eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › wykonanie robót dodatkowych:weryfikacja degradacji elewacji i ich ocena po ustawieniu rusztowań w ramach zadania pn.:Remont i renowacja elewacji budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I 33-II etap.Ogłoszenie z dnia 2014-10-20

Gorzów Wielkopolski: wykonanie robót dodatkowych:weryfikacja degradacji elewacji i ich ocena po ustawieniu rusztowań w ramach zadania pn.:Remont i renowacja elewacji budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I 33-II etap.
Numer ogłoszenia: 349472 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7256700, 095 7256796, faks 095 7202807.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót dodatkowych:weryfikacja degradacji elewacji i ich ocena po ustawieniu rusztowań w ramach zadania pn.:Remont i renowacja elewacji budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I 33-II etap..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie robót dodatkowych:weryfikacja degradacji elewacji i ich ocena po ustawieniu rusztowań w ramach zadania pn.:Remont i renowacja elewacji budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I 33-II etap. na podstawie protokołów konieczności.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.44.30.00 - Roboty elewacyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bejnar Projektowanie i Realizacja Inwestycji Maciej Bejnar-Bejnarowicz, ul. Orląt Lwowskich 13/2, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27231,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27231,02

 • Oferta z najniższą ceną: 27231,02 / Oferta z najwyższą ceną: 27231,02

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Na podstawie art. 40 ustawy Zamawiający w dniu 21.03.2014r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. remont i renowację elewacji budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.-II etap. Ww. postępowanie zakończyło się wybraniem Wykonawcy tj. Bejnar Projektowanie i Realizacja Inwestycji z Gorzowa Wlkp. Na podstawie protokołów konieczności wykonania dodatkowych robót warunkujących prawidłowe i terminowe wykonanie robót tj. o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego przeprowadzono negocjacje z dotychczasowym wykonawcą, gdyż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia podstawowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.