eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji gazowej (pomiarowej) Międzyrzec PodlaskiOgłoszenie z dnia 2019-05-21

Nr: NP/2019/05/0307/REM

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji gazowej (pomiarowej) Międzyrzec Podlaski

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Rembelszczyzna

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2019-05-21

Data wygaśnięcia: 2019-06-11

CPV:

Osoba kontaktowa: Danuta Kępińska (ZA) danuta.kepinska@gaz-system.pl +48 227670811

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem Zamówienia jest: 1) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji gazowej (pomiarowej) Międzyrzec Podlaski" oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową lub zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej i uzyskanie potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu, 2) wykonanie prac budowlano - montażowch w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową i ostateczną Decyzją pozwolenia na rozbiórkę i budowę, wraz z przekazaniem stacji do eksploatacji. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. WIZJA LOKALNA: Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania przewidziane jest zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala się na dzień: 28.05.2019 r. roku, godz. 11.00. Miejsce zbiórki: Międzyrzec Podlaski obręb 0014 Zaścianki, działka ewidencyjna nr 724/5 )Wykonawca, który będzie chciał wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej w terminie do dnia 27.05.2019 r. godz. 15.00, na adres e-mail wskazany w Rozdziale X ust. 4 SIWZ oraz do podpisania stosownego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których będzie miał dostęp w trakcie wizji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej przez potencjalnych Wykonawców nie jest obowiązkowe.
Warunki udziału w Projekcie : I. 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3.1) potwierdzą wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy / przebudowy stacji gazowej gazu ziemnego wysokiego ciśnienia o przepustowości nie mniejszej niż Q=3 000 m3/h wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz b) co najmniej jednego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych brutto, polegającego na budowie / przebudowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia. Pojęcie ,,stacja gazowa" określa definicja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 poz. 640). Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony również, jeśli Dostawca wykaże się doświadczeniem polegającym na realizacji co najmniej jednego zamówienia (realizacja ,,pod klucz"), obejmującego swym zakresem czynności opisane w ust. 1 pkt 2 lit. a) - b)) powyżej. W przypadku wskazania zamówienia ,,pod klucz", Dostawca ma obowiązek podania wartości brutto całego zamówienia, jak również wartości brutto robót budowlanych. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej, Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście w zakresie prac budowlano - montażowych na obiekcie sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia lub zamówień. 3.2) jeżeli Wykonawcy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, w tym: 3.2.1) Projektantem posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: a) uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 t. j. z dnia 2018.06.22) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Projektant ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), zwane dalej ,,Uprawnieniami budowlanymi" do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała i dostarczyła aktualny dokument uznający posiadane uprawnienia, wystawiony przez właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), b) doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/remontu/przebudowy stacji gazowej wysokiego ciśnienia, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.), wraz z uzyskaniem zgłoszenia / pozwolenia na budowę. 3.2.2) Kierownikiem budowy posiadający łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: a) wymagane prawem uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 t. j. z dnia 2018.06.22) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) zwane dalej ,,Uprawnieniami budowlanymi", do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz być czynnym członkiem właściwej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała i dostarczyła aktualny dokument uznający posiadane uprawnienia, wystawiony przez właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa). b) doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót) dla co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie/remoncie stacji gazowej wysokiego ciśnienia. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ww. personelu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej po 1 osobie do pełnienia ww. funkcji 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 (słownie pięćset tysięcy) złotych. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2, 4-6 i 8 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiotów, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 i 10 SIWZ. II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ), 2) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 3) Formularz ,,Doświadczenie zawodowe", zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3.1) (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 a do SIWZ). UWAGA: Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, (w tym informację o uzyskaniu pozwolenia na budowę, informację o przepustowości stacji gazowej wysokiego ciśnienia) wartość brutto, datę wykonania i odbiorców. Ponadto do każdego zadania wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 4) Formularz ,,Wykaz personelu", zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3.2) (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 b do SIWZ). 5) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Informacje dotyczące wadium : Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)
Termin realizacji zamówienia : Brak
Data realizacji zamówienia : do 16 miesięcy od daty zawarcia Umowy
Termin składania ofert : 2019-06-11
Miejsce składania ofert : Oferty należy składać w formie elektronicznej: 1) za pośrednictwem Portalu Zakupowego, 2) na adres e-mail zamowienia.rembelszczyzna@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.