eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-10

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych
Numer ogłoszenia: 337860 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego , ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 662 87 87, faks 56 662 87 86.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zamówienie składa się z 4 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdą z poniższych części ( jako odrębne oferty). część 1. Kosmetyczka-wizażystka 1gr. x 10os; część 2. Kadry, płace, prawo pracy 2gr. x 15os; część 3. Rachunkowość budżetowa 3gr. x 15os; część 4.Sprzedawca-kasjer 3gr. x 15os..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm. ), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie przez Zamawiającego poprzez weryfikację wpisu do RIS w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli instytucja szkoleniowa będzie figurowała w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych jako instytucja aktywna w roku 2014.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał: w części 1 zamówienia: co najmniej 1 kurs dla minimum 10 osób każdy w zakresie Kosmetyczka-wizażystka w wymiarze co najmniej 240 godz; w części 2 zamówienia: co najmniej 2 kursy dla minimum 15 osób każdy z liczbą godzin zajęć dydaktycznych (lekcyjnych) min 102 w zakresie Kadry, płace, prawo pracy; w części 3 zamówienia: co najmniej 3 kursy dla minimum 15 osób każdy z liczbą godzin zajęć dydaktycznych (lekcyjnych) min 152 w zakresie Rachunkowość budżetowa; w części 4 zamówienia: co najmniej 3 kursy dla minimum 15 osób każdy z liczbą godzin zajęć dydaktycznych (lekcyjnych) min 90 w zakresie Sprzedawca-kasjer Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie poświadczeń lub oświadczeń określonych w niniejszej SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował: potencjałem technicznym ( sale wykładowe, wyposażenie, sprzęt, urządzenia, stanowiska komputerowe, stanowiska do zajęć praktycznych) umożliwiającym realizację zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował: osobami o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do realizacji zamówienia określonego w poz. III posiadającymi przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe w ostatnich 3 latach w przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia) określonych w zał. nr 1 do SWIZ Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Program szkolenia (wzór - zał. nr 6 do SIWZ). 2. Kalkulacja ceny szkolenia (wzór - zał. nr 7 do SIWZ). 3. Wzory zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji. 4. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 5. Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (jeśli dotyczy). 6. Oświadczenie (wzór - zał. nr 10 do SIWZ). 7. Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (wzór - zał. nr 12 do SIWZ). 8. Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO (o ile Wykonawca go posiada) wydany przez instytucje do tego uprawnione. 9. Akredytację Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i kursów w Toruniu (o ile Wykonawca ją posiada) wydaną przez instytucje do tego uprawnione. 10. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt VI SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VII. 2. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. VII 2b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości stosunku do niego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.30
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 0.20
 • 3 - Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 0.05
 • 4 - Dysponowanie w centrum Torunia bazą szkoleniową - 0.20
 • 5 - Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO oraz akredytacji Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i kursów w Toruniu - 0.25

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia wywołanej w szczególności nie skompletowaniem na czas pełnej grupy szkoleniowej lub przyczynami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej). 2. Zmiany w kadrze dydaktycznej, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań określonych w SIWZ. Jeżeli Zamawiający uzna, że przyczyna jest uzasadniona Wykonawca musi przedstawić nową kandydaturę o kwalifikacjach spełniających kryteria zawarte w SIWZ. 3. Zmiany miejsca realizacji zajęć, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w SIWZ. 4. Zmiany harmonogramu zajęć- w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego. 5. Zmiany ilości osób kierowanych na szkolenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupdlapowiatutorunskiego.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży, ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża, pok. nr 6..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży, ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża, pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kosmetyczka-wizażystka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba osób do przeszkolenia - 10 w jednej grupie szkoleniowej w terminie 27.10.-19.12.2014 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 0.30
  • 2. Doświadczenie Wykonawcy - 0.20
  • 3. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 0.05
  • 4. Dysponowanie w centrum Torunia bazą szkoleniową - 0.20
  • 5. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO oraz akredytacji Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i kursów w Toruniu - 0.25

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kadry, płace, prawo pracy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba osób do przeszkolenia - 30 w dwóch grupach 15 osobowych. Terminy realizacji: I grupa od 06.11.-02.12.2014 r, II grupa od 25.11.-17.12.2014 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 0.30
  • 2. Doświadczenie Wykonawcy - 0.20
  • 3. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 0.05
  • 4. Dysponowanie w centrum Torunia bazą szkoleniową - 0.20
  • 5. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO oraz akredytacji Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i kursów w Toruniu - 0.25

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rachunkowość budżetowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba osób do przeszkolenia - 45 w trzech grupach szkoleniowych. Terminy realizacji poszczególnych grup: I od 03.11.-01.12.2014 r.; II od 06.11.-04.12.2014 r; III od 12.11.-08.12.2014 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 0.30
  • 2. Doświadczenie Wykonawcy - 0.20
  • 3. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 0.05
  • 4. Dysponowanie w centrum Torunia bazą szkoleniową - 0.20
  • 5. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO oraz akredytacji Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i kursów w Toruniu - 0.25

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sprzedawca-kasjer.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość osób do przeszkolenia - 45 w trzech grupach szkoleniowych. Terminy realizacji poszczególnych grup: I od 13.11-03.12.2014r; II od 17.11.-05.12.2014; III od 19.11.-09.12.2014r.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 0.30
  • 2. Doświadczenie Wykonawcy - 0.20
  • 3. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 0.05
  • 4. Dysponowanie w centrum Torunia bazą szkoleniową - 0.20
  • 5. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO oraz akredytacji Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i kursów w Toruniu - 0.25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.