eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baborów › Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w BaborowieOgłoszenie z dnia 2011-11-18

Baborów: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baborowie
Numer ogłoszenia: 386928 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny , ul. Wiejska 5A, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 77 4036950, faks 77 4036950.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs_baborow@wodip.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baborowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie, przewóz uczniów pomiędzy budynkami szkolnymi mieszczącymi się przy ul. Wiejskiej 5a, ul. Opawskiej 19, ul. Powstańców 62 i ul. Krakowskiej 6 w Baborowie oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozów w okresie 02.01.2012r. do 23.12.2012r. Usługa polega na zakupie biletów miesięcznych w celu korzystania z usług przewozowych na trasach wg rozkładu jazdy linii regularnych. Z przewozów korzystać będą uczniowie posiadający bilety i ważną legitymację szkolną, oraz opiekunowie i pracownicy posiadający imienne karty przejazdowe. Szacowana dzienna ilość kilometrów do przejechania: 407 km (w godzinach od 6.40 do 16.20) w tym 7,5 km przewozu pomiędzy budynkami szkolnymi. Szacowana ilość przewożonych dzieci w roku 2012 ok. 306, przewozy pomiędzy budynkami szkolnymi ok. 200 uczniów. Ilość dni nauki od 02 stycznia do 23 grudnia 2012 roku ok. 190 dni. Przewozy odbywać się będą od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych (ferie zimowe, letnie oraz zimowa i wiosenna przerwa świąteczna) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ.U. z 2002r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) na trasie wg rozkładu jazdy określonego szczegółowo w harmonogramie dowozu i odwozu uczniów, który stanowi druk nr 5 do specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00 - (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2 do oferty) - aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym - przewóz osób (dokument ten będzie stanowić załącznik nr 5 do oferty)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - w okresie trzech ostatnich lat tj. 2008,2009,2010 zrealizowali przewozy regularne uczniów porównywalne z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie wykonywane usługi o tym samym charakterze co przedmiot zamówienia. Dla udokumentowania powyższego należytego wykonania usług u poprzednich usługobiorców należy dołączyć referencje, które zawierać będą niżej wymienione dane potwierdzone przez poprzedniego usługobiorcę: data wystawienia referencji, okres realizacji zadania, nazwę i adres usługobiorcy, zakres rzeczowy, wartość zadania, oświadczenie usługobiorcy, że usługi zostały wykonane z należytą starannością.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wykaz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia pojazdów - autobusów, których wiek nie przekracza 12 lat (wiek autobusów jest liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku wyprodukowania autobusu) posiadających aktualne świadectwo przeglądu technicznego oraz ubezpieczeń OC wg wzoru, który stanowi druk nr 7 do SIWZ (dokument ten będzie stanowić załącznik nr 10 do oferty). - dla udokumentowania dysponowania sprzętem należy dołączyć tytuł prawny posiadania pojazdu (np. kserokopię ważnego dowód rejestracyjnego pojazdu), a w przypadku dysponowania sprzętem innym niż własny należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość dysponowania nim.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - oświadczenie, że Wykonawca zapewni, podczas przewozu uczniów, kierowców- nie będących osobami prawomocnie skazanymi za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wolności seksualnej i obyczajności, nietykalności cielesnej i mieniu. - oświadczenie, że Wykonawca zapewni, podczas przewozu uczniów, pełnoletnich opiekunów - nie będących osobami prawomocnie skazanymi za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wolności seksualnej i obyczajności, nietykalności cielesnej i mieniu. - wykaz podwykonawców wraz z przewidzianym dla nich zakresem robót, wg wzoru, który stanowi druk nr 4 do SIWZ (dokument ten będzie stanowić załącznik nr 7 do oferty)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia aktualnej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków do ich wprowadzenia: * Zmiany unormowań prawnych w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych , w tym zmiany podatku VAT. * Zmiany terminu zakończenia zajęć w roku szkolnym 2011/2012 w przypadku zmiany terminu przez Ministerstwo Oświaty. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs_baborow.wodip.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Baborowie, ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Baborowie, ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów, sala 50 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.