3115114.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bodzentyn.bip.jur.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
http://www.bodzentyn.bip.jur.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Bodzentyn ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzentyn w 2017 r.
Numer referencyjny: BRO.271.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzentyn w 2017 r." Zakres zamówienia obejmuje Zakres zamówienia obejmuje 4 części - zadania: 3.1 Zadanie nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Należy wykonać projekty techniczne wraz z uzgodnieniami w PGE oddział Skarżysko - Kamienna (warunki techniczne i uzgodnienia kpl. projektu ), uzgodnień z mieszkańcami (Gmina posiada mapy do celów projektowych i decyzje lokalizacji celu publicznego). Po opracowaniu kompletnego projektu należy w zastępstwie inwestora przedłożyć kpl. dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie poszczególnych odcinków oświetlenia będzie świadczyło o zakończeniu poszczególnych zadań: o oświetlenie uliczne w msc. Orzechówka o długości odcinków ok -280,300,245m, o oświetlenia w msc. Śniadka Parcele o długości odcinków -ok. 1000, 1000m (Śniadka Parcele od strony Bronkowic). 3.2 Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Należy wykonać projekty techniczne wraz z uzgodnieniami w PGE oddział Skarżysko - Kamienna (warunki techniczne i uzgodnienia kpl. projektu ), uzgodnień z mieszkańcami ,wykonaniem map do celów projektowych, z uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego. Po opracowaniu kompletnego projektu należy w zastępstwie inwestora przedłożyć kpl. dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie poszczególnych odcinków oświetlenia będzie świadczyło o zakończeniu poszczególnych zadań: o oświetlenie Psary-Kąty -Psary Podlesie na odcinku ok. 200m, o oświetlenie Psary-Kąty (dz. Nr. 56/1-17/1)na odcinku ok. 200m, o oświetlenie Psary-Kąty (od strony Psar Starej Wsi na odcinku ok. 320m, o oświetlenie Psary Stara Wieś (od strony Psar Kątów ) na odcinku ok. 170m, o oświetlenie w msc. Wzdół Parcele na odcinku ok. 600m (przy drodze na Orzechówkę), o oświetlenie Bodzentyn, ul. Ogrodowa na odcinku ok. 125m, 3.3 Zadanie nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Należy wykonać projekty techniczne wraz z uzgodnieniami w PGE oddział Kielce (warunki techniczne i uzgodnienia kpl. projektu ), uzgodnień z mieszkańcami ,wykonaniem map do celów projektowych, z uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego. Po opracowaniu kompletnego projektu należy w zastępstwie inwestora przedłożyć kpl. dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie poszczególnych odcinków oświetlenia będzie świadczyło o zakończeniu poszczególnych zadań: o oświetlenie na odcinku Wilków- Ciekoty na odcinku ok. 600m (od mostu do granicy gminy), o oświetlenie Wilków, ul. Łysogórska na odcinku ok. 550m, o oświetlenie Święta Katarzyna ul. Klasztorna na odcinku ok. 150m, o oświetlenie Święta Katarzyna (Kapliczka )-Grabowa i na odcinku ok. 300m, o oświetlenie Święta Katarzyna ul. Spacerowa na odcinku ok. 300m. 3.4. Zadanie nr 4 - Wykonanie dokumentacji projektowej z dokonaniem zgłoszenia. Należy wykonać projekty techniczne wraz z uzgodnieniami w PGE oddział Kielce (warunki techniczne i uzgodnienia kpl. projektu), uzgodnień z mieszkańcami, wykonanie map do celów projektowych, uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego. Po opracowaniu kompletnego projektu należy w zastępstwie inwestora przedłożyć kpl. dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach w celu dokonania zgłoszenia na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę: o oświetlenie Święta Katarzyna, ul. Młynarska na odcinku ok. 150m, o oświetlenie Wilków, ul. Łysogórska na odcinku ok. 120m 3.5. Ogólny zakres opracowań: o projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, z prawem do bezterminowego wykorzystania oraz z możliwością wprowadzenia zmian i realizacji projektu ze zmianami , o informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla realizacji w/w projektów, o kosztorysy inwestorskie uproszczone, o przedmiary robót, Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: o uzyskanie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach - dla robót, które wymagają uzyskania takiego pozwolenia oraz dokonanie zgłoszeń robót nie podlegających temu obowiązkowi (Obowiązek ten projektant realizuje poprzez opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentami i złożenie go do właściwych organów na podstawie udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa. w kosztach opracowania projektu należy zatem uwzględnić ewentualne koszty uzyskania uzgodnień, opinii w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i pozwoleń w szczególności wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy sytuacyjno- wysokościowe, aktualizację map do celów projektowych ) o przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. o koszty wykonania, maksymalnie 4 aktualizacji kosztorysów na pisemne wezwanie Zamawiającego, w okresie do wyłonienia Wykonawcy robót nie dłużej niż 3 lata od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. o koszty nadzoru autorskiego w zakresie obejmującym w szczególności wyjaśnienia Inwestorowi i wykonawcy robót budowlanych, w czasie realizacji inwestycji, wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań w tym wizyty na budowie na pisemne wezwanie Inwestora w ilości ok. 3, ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej, Niezbędnym elementem dokumentacji projektowej wymagającym zatwierdzenia przez Inwestora, jest koncepcja przedprojektowa uwzględniająca rozbudowę oświetlenia ulicznego .

II.5) Główny kod CPV: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 260

Okres w dniach: 200


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa, jeżeli wykaże, że: a)nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych dotyczących rozbudowy oświetlenia ulicznego, bez warunku wartości usług oraz dołączy dowody, że usługi te wykonał prawidłowo b)dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: 1)jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi projektowe były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; (załącznik nr 5 do SIWZ) b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (załącznik nr 6 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną Formularz nr 1 do SIWZ - Oferta, 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty,o ile prawo do odpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia-jeżeli dotyczy. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie zgodnie z treścią formularza 5 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin wykonania zamówieniaTermin20
Okres gwarancji i rękojmi20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie uszczegółowienia przedmiotu umowy, dotyczącego np. wielkości, rozmieszczenia, zastępujących rozwiązań itp., rezygnacji z niektórych opracowań lub zastąpienia ich innymi, 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia: a. z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań formalno-prawnych, b. w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których nie można było przewidzieć wcześniej, a które są konieczne do wykonania umowy - o czas niezbędny do ich wykonania. c. w przypadku, gdy nastąpi przerwanie prac objętych przedmiotem umowy na czas realizacji prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach odrębnych zamówień dodatkowych lub uzupełniających, d. z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zakresu przedmiotu umowy, w szczególności jego ograniczenia i wynikać będzie z konieczności wprowadzenia ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, wskazanych do wykonania na podstawie odrębnych umów, z ewentualną korektą wynagrodzenia ustaloną na podstawie negocjacji stron, 4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany osób wymienionych w § 7, z przyczyn niezależnych od obu stron,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/03/2017, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Należy wykonać projekty techniczne wraz z uzgodnieniami w PGE oddział Skarżysko - Kamienna (warunki techniczne i uzgodnienia kpl. projektu ), uzgodnień z mieszkańcami (Gmina posiada mapy do celów projektowych i decyzje lokalizacji celu publicznego). Po opracowaniu kompletnego projektu należy w zastępstwie inwestora przedłożyć kpl. dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie poszczególnych odcinków oświetlenia będzie świadczyło o zakończeniu poszczególnych zadań: o oświetlenie uliczne w msc. Orzechówka o długości odcinków ok -280,300,245m, o oświetlenia w msc. Śniadka Parcele o długości odcinków -ok. 1000, 1000m (Śniadka Parcele od strony Bronkowic).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 200
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin wykonania zamówienia20
Okres gwarancji i rękojmi20
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2    Nazwa: Zadanie nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Należy wykonać projekty techniczne wraz z uzgodnieniami w PGE oddział Skarżysko - Kamienna (warunki techniczne i uzgodnienia kpl. projektu ), uzgodnień z mieszkańcami ,wykonaniem map do celów projektowych, z uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego. Po opracowaniu kompletnego projektu należy w zastępstwie inwestora przedłożyć kpl. dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie poszczególnych odcinków oświetlenia będzie świadczyło o zakończeniu poszczególnych zadań: o oświetlenie Psary-Kąty -Psary Podlesie na odcinku ok. 200m, o oświetlenie Psary-Kąty (dz. Nr. 56/1-17/1)na odcinku ok. 200m, o oświetlenie Psary-Kąty (od strony Psar Starej Wsi na odcinku ok. 320m, o oświetlenie Psary Stara Wieś (od strony Psar Kątów ) na odcinku ok. 170m, o oświetlenie w msc. Wzdół Parcele na odcinku ok. 600m (przy drodze na Orzechówkę), o oświetlenie Bodzentyn, ul. Ogrodowa na odcinku ok. 125m,
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 260
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin wykonania zamówienia20
Okres gwarancji i rękojmi20
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3    Nazwa: Zadanie nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Należy wykonać projekty techniczne wraz z uzgodnieniami w PGE oddział Kielce (warunki techniczne i uzgodnienia kpl. projektu ), uzgodnień z mieszkańcami ,wykonaniem map do celów projektowych, z uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego. Po opracowaniu kompletnego projektu należy w zastępstwie inwestora przedłożyć kpl. dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie poszczególnych odcinków oświetlenia będzie świadczyło o zakończeniu poszczególnych zadań: o oświetlenie na odcinku Wilków- Ciekoty na odcinku ok. 600m (od mostu do granicy gminy), o oświetlenie Wilków, ul. Łysogórska na odcinku ok. 550m, o oświetlenie Święta Katarzyna ul. Klasztorna na odcinku ok. 150m, o oświetlenie Święta Katarzyna (Kapliczka )-Grabowa i na odcinku ok. 300m, o oświetlenie Święta Katarzyna ul. Spacerowa na odcinku ok. 300m.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 260
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin wykonania zamówienia20
Okres gwarancji i rękojmi20
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4    Nazwa: Zadanie nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej z dokonaniem zgłoszenia. Należy wykonać projekty techniczne wraz z uzgodnieniami w PGE oddział Kielce (warunki techniczne i uzgodnienia kpl. projektu), uzgodnień z mieszkańcami, wykonanie map do celów projektowych, uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego. Po opracowaniu kompletnego projektu należy w zastępstwie inwestora przedłożyć kpl. dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach w celu dokonania zgłoszenia na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę: o oświetlenie Święta Katarzyna, ul. Młynarska na odcinku ok. 150m, o oświetlenie Wilków, ul. Łysogórska na odcinku ok. 120m
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 200
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin wykonania zamówienia20
Okres gwarancji i rękojmi20
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.